Txijnkawm Sib Hwm – 4/6/2023

6870

 

 

Xalumoos Tej Nkauj 2:1-3 

Nqe cim:

Kuv yog ib lub nyuag paj ntoos uas nyob hauv Saloos, yog lub paj lilis uas nyob ntawm tej hav. Nws zoo ib yam li tsob paj lilis uas tuaj xyaw tej hmab pos, nws yog kuv tus hluas nkauj uas nyob nrog ib tsoom pojniam (Xalumoos Tej Nkauj 2:1-2).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas Sulas muab nws piv rau cov paj ntoos thiab paj lilis?

–       Vajntxwv Xalumoos thiab Sulas tau qhia tawm kev sib hwm los ntawm tej lus zoo li cas?

–       Yam dabtsi qhia paub peb sawvdaws hwm yus tus txijnkawm?

Hauv nqe 1, tus hluas nkauj Sulas xwbtim muab nws piv rau“ib lub nyuag paj sua hauv nras tiaj Saloos thiab yog ib lub nyuag paj lilis nyob ntawm tej hav”(HMOWSV).  Paj sua yog ib yam paj uas zoo nkauj heev, hos paj lilis tsuas yog ib yam paj tuaj ntawm ntug kev. Zoo li uas Sulas tabtom txhawj txog nws tus kheej: ib feem twg nws paub nws qhov zoo nkauj thiab qhov muaj nqis, tiamsis thaum nyob nrog cov pojniam hauv nroog Yeluxalees, nws kuj pom txajmuag vim nws tsuas yog ib tug ntxhais nyob tojsiab tuaj xwb. Zeem paub Sulas qhov kev txajmuag, Vajntxwv Xalumoos qhia tawm nws txojkev saib taus tus hluas nkauj thaum hais cov lus hauv nqe 2 hais tias: Yog lawm, koj yeej yog ib tug ntxhais tojsiab, tiamsis koj puas paub, yog koj hais tias koj yog lub paj lilis tawg ntawm ntug kev ces ib tsoom pojniam yog tej hmab pos xwb!” Cov lus qhuas no muaj nuj nqis heev rau tus hluas nkauj Sulas, rau qhov Xalumoos tsis yuam kom nws yuav tsum zoo nkauj ib yam li tsoom pojniam nyob hauv nroog Yeluxalees, tiamsis Sulas yeej yog Sulas, yog lub paj lilis, thiab Xalumoos hlub Sulas vim yog Sulas yeej yog Sulas. Tus txiv txawj ntse yog tus uas paub ua rau tus pojniam zeem paub nws qhov muaj nqis, tsis thuam lossis tsis muab tus pojniam piv rau lwm tus.

Ua pauj qhov uas Vajntxwv Xalumoos saib muaj nqis, tus hluas nkauj Sulas muab nws tus hlub hu ua “tsob txivduaj”. Lub “txivduaj” yog ib yam txiv uas zoo yam li txiv zuaj (tebchaws Palexatees tsis muaj cov txivduaj thiab txiv zuaj). Thaum mus yos hav zoov ntsib tsum cov ntoo txiv qab zib li “txivduaj” mas muaj nqis kawg nkaus. Raws li tus hluas nkauj ntsia, lwm tus tub hluas yeej zoo nraug, txawj ntse, muaj coob leej nyiam los kuj zoo li tej ntoo hauv hav zoov xwb, tsuas yog Vajntxwv Xalumoos thiaj yog “tsob txivduaj” qab zib, ua rau nws txaus siab. Tus hluas nraug yog qhov kev cheemtsum thiab tshwjxeeb rau tus hluas nkauj. Tus hluas nkauj nyiam tus hluas nraug, thiab txawm yog hauv lub hav zoov muaj ntau tsob ntoo loj, los tus hluas nkauj tsuas nyiam nyob hauv qab nws tus duab ntxoov ntxooxwb. Tus pojniam muaj tswvyim yog tus uas qhia tawm nws lub siab hlub thiab saib taus tus txiv los ntawm qhov uas tsis muab tus txiv coj mus piv rau lwm tus! Cia li nyob hauv tus txiv tus duab ntxoov ntxoo, nrhiav txojkev txaus siab qab zib ntawm tus txiv.

Hais txog nyiaj txiag, Timthawj Paulus qhia: txaus siab rau tej uas nws muaj lawm thiaj yog tus npluanuj tiag.(I Timautes 6:6). Qhov kev txaus siab kuj yog ib qhov tseemceeb nyob hauv kev txijnkawm. Ntau leej xav yuam kom tus txiv lossis tus pojniam hloov. Muab ib qhov rau tus txijnkawm ua nws tsis txhaum, tiamsis tsis txhob cem thaum tus txiv lossis tus pojniam ua tsis tau qhov ntawd. Niamtxiv muaj kev sib hwm yog lub tswvyim txhim kho tau txojkev sib raug zoo ruaj khov nyob hauv tsevneeg.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub rau nyuam yaus nkawm niamtxiv tau txais Koj txojkev hlub, ua tau tus ntseeg Yexus zoo hauv nyuam yaus nkawm niamtxiv thiab ua rau Koj tau ntsejmuag. Amees.

Peb sawvdaws puas muaj kev sib hwm nyob hauv peb nkawm niamtxiv?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 9:32-37

Bài trướcBình Phước: Tấn Phong Cho 4 Vị Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực II
Bài tiếp theoBi Mpŭ Hdơ̆ng Ung Mô̆ – 4/6/2023