Sa Čô Amĭ Jhat – 8/7/2023

5740

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 22:1-4

Êlan kliăng: “Kâo hdơr kơ klei ih đăo sĭt suôr. Klei đăo anăn hdĭp leh êlâo hlăm aduôn ih H’Lôis, leh anăn hlăm amĭ ih H’Ônis, leh anăn kâo thâo sĭt ară anei klei đăo anăn ăt hdĭp hlăm ih.” (II Y‑Timôthê 1:5)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei bi hmăi jhat mơ̆ng H’Athali ba kơ anak ñu mtao Y‑Ahasia? Mơ̆ng klei anăn brei ƀuh si klei bi hmăi mơ̆ng sa čô amĭ kơ phung anak ñu? Ya klei mñă kơ Ih hlăm klei jing sa čô amĭ?

Tơdah mdơ̆ng gŏ huă, phung êkei khăng êmuh: si ngă pô anei jing sa čô mô̆ jăk kơ kâo mơ̆? Ƀiădah mâo sa klei êmuh mkăn jing yuôm ăt brei êmuh msĕ mơh: si ngă pô anei srăng jing sa čô amĭ jăk kơ phung anak kâo mơ̆? Tơdah mtao Y‑Jôram mâo klei êmuh anei, sĭt nik Ƀuôn Ala Mtao Yuđa amâo găn leh sa ênuk mmăt tĭt ôh! Hdruôm hră čih pioh klei yăl dliê hƀuê ênuk hưn, H’Athali amâo knŏng bi hmăi jhat kơ ung ñu ƀiădah wăt kčĕ atăt anak ñu, jing mtao Y‑Ahasia hlăm êlan jhat ƀai, kiă kriê lăn čar “êbat tui êlan sang Y‑Ahap” (êlan 3), atăt anak ñu truh kơ klei djiê.

Hlăm gŏ sang, klei bi hmăi mơ̆ng amĭ ama kơ anak jing prŏng snăk, ƀiădah klei bi hmăi mơ̆ng amĭ kreh prŏng hĭn mơh. Msĕ si mtao Y‑Amôn leh anăn mtao Y‑Ahas jing phung mtao jhat ƀai (II Bruă Mtao 21:19-20; II Bruă Mtao 16:2-4), ƀiădah anak diñu jing mtao Y‑Jôsia leh anăn mtao Y‑Hêsêkia jing phung mtao huĭ mpŭ kơ Aê Diê. Bi sa čô amĭ jhat ƀai msĕ si H’Athali bi rai klei hdĭp mtao Y‑Ahasia. Mta phŭn kyuadah phung anak khăng jĕ giăm hĭn hŏng amĭ, leh hŏng phung hđeh, amĭ yơh jing rup bi hmô kơ diñu tui hlue. Ama kiă kriê gŏ sang, ƀiădah amĭ mâo klei bi hmăi prŏng êlam hlăm ai tiê phung anak leh anăn mâo boh tŭ prŏng snăk hlăm bruă mtô lač phung anak, msĕ si amĭ Y‑Môis leh anăn amĭ Y‑Timôthê rah pla tur klei đăo kjăp hlăm diñu.

Hruê anei klei hdĭp hlăm ƀuôn sang mtrŭt mčhur phung mniê klei mtăp mđơr hŏng phung êkei, ăt nao mă bruă duah prăk msĕ si ung mơh. Mơ̆ng klei anei yơh, atăt kơ phung anak, hrô kơ klei mâo amĭ čiêm rông mtô lač Klei Aê Diê Blŭ leh anăn mdơ̆ng tur klei đăo mơ̆ng thŭn mlan kčưm dơ̆ng hlăm klei hdĭp msĕ si H’Jôkêbet mtô leh Y‑Môis, bi ară anei brei digơ̆ nao sang rông sang hriăm mơ̆ng 1, 2 thŭn leh anăn hriăm lu mta klei amâo djŏ ôh hŏng Klei Aê Diê Blŭ. Brei drei hdơr, prăk kăk drei dưi duah , bi klei hdĭp mngăt anak drei tơdah luč leh, dleh snăk dưi lŏ mă wĭt.

Jing sa čô mnuih hdĭp tui hlue Klei Aê Diê Blŭ mtô, drei amâo dưi dlăng hơăi mang ôh kơ phung mniê, ƀiădah brei drei hdơr, wăt tơdah êkei leh anăn mniê mâo ênoh yuôm msĕ sơăi ti anăp Aê Diê, ƀiădah Aê Diê brei bruă klam mdê mdê hlăm gŏ sang. Tơdah sa čô amĭ pioh lu mmông răng kriê anak, năng ai klei duah prăk srăng hrŏ ƀiă, ƀiădah hrô kơ klei anăn dưi răng kriê klei hdĭp mngăt kơ phung anak pô. Kyuanăn, brei phung amĭ pioh hruê mmông mkŏ mdơ̆ng klei hdĭp mngăt kơ drei pô leh anăn wăt pioh hruê mmông mkŏ mdơ̆ng klei hdĭp mngăt kơ anak drei msĕ mơh.

Si ngă drei uêñ mĭn mtô lač klei đăo kơ phung anak drei mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih pap brei kơ phung jing amĭ hlăm Phung Sang Aê Diê čiăng grăp čô dưi mâo klei pap čiêm rông mtô lač phung anak jing mnuih thâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang leh anăn hdĭp tŭ dưn kơ Khua Yang.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Luk 18:1-34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcIb Leej niam Phem – 8/7/2023
Bài tiếp theoMột Người Mẹ Xấu – 8/7/2023