Ya Klei Đăo Jing? – 15/11/2023

2542

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:1-3

Êlan kliăng: “Klei đăo jing klei thâo kjăp kơ mnơ̆ng arăng čang hmăng, klei bi sĭt kơ mnơ̆ng arăng amâo ƀuh ôh” (Hêbrơ 11:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mblang ya klei đăo jing? Ya ngă klei đăo jing yuôm bhăn? Si srăng ngă čiăng mâo klei đăo leh anăn hdĭp hŏng klei đăo anăn?

Pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mblang: “Klei đăo jing klei thâo kjăp kơ mnơ̆ng arăng čang hmăng, klei bi sĭt kơ mnơ̆ng arăng amâo ƀuh ôh” (êlan 1). Klei mblang anei brei ƀuh klei đăo kčưm mơ̆ng klei thâo săng kơ klei pô čiăng, thâo săng kơ klei jing ară anei mâo klei amâo jăk ôh kyuanăn yơh mâo klei čang hmăng kơ klei jăk hĭn.

Klei jing msĕ kơ jih jang mnuih jing klei kkiêng hlăm klei soh, hdĭp hlăm klei soh, dôk ti krah lăn ala bŏ hŏng klei soh leh anăn srăng djiê hlăm klei soh sơăi. Klei đăo msĕ si čhŏng bi mtlaih atăt anak mnuih kbiă mơ̆ng êa ksĭ klei soh leh anăn djă păn ti klei Aê Diê bi mtlaih. Klei đăo anăn atăt anak mnuih kơ klei čang hmăng sa hruê ti êdei anăp Khua Yang srăng bi mtlaih drei mơ̆ng asei mlei leh anăn mơ̆ng lăn ala soh jhat anei, mŭt hlăm klei hdĭp mơak mñai hlŏng lar mbĭt hŏng Khua Yang, wăt tơdah ară anei drei ka ƀuh ôh klei anăn ƀiădah drei “thâo kjăp” sĭt.

Klei đăo jing yuôm bhăn kyuadah klei đăo yơh jing mnơ̆ng đru anak mnuih mâo klei Aê Diê tŭ. “Hŏng klei đăo phung ênuk đưm mâo klei Aê Diê tŭ” (êlan 2). “Phung ênuk đưm” ciăng lač kơ phung hdĭp ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, digơ̆ mă tŭ leh klei Aê Diê ƀuăn ƀiădah ka tuôm ƀuh ôh klei hưn bi sĭt kơ klei ƀuăn anăn. Tơl mâo đa đa mnuih amâo tuôm ƀuh klă ôh kơ klei ƀuăn anăn bi sĭt leh hlăm ênuk digơ̆ pô, kyuadah klei bi sĭt knhal tuč leh anăn klă mngač hĭn jing hlăm Yang Mêsi. Wăt snăn dưn mơh, digơ̆ hdĭp msĕ si digơ̆ tuôm mă tŭ leh mnơ̆ng Aê Diê ƀuăn brei.

Klei đăo pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ lač tinei amâo djŏ klei đăo knang mă kơ pô amâodah jing sa klei mĭn kơ klei jăk ôh ƀiădah anei jing klei đăo mdơ̆ng atur ti dlông Klei Aê Diê Blŭ. Anăn jing Klei Blŭ mjing leh lăn ala anei mơ̆ng mnơ̆ng amâo dưi ƀuh ôh, Klei Blŭ dưi mjing jih jang mnơ̆ng mơ̆ng mnơ̆ng amâo mâo ôh (êlan 3). Amâodah lač snei, klei đăo drei čiăng kñăm jing klei đăo jưh ti dlông ya mnơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ bi êdah. Kyuanăn, čiăng mâo klei đăo anăn, êlâo hĭn brei drei thâo săng kơ klei sĭt nik hlăm hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ. Khua Yang Yêsu lač hlăm Klei Mrâo Mrang Jăk Y‑Yôhan 14:6 snei: “Kâo jing êlan, klei sĭt nik, leh anăn klei hdĭp; amâo mâo pô dưi nao kơ Ama, knŏng hŏng Kâo.” Thâo klei sĭt nik lŏ mblang jing thâo kral Khua Yang Yêsu leh anăn mâo klei bi mguôp hjăn hŏng Ñu. Atur kơ klei đăo jing Klei Aê Diê Blŭ, bi pô drei đăo jing Khua Yang Yêsu yơh: “Hlei pô đăo kơ Anak mâo leh klei hdĭp hlŏng lar” (Y‑Yôhan 3:36a). Drei knŏng dưi hdĭp hŏng klei đăo tơdah bi đuôm drei pô hlăm Yêsu Krist, leh anăn ngă tui si klei Ñu mtă leh hlăm Klei Aê Diê Blŭ.

Drei mâo klei đăo sĭt leh mơ̆ leh anăn si ngă drei dôk hdĭp hŏng klei đăo anăn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah Ih bi êdah leh kơ kâo si ngă klei đăo jing. Brei kơ kâo mâo klei đăo kjăp leh anăn sĭt suôr čiăng kơ kâo thâo bi mơak kơ Ih ti krah lăn ala soh jhat anei, leh anăn đru kâo hưn nanao klei đăo anăn kơ lu mnuih mkăn msĕ mơh. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Timôthê 6

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Ntseeg Yog Dabtsi? – 15/11/2023
Bài tiếp theoĐức Tin Là Gì? – 15/11/2023