Tus Tswv Coglus Rau Cov Yixalayees (Feem 1) – 30/1/2023

529

 

 

Khiavdim 34:10-11 

Nqe cim

Tus Tswv hais rau Mauxes hais tias, “Kuv coglus rau cov Yixalayees. Kuvyuav ua txujci tseemceeb rau sawvdaws pom, yog tej txujci uas Kuv yeej tsis tau ua rau ib haivneeg twg pom nyob hauv ntiajteb no li. Txhua tus yuav pom kuv uas yog tus Tswv ua tau txujci tseemceeb, rau qhov Kuv yuav ua tej uas txaus ntshai rau nej pom. (Khiavdim 34:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Qhov uas tus Tswv rov coglug rau cov Yixalayees qhia dabtsi txog Nws?
  • Tus Tswv coglus yuav ua dabtsi?
  • Yuav ua licas tus Tswv haivneeg thiaj paub xyuamxim ua raws li tus Tswv hais?
  • Zaj kawm no ntsig txog peb tus kheej licas?

Thaum tus Tswv haivneeg pe tus mlom nyuj kub, tus Tswv chim heev xav muab lawv tua povtseg huv tibsi, tsuas tseg Mauxes tsevneeg xwb. Tiamsis tus Tswv teb Mauxes tej lus thov, Nws tsis ua kom cov Yixalayees raug puastsuaj, txawm li ntawd los tus Tswv tsis nrog lawv nyob lawm. Thaum cov Yixalayees lees tej kev txhaum uas lawv pe mlom thiab Mauxes thov tus Tswv lawm, tus Tswv thiaj rov coglus yuav nrog nraim lawv mus rau lub tebchaws Kana-as. Nws xav muaj kev coglus nrog lawv. Txawm yog tus Tswv haivneeg twb pom ntau yam txujci tseemceeb thaum tawm nram tebchaws Iziv los lawm, los nimno lawv tseem yuav pom tus Tswv ua ntau yam zoo tshaj qhov ntawd thiab. Tus Tswv coglus mus ntaus tebchaws rau lawv, Nws ntiab cov Amaules, cov Kana-as, cov Hitis, cov Pelixes, cov Hivis thiab cov Yenpus khiav tawm mus (nqe 11). Thaum tus Tswv zam cov Yixalayees tej kev txhaum, Nws tsis cim nco lawv tej kev txhaum lawm, Nws tseem pub rau lawv tau lub neej zoo yav tom ntej thiab. Thaum los ntseeg Tswv Yexus ua yus tus Tswv Cawmseej, peb muaj kev kaj siab tseeb, rau qhov Nws twb ntxuav peb tej kev txhaum huvsi thiab pub rau peb muaj lub neej tshiab, pib taug txojkev tshiab nrog Nws mus lawm.

Cov Iziv tau txhawj ntshai kawg nkaus thaum raug kaum yam subtawg subntsha uas cov Yixalayees tus Tswv uas yog Vajtswv ua rau lawv lub tebchaws. Cov neeg uas nyob hauv tebchaws Kana-as tseem yuav ntshai heev dua thiab yog thaum Vajtswv rau txim, vim lawv tej kev txhaum loj heev, thiab tus Tswv yuav muab lawv lub tebchaws rau cov Yixalayees (saib ntxiv Chivkeeb 15:12-21). Txhua haivneeg yuav pom Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus. Nws ua tau txhua yam. Tus Tswv tabtom tswjkav keebkwm, txiav txim ncaj ncees rau txhua haivneeg nyob hauv ntiajteb thiab Nws ua txhua yam raws li sijhawm Nws teem tseg.

Nyob hauv cov lus cogtseg no, cov Yixalayees yuav tsum ua li lawv feemxyuam (nqe 11a). Mauxes sau tej lus uas tus Tswv qhia, thiab tej kevcai ntawd yuav tsum muab qhia rau cov pejxeem kom paub meej (saib Khiavdim 34:27). Tus Tswv haivneeg yuav tsum ua tib zoo mloog, cim nco thiab ua raws nraim txhua yam uas tus Tswv qhia. Peb txhua tus uas twb dim txim lawm, cia li ntseeg kom zoo, cia siab rau Vajtswv Txojlus, ua lub neej vamkhom tus Tswv thiab mloog Nws lus.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv uas muaj kev hlub thiab ncaj ncees! Koj yog tus hlub thiab npaj yam zoo kawg nkaus rau nyuam yaus! Thov Koj pab kom nyuam yaus ua neeg hwm Koj thiab paub ua Koj tsaug, ua tib zoo kawm, xav thiab ua raws nraim li Koj tej lus qhia. Amees.

Peb puas niaj hnub nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus lawm tau?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yelemis 22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBạn Hữu – 29/1/2023
Bài tiếp theoAê Diê Lŏ Bi Mrâo Klei Bi Mguôp Hŏng Israel (Kdrêč 1) – 30/1/2023