Tus Tswv Laim Povtseg – 27/5/2024

929

 

 

Yelemis 52:3-23

Nqe cim:

“Vajntxwv Xedekiyas ua txhaum rau tus TSWV ib yam li Vajntxwv Yehauyakees ua. Tus Tswv chim rau cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv tebchaws Yudas, nws thiaj muab lawv ntiab tawm mus lawm” (Yelemis 52:2-3).

Peb nyeem ntxiv Phau Txhais Tshiab (HMOWSV)

“Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg, ib yam li txhua yam uas Yehauyakhi tau ua lawd. Twb yog vim Yawmsaub chim heev thiaj muaj tej xwm txheej no huvsi tshwm rau hauv Yeluxalees thiab Yuda, mas Yawmsaub thiaj muab lawv laim ploj ntawm nws lub xubntiag mus.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas tus Tswv txiavtxim siab muab Nws haivneeg laim ploj ntawm nws lub xubntiag mus?

–       Vajtswv tej lus uas Yelemis cev tseg tshwm muaj licas?

–       Kawm paub qhov tseeb no muaj yam dabtsi qhuab ntuas peb?

Tus Cevlus Yelemis tau tshajtawm tus Tswv tej lus samhwm rau vajntxwv Xedekiyas kom vajntxwv nyob qab tswjhwm ntawm tebchaws Npanpiloos, thaum txog sijhawm tus Tswv mam tso Nws haivneeg dim. Tiamsis vajntxwv Xedekiyas tsis ua raws tus Tswv tej lus  samhwm, nws pheej “ua txhaum rau tus Tswv” thiab “ntxeev siab rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos”, tus Tswv thiaj tawm lus hais tias Nws yuav muab cov neeg hauv Yeluxalees thiab Yudas laim ploj ntawm nws lub xubntiag mus (nqe 2-3). Ua lwm seem lus hais, tus Tswv yuav muab Nws haivneeg cob rau yeebncuab kom lawv raug txomnyem thiab txob thuam. Tus Tswv haivneeg tau xav hais tias tus Tswv yuav tsis ua rau lub Tuamtsev raug kev puastsuaj (Yelemis 26:8-9). Tiamsis, txog sijhawm no, lawv pom cov tubrog Npanpiloos tuaj vij lub nroog ntau hnub, lub nroog raug tawg, lawv cov tubrog khiav nkaum tas. Cov tubrog Npanpiloos tua cov pejxeem, hlawv lub Tuamtsev, tus ntsa yeej raug vau,… tej khoom, cuabyeej siv los pehawm tus Tswv kuj  raug yeebncuab huab tas huv tibsi coj mus tebchaws Npanpiloos. Tus vajntxwv kav Nws haivneeg uas yog Xedekiyas kuj raug ntes, nws cov tub thiab cov thawj tubrog raug tua tabmeeg nws, vajntxwv raug kaus qhov muag thiab raug kaw hauv tsev lojcuj, ua neej tsaus ntuj nti mus txog hnub tuag (nqe 10-11).

Cov Yixalayees keebkwm qhia peb pom tias muaj tej lub sijhawm tus Tswv coglus tias Nws yuav tsis tso Nws haivneeg tseg, xws li hauv vajntxwv Yauxiyas tiam (II Xwmtxheej 34:33). Tiamsis nimno, tus Tswv tsis khuvxim ib yam dabtsi, txij li cov pejxeem mus rau lub Tuamtsev thiab tej khoom cuabyeej nyob hauv, vim Nws “muab lawv laim ploj ntawm nws lub xubntiag mus”. Yog haivneeg uas muaj Vajtswv ua lawv tus Tswv muaj kev kaj siab npaum twg (Ntawv Nkauj 33:12), ces thaum raug Vajtswv muab laim povtseg yuav txaus ntshai npaum ntawd.

Timthawj Yauhas sau txog Tswv Yexus tej lus cogtseg tseebmeej hais tias, “Kuv yog tsob hmab, nej yog cov ceg. Tus uas txuas rau ntawm kuv, thiab kuv txuas rau ntawm nws, tus ntawd yuav txi txiv ncw; yog nej tsis txuas rau ntawm kuv, nej yeej ua tsis tau ib yam dabtsi li” (Yauhas 15:5). Cov uas txiav txim siab ua lubneej tsis txuas rau tus Tswv, muab tus Tswv thiab Nws tej lus tshem tawm, khav theeb ua lubneej tsis yuav Tswv, yog tsis tso kev txhaum tseg, ces tus Tswv yuav muab lawv laim ploj ntawm Nws lub xubntiag mus ib yam li cov Yixalayees thaum ub. Thov tus Tswv pab peb paub cia Nws Txojlus nyob hauv peb lub siab, txojkev xav, tas siab ua raws Vajtswv Txojlus qhia kom peb niaj hnub mus hauv qhov kaj.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Cov uas raug koj laim povtseg txaus ntshai kawg li. Thov Koj pab nyuam yaus niaj hnub khaws Vajtswv Txojlus rau hauv nruab siab kom nyuam yaus tsis ua txhaum rau Koj thiaj tsis raug lub txim txaus ntshai li cov neeg uas raug koj laim povtseg. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas mloog tus Tswv lus kom tau nyob hauv tus Tswv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 20

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTìm Cầu Sự Công Chính – 26/5/2024
Bài tiếp theoYêhôwa Suôt – 27/5/2024