Pioh Êlâo Hĭn Bi Mguôp Hŏng Khua Yang – 3/2/2023

1318

Klei Aê Diê Blŭ:  Klei Mmuñ Hđăp 119: 145-152.

Êlan kliăng:  Kâo kgŭ êlâo kơ ang dar leh anăn kwưh klei đru; kâo čang hmăng hlăm klei Ih blŭ.”(Klei Mmuñ Hđăp 119:147)

Klei êmuh ksiêm mĭn:  Trăn Klei Mmuñ Hđăp anei bi êdah si ai tiê klei mĭn Y-Đawit bi mguôp hŏng Khua Yang? Hbĭl mmông hlăm hruê ñu nao kơ Khua Yang? Si drei tui ngă msĕ si klei mtao Y-Đawit bi hmô hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang?

Anei jing trăn klei duê tal 19 hlăm 22 trăn Klei Mmuñ Hđăp 119, kčưm dơ̆ng hŏng boh hră Qoph hlăm pruê̆ boh hră klei Hêbrơ. Trăn klei duê anei bi êdah ai tiê klei mĭn Y-Đawit kwưh akâo kơ Khua Yang, leh anăn ñu thâo kral mâo Khua Yang dôk mbĭt tơdah ñu nao giăm Khua Yang. Dua kdrêč hlăm trăn klei duê anăn djŏ trĭp hŏng dua êlan hlăm Y-Yakơ 4:8, Nao giăm bĕ kơ Aê Diê (êlan 145-148), “leh anăn Ñu srăng hriê giăm kơ diih (êlan 149-152).

Mtao Y-Đawit hlăk dôk găn klei truh dleh dlan, huĭ hyưt, leh anăn akŏ phŭn ñu knang knŏng hjăn kơ Aê Diê yơh. Kyuanăn, hŏng jih ai tiê ñu iêô kwưh kơ Khua Yang mbĭt hŏng klei ñu ƀuăn srăng gưt djă pioh klei bhiăn Ñu (êlan 145-146). Čiăng ngă bi kluôm ênŭm klei ƀuăn hŏng Khua Yang, ñu ksiêm mĭn klei bhiăn anăn hruê leh anăn mlam (êlan 147-148). Ñu brei thâo, ñu kgŭ êlâo kơ ang dar čiăng wah lač kơ Khua Yang, leh anăn jih mlam, ală ñu krŏng čiăng ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ. Kyuanăn, ñu thâo kral klă klei jăk Khua Yang leh anăn đăo kjăp sĭt Khua Yang srăng bi mtlaih ñu (êlan 149).

Mtao Y-Đawit êlâo hĭn tui duah Khua Yang, bi mguôp hŏng Ñu leh anăn ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ êlâo kơ ñu kčưm dơ̆ng sa hruê mrâo. Ñu hmiêt mkăp săn asei kơ klei pĭt čiăng êlâo hĭn pioh mmông wah lač, bi mguôp hŏng Khua Yang. Anei jing sa mta klei duh amâo luč liê ôh kơ klei hdĭp mngăt. Mtao Y-Đawit amâo djŏ knŏng nao kơ Khua Yang êjai aguah ưm ôh ƀiădah wăt bi mguôp nanao hŏng Khua Yang kluôm jih hruê. Djă pioh nanao klei bi mguôp hŏng Khua Yang leh anăn ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ jing klei êlâo hĭn hlăm klei hdĭp mtao Y-Đawit. Kyuanăn, Aê Diê lač leh kơ ñu snei: Kâo ƀuh leh Y-Đawit anak êkei Y-Yêsê, jing sa čô djŏ hŏng ai tiê kâo, pô srăng ngă jih jang klei kâo čiăng (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 13:22).

Hlăk Khua Yang Yêsu ngă bruă ti lăn ala, Ñu bi êdah klei bi hmô êlâo hĭn bi mguôp hŏng Aê Diê Ama. Y-Markôs čih: Aguah ưm, adiê dôk mmăt, Yêsu kgŭ leh anăn kbiă nao kơ anôk hjăn, leh anăn ñu wah lač tinăn (Y-Markôs 1:35). Bruă êlâo hĭn djă pioh klei bi mguôp hŏng Khua Yang jing yuôm snăk hlăm knhuang êlan klei đăo drei. Kčưm dơ̆ng sa hruê mrâo, brei drei nao kơ Khua Yang leh anăn ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ čiăng mâo Khua Yang atăt gai kluôm jih sa hruê hdĭp tui si klei Ñu čiăng. Knŏng dôk hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang kơh, drei dưi thâo klei Khua Yang čiăng kăp gưt ngă hlue. Ktang nao giăm hĭn kơ Khua Yang čiăng tui duah leh anăn bi mguôp hŏng Khua Yang hŏng Klei Ñu Blŭ, sĭt nik drei srăng bi knal klei mmih leh anăn klei jăk jĭn hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang. Kyuadah Khua Yang pô ƀuăn leh: Diih srăng duah Kâo leh anăn bi tuôm hŏng Kâo tơdah diih tui duah Kâo hŏng jih ai tiê diih (Y-Yêrêmi 29:13).

 

Si ngă drei kgŭ ưm tui duah Khua Yang, bi mguôp hŏng ñu leh anăn ksiêm Klei Ñu Blŭ grăp hruê mơ̆?

Ơ Khua Yang, akâo Ih thiăm ai ktang kơ kâo čiăng kơ kâo hmiêt mkăp kgŭ ưm êlâo hĭn tui duah leh anăn bi mguôp hŏng Khua Yang grăp hruê. Akâo Khua Yang atăt gai kâo hdĭp tui si klei Ih čiăng, bi mơak kơ Khua Yang.

 

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Êsêkiêl 26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMuab Kev Txuas Nrog Vajtswv Saib Hlob – 3/2/2023
Bài tiếp theoDành Ưu Tiên Tương Giao Với Chúa – 3/2/2023