Yêhôwa Suôt – 27/5/2024

2838

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 52:3-23

Êlan kliăng: “Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa msĕ si jih jang klei Y-Jêhôyakim ngă leh. Sĭt nik, kyua klei Yêhôwa ngêñ kơ klei jhat arăng ngă ti ƀuôn Yêrusalem leh anăn čar Yuđa, ñu suôt phung anăn mơ̆ng anăp ñu. Y-Sêdêkia bi kdơ̆ng hŏng mtao Ƀaƀilôn.” (Y-Yêrêmi 52:2-3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta phŭn atăt truh kơ bruă Yêhôwa suôt phung ƀuôn sang Ñu? Si klei truh leh, bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ hưn hŏng Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi? Hriăm klei sĭt nik anei ya klei mñă kơ drei pô?

Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi tuôm hưn klei Yêhôwa mtă kơ Mtao Sêdêkia brei mtao tŭ klei Ƀaƀilôn kiă kriê, truh mmông, Yêhôwa srăng bi mtlaih phung ƀuôn sang Ñu. Ƀiădah Mtao Sêdêkia amâo gưt kơ asăp Khua Yang mtă ôh, ñu lŏ “ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa” leh anăn “Y-Sêdêkia bi kdơ̆ng hŏng mtao Ƀaƀilôn”, kyua anăn Yêhôwa lač Ñu srăng suôt jih Yêrusalem leh anăn Yuđa ti anăp Ñu (êlan 2-3). Lŏ mblang jing, Ñu srăng lui phung ƀuôn sang kơ phung roh čiăng tŭ djăp klei dleh dlan, ênguôt hnĭng. Phung ƀuôn sang ñu tuôm bi mĭn Yêhôwa klă sĭt amâo srăng bi rai ôh Sang kkuh mpŭ Ñu (Y-Yêrêmi 26:8-9). Khădah snăn, truh wưng anei, diñu ƀuh phung Kaldê ba kahan nao kwang dar lu hruê, ƀuôn prŏng dlưh, lĭng kahan êran đuĕ. Kahan Kaldê bi mdjiê phung ƀuôn sang, čuh Sang Yang, mnư̆ mnang ƀuôn prŏng mčah rai…, wăt kdrăp mnơ̆ng tuôm yua leh hlăm klei kkuh mpŭ kơ Yêhôwa ăt mâo phung roh tlĕ mă ba wĭt ti Ƀaƀilôn. Wăt kơ mtao phung ƀuôn sang Ñu jing Y-Sêdêkia ăt arăng mă mơh, ƀuh arăng mdjiê anak êkei leh anăn khua kahan pô hŏng klei pap mñai, mtao ƀlêč asăr ală leh anăn krư̆ hlăm mnă, jing sa čô bum ală truh jih klei hdĭp (êlan 10-11).

Hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê ruah brei ƀuh wưng Yêhôwa lač ñu amâo srăng lui phung ƀuôn sang Ñu ôh, msĕ si ênuk Mtao Y-Jôsia (II Klei Yăl Dliê 34:33). Ƀiădah truh ară anei, Ñu amâo hơưi kơ ya klei ôh, mơ̆ng phung ƀuôn sang truh kơ Sang yang hŏng djăp mta mnơ̆ng hlăm anăn, kyua Ñu “suôt phung anăn mơ̆ng anăp Ñu”. Tơdah klei jăk mơak êbeh dlai kơ ti djuê ana mâo Yêhôwa jing Aê Diê pô (Klei Mmuñ Hđăp 33:12), snăn rup bi êdah năng huĭ hyưt kơ lăn čar lĕ hlăm boh klei Aê Diê suôt.

Khua ƀĭng kna Y-Yôhan lŏ yăl dliê kơ Klei Khua Yang Yêsu ƀuăn klă mngač, “Kâo jing ana boh kriăk ƀâo, diih jing adhan. Hlei pô dôk hlăm kâo leh anăn kâo dôk hlăm ñu, ñu anăn srăng mboh lu. Kyuadah tơdah amâo mâo kâo, diih amâo dưi ngă sa klei ôh” (Y-Yôhan 15:5). Hlei pô ruah klei hdĭp êngao kơ Khua Yang, lăm lui Khua Yang leh anăn klei Ñu mtă hlăm Klei Aê Diê Blŭ, mgao čŏng čuăn hjăn pô kơ klei hdĭp pô amâo knang kơ Khua Yang ôh, tơdah amâo kmhal, klă sĭt Khua Yang srăng suôt phung anăn mơ̆ng anăp Ñu msĕ si phung ƀuôn sang Israel hlăk đưm. Akâo kơ Khua Yang đru kơ drei dưm Klei Aê Diê Blŭ hlăm lam ai tiê, hlăm klei mĭn, jih ai tiê gưt Klei Aê Diê Blŭ mtô čiăng kơ drei êbat nanao hlăm klei mngač kpă ênô.

Drei gưt kơ Khua Yang čiăng dôk nanao hlăm klei Aê Diê kiă kriê mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Myang Hĭn! Huĭ hyưt snăk kơ hlei pô Ih suôt mơ̆ng anăp Ih. Akâo kơ Khua Yang đru kâo pioh nanao Klei Aê Diê Blŭ hlăm lam ai tiê čiăng đăm ngă soh hŏng Ih ôh leh anăn amâo srăng tŭ ya klei bi kmhal huĭ hyưt Ih brei kơ hlei pô Ih suôt. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 20

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Laim Povtseg – 27/5/2024
Bài tiếp theoĐức Giê-hô-va Ném Bỏ – 27/5/2024