Nqi Zog Ntawm Kev Theej Txhoj – 16/4/2022

405

 

 

Yaxayas 53:10-12

Nqe cim:

“Tom qab uas nws raug kev txomnyem dhau lawm, nws yuav rov muaj kev zoo siab dua ntxiv; nws yuav paub hais tias txojkev txomnyem uas nws raug tsis nkim nws lub zog. Kuv tus tubtxib ncaj ncees uas kuv txaus siab, yuav ris coob leej ntau tus lub txim, vim tej uas nws ua ntawd, kuv thiaj zam lawv lub txim (Yaxayas 53:11).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus cev lus Yaxayas hais txog Tswv Yexus kev tuag yuav muaj qab hau dab tsi rau tibneeg ntiajteb?
  • Vaj Leejtxiv thiab Vaj Leejtub xav li cas txog tej nqi zog ntawd?
  • Nimno peb xav li cas thaum tau los nyob hauv tus Tswv kev tuag theej txhoj?
  • Peb muaj kev cog lus li cas nrog tus Tswv?

Ib tsoom mloog txhua tus,

Tus cev lus Yaxayas qhia peb paub txog tus Cawmseej txojkev tuag yuav ua rau muaj ib cajces neeg dawbhuv tshwm tuaj, ntawd yog “cov uas Nws txhiv los”, raws li timthawj Paulus hais hauv Loos 5:19b hais tias” …vim Yexus Khetos mloog Vajtswv lus, sawvdaws thiaj ua tau neeg ncaj ncees. Saum tus ntoo khaublig tsis yog Yexus swb lawm lossis Nws tes haujlwm xaus li ntawd xwb, tiamsis yog kev muaj yeej loj kawg nkaus ntawm Tswv Yexus, vim ncua caij nyoog uas tau txojsia ibtxhis pib rau tibneeg los txais kev cawm dim uas yog; “Nws qhia txojkev tshiab uas cawm neeg txojsia rau peb taug; nws qhib daim ntaub kom peb tau kev mus rau sab hauv, daim ntaub ntawd yog nws lub cev” (Henplais 10:20). Ntawm Tswv Yexus los Nws kuj txaus siab, vim Nws tej lus hais ntsigtxog VajLeejtxiv hais tias; Kuv ua rau Koj tau koobmeej hauv ntiajteb no; tes haujlwm uas Koj kom kuv ua, kuv twb ua tiav lawm” (Yauhas 17:4). Ntawm tibneeg los Tswv Yexus kuj txaus siab, vim los ntawm Yexus kev tuag theej txhoj, ua rau cov uas los cuag Nws ua tau neeg ncaj ncees. Tom qab uas ua tiav tes haujlwm theej txhoj, Tswv Yexus tau rov tau koob meej thiab lub fwjchim ib yam li thaum chivthawj Nws ibtxwm muaj. “Twb yog vim li no Vajtswv thiaj tsa nws ua tus loj dua ntais thiab tis lub npe uas zoo tshaj tej npe huv tibsi rau nws” (Filipis 2:9).

Thaum xav txog Vaj Leejtxiv tes haujlwm Nws hais tias;“Kuv yeej pom zoo cia nws raug kev txomnyem”, thiab Vaj Leejtub npaj nroos ua raws li tau npaj tseg txog kev los theej txhoj, Nws “txaus siab” rau tej nqi zog uas Nws tuag theej txhoj. Tsimnyog peb ua Vajtswv tsaug rau txojkev hlub loj kawg nkaus uas Nws muab pub rau peb. Tsis yog tus Tswv pab cawm peb xwb, Nws tseem paub tej uas peb xav thiab tej uas peb tsis muaj zog kom Nws thov Leejtxiv pab peb. Peb yuav tsum nco ntsoov tus Tswv txiajntsig vim peb yog cov uas tau Nws txhiv los ua Nws tug lawm. Peb yuav tsum ua lub neej kom phim yog Nws cov menyuam, ua rau Nws lub koob npe nrov ncha hauv ntiajteb no. Tej zaum lub caij nyoog dhau los, peb tsis mob siab rau tus Tswv lossis kov tsis yeej kev txhaum…cia li nco ntsoov tus Tswv tseem niaj hnub thov Leejtxiv pab peb, thiab Nws tus siab kawg thaum peb tig nruabqaum rau Nws thiab mus ua kev txhaum.

Thaum los xav txog tus Tswv txojkev hlub hauv lub caij nco txog tus Tswv raug txomnyem, peb yuav tsum paub tseeb hais tias tseem tshuav sijhawm rau peb los lees kev txhaum kom tau tus Tswv zam txim thiab Nws yuav hloov peb txhua tus lub neej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua Koj tsaug uas Koj tuag txhiv nyuam yaus tej kev txhaum, Koj tseem niaj hnub paub nyuam yaus kev tsis muaj zog thiab thov Leejtxiv pab nyuam yaus. Thov Koj pab nyuam yaus paub ua lub neej rau Koj zoo siab, ua rau Koj lub koob npe nrov ncha hauv ntiajteb no. Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas paub nco tus Tswv txiajntsig vim tau Nws txhiv los ua Nws haiv neeg lawm? Muaj yam twg peb tseem ua rau tus Tswv tu siab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 22

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHTTL ĐÀ NẴNG – CUỘC HÀNH TRÌNH THẾ KỶ – (Phần 8)
Bài tiếp theoKlei Tŭ Dưn Mơ̆ng Klei Bi Mtlaih – 16/4/2022