Kev Ntseeg Yog Dabtsi? – 15/11/2023

346

 

 

Henplais 11:1-3

Nqe cim:

“Kev ntseeg yog qhov uas peb paub tseeb hais tias peb yuav tau tej uas peb cia siab rau thiab yog qhov uas peb cia siab ntsoov rau tej uas peb qhovmuag tsis pom” (Henplais 11:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus sau tsab ntawv Henplais qhia hais tias kev ntseeg yog dabtsi?

–       Vim licas cheemtsum txojkev ntseeg?

–       Yuav uacas thiaj muaj kev ntseeg thiab ua tau lubneej nrog txojkev ntseeg ntawd?

Tus sau tsab ntawv Henplais qhia hais tias: “Kev ntseeg yog qhov uas peb paub tseeb hais tias peb yuav tau tej uas peb cia siab rau thiab yog qhov uas peb cia siab ntsoov rau tej uas peb qhovmuag tsis pom” (nqe 1). Los ntawm nqe Vajluskub no qhia pom hais tias kev ntseeg pib ntawm qhov uas zeem paub txog txojkev cheemtsum, totaub hais tias tej uas nimno qhov muag pom tabtom muaj teebmeem yog li ntawd thiaj cia siab rau yam zoo heev dua. Qhov teebmeem ntawm tibneeg yog txhua tus puavleej yug los hauv kev txhaum, ua neej nyob hauv kev txhaum, thiab yuav tuag mus rau hauv kev txhaum. Txojkev ntseeg zoo li lub nkoj cawm siav coj tibneeg tawm hauv lub hiavtxwv kev txhaum mus, thiaj txais tau tus Tswv txoj koobhmoov cawmdim. Txojkev ntseeg ntawd taw tibneeg tig mus rau txojkev cia siab hais tias ib hnub tomntej, peb yuav tau cawmdim ntawm lubcev nqaijtawv thiab lub ntiajteb puv npo kev txhaum no, rhais ruam mus txais txojsia ibtxhis nrog tus Tswv, txawm hais tias nimno tsis tau pom tej ntawd, tiamsis peb “paub tseeb hais tias peb yuav tau tej uas peb cia siab rau”.

Txojkev ntseeg yog yam cheemtsum, vim ntawd yog txoj haukev kom tibneeg tau tus Tswv lees yuav. “Twb yog vim cov neeg txheej thaum ub ntseeg lawv thiaj ua tau haum Vajtswv siab” (nqe 2). “Cov neeg txheej thaum ub” yog hais txog cov neeg ua neej nyob tiam Vajluskub Qub. Lawv txais tau Vajtswv tej lus cogtseg tiamsis lawv yeej tsis tau pom tej timkhawv ntawm tej lus cogtseg ntawd. Muaj coob leej twb tsis pom tej lus cogtseg ntawd muaj tiav nyob hauv lawv tiam, vim kev ua tiav lus cogtseg kawg thiab pom meej tshajplaws yog nyob hauv tus Mexiyas. Txawm li ntawd, los lawv yeej ua lubneej zoo ib yam li lawv twb txais tau Vajtswv tej lus cogtseg lawm.

Txojkev ntseeg uas tus sau tsab ntawv Henplais hais txog ntawm no tsis yog qhov uas ntseeg siab rau tus kheej, lossis xav mus rau qhov zoo, tiamsis ntawd yog txojkev ntseeg txawb rau saum Vajtswv Txojlus. Ntawd yog Txojlus tsim lub ntuj lub ntiajteb, thiab txhua yam tawm hauv qhov tsis muaj los (nqe 3). Hais tau hais tias, txojkev ntseeg uas peb tig los rau yog txojkev ntseeg raws li tej uas Vajluskub qhia. Yog li, yuav kom muaj txojkev ntseeg ntawd, qhov xubthawj yog peb yuav tsum kawm kom paub qhov tseeb hauv Phau Vajluskub. Tswv Yexus hais hauv  Yauhas 14:6 hais tias, “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau”. Paub qhov tseeb yog paub Tswv Yexus thiab muaj kev sib raug zoo nrog Nws. Lub hauvpaus ntawm txojkev ntseeg yog Vajluskub, tiamsis tus uas peb ntseeg yog Tswv Yexus: “Tus uas ntseeg Leej Tub yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Yauhas 3:36a). Peb tsuas ua tau lubneej ntseeg thaum muaj kev sib txuas nrog Cawmseej Yexus thiab ua raws Nws Txojlus sau tseg hauv Phau Vajluskub.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj qhia nyuam yaus paub kev ntseeg yog licas. Thov pub rau nyuam yaus muaj txojkev ntseeg tseeb kom ua tau lubneej haum Koj siab hauv lub ntiajteb puv npo kev txhaum, thiab pab nyuam yaus qhia txojkev ntseeg ntawd pub rau lwm tus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb muaj txojkev ntseeg tseeb lawm tau? thiab peb tabtom ua lubneej raws txojkev ntseeg ntawd licas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Timautes 6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát hôn lễ: CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN
Bài tiếp theoYa Klei Đăo Jing? – 15/11/2023