Muab Kev Txuas Nrog Vajtswv Saib Hlob – 3/2/2023

208

 

 

Ntawv Nkauj 119:145-152

Nqe cim:

“Ua ntej lub hnub tawm tuaj, kuv twb thov koj pab kuv lawm; kuv cia siab ntsoov rau koj tej lus cog tseg”. (Ntawv Nkauj 119:147)

 

Lus nug sawvdaws xav:

  • Cov nqe Vajluskub saud qhia txog Daviv sib txuas nrog Vajtswv licas?
  • Daviv los cuag tus Tswv thaum lub sijhawm twg hauv ib hnub?
  • Peb kawm Vajntxwv Daviv tus qauv txuas nrog Vajtswv zoo licas?

Cov nqe Vajluskub no yog ntu nkauj tim 19 hauv 22 ntu nkauj hauv Ntawv Nkauj 119, tau pib ntawm lo lus Qoph yog tus niam ntawv Henplais. Cov lus hauv ntu nkauj no muaj cov lus uas Vajntxwv Daviv thov Vajtswv thiab nws tau Vajtswv saibxyuas thaum txav los cuag Vajtswv. Ob ntu hauv cov nkauj no muaj rov tshooj zoo thooj li hauv Yakaunpaus 4:8, “Nej cia li los nyob ze Vajtswv” (nqe 145-148), “ces Vajtswv yuav txav los ze nej (nqe 149-152).

Vajntxwv Daviv tabtom nyob rau lub tsamthawj ntsib teebmeem txhawj ntshai thiab nws kev cia siab tsuas yog nyob ntawm Vajtswv nkaus xwb. Yog li ntawd, nws thiaj tas siab taij thov Vajtswv thiab coglus yuav ua raws li Vajtswv tej kevcai (nqe 145-146). Kom yuav paub ua raws li Vajtswv tej kevcai, Daviv xav txog tus Tswv tej kevcai nruab hnub (nqe 147-148). Daviv qhia paub hais tias thaum hnub tsis tau tawm tuaj nws twb los thov Vajtswv thiab ntuj teb tag hmo nws tseem xav txog Vajtswv Txojlus. Vim li ntawd, Daviv thiaj paub zoo tus Tswv thiab cia siab ntsoov rau tus Tswv kev pab cawm (nqe 149).

Vajntxwv Daviv saib hlob qhov uas nrhiav tus Tswv, sib txuas nrog Vajtswv thiab kev xav txog Vajtswv Txojlus thaum pib ib hnub tshiab. Daviv yoo dab ntub zias los thov Vajtswv, los sib txuas nrog Vajtswv. Thaum ua li ntawd yog ib yam kev npaj uas muaj qabhau heev rau sab ntsujplig. Tsis yog Vajntxwv Daviv los txuas nrog Vajtswv rau txhua tagkis thaum sawv ntxov xwb, nws tseem muaj kev sib txuas nrog Vajtswv mus tshab hnub thiab. Vajntxwv Daviv tau muab kev sib txuas nrog Vajtswv thiab xav txog Vajtswv Txojlus los saib hlob hauv nws lubneej. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj hais txog Daviv hais tias: “Kuv pom Yexais tus tub Daviv yog tus uas ua haum kuv siab, thiab nws yeej yuav ua raws li txhua yam uas kuv kom nws ua” (Tes Haujlwm 13:22).

Thaum Tswv Yexus los ua Nws tes haujlwm hauv ntiajteb, Nws tau ua qauv zoo txog kev sib txuas nrog nws Leej txiv; Malakaus sau hais tias: “Hnub tom qab thaum kaj ntug txoog, Yexus txawm sawv thiab tawm hauv tsev mus rau tom ib qhov chaw uas tsis muaj neeg thiab thov Vajtswv” (Malakaus 1:35). Qhov uas saib hlob kev sib txuas nrog Vajtswv yog yam tseemceeb ntawm lubneej kev ntseeg. Thaum pib ntawm ib hnub tshiab, xubthawj yuav tau los cuag Vajtswv thiab xav txog Nws Txojlus, kom tau Vajtswv coj txojhau kev ua neej haum Vajtswv siab hnub ntawd. Tsuas muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, peb thiaj paub ua raws li Vajtswv siabnyiam thiab paub mloog Vajtswv lus. Yim los nyob ze Vajtswv, thiab sib txuas nrog Vajtswv los ntawm Nws tej lus, peb yuav tau saj lubneej zoo uas muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tus Tswv coglus tseg hais tias: “Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab kom nyuam yaus qhuas Koj thaum sawv ntxov, saib hlob kev los sib txuas nrog Koj txhua hnub. Thov Koj coj nyuam yaus lubneej mus raws li Koj siabnyiam. Amees.

Peb puas niaj hnub sawv ntxov los sib txuas nrog Vajtswv thiab xav txog Nws Txojlus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCà Mau: Phước Hạnh Ngày Bồi Linh Mừng Xuân Mới 2023
Bài tiếp theoPioh Êlâo Hĭn Bi Mguôp Hŏng Khua Yang – 3/2/2023