Nco Vajtswv Kev Pab Cawm – 15/8/2022

552

 

 

2 Kevcai 16:1-8

 Nqe cim:

“Nej yuav tsum ua Kevcai Hla Dhau rau thaum lub hlis Anpis, qhuas tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv; rau qhov lub hli ntawd, muaj ib hmos yog hmo uas tus Tswv coj nej tawm nram tebchaws Iziv los” (2 Kevcai 16:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv qhia kom Nws haiv neeg yuav tsum ua kevcai hla dhau rau thaum twg thiab yuav ua zoo li cas?
  • Tej uas tus Tswv qhia Nws haiv neeg ua hauv rooj kevcai hla dhau muaj hom phiaj li cas?
  • Peb yuav tsum ua dab tsi kom nco ntsoov Vajtswv txiaj ntsig?

Ntu Vajluskub no sau hais txog tej lus uas Vajtswv qhia Nws haiv neeg Yixalayees yuav tau ua kevcai hla dhau thaum tau mus nyob hauv lub tebchaws coglus tseg lawm. Txhua xyoo yuav tsum nco ntsoov ua kevcai hla dhau rau thaum lub hli Anpis, tom qab no hu ua Nisas uas ncaj rau hli peb, hli plaub kom ua kevcai nco txog Vajtswv tau cawm Nws haiv neeg dim nram tebchaws Iziv los. Nyob hauv rooj Kevcai ntawd, txhua tus yuav tsum noj ncuav tsis xyaw keeb xya hnub kom lawv nco ntsoov txog kev maj rawm sawbsim yuav dim kev ua cev qhev nram Iziv tebchaws.

Txhua yam uas Tswv qhia kom ua, yuav tsum ua kom pab lawv nco ncoov txog zaj xwm uas Vajtswv ua txujci pab lawv cov yawg koob dim nram tebchaws Iziv. Peb pom Vajtswv kom lawv yuav tsum tua tus me nyuam yaj los fij, noj ncuav tsis xyaw keeb thiab hlawv khoom fij rau thaum tsaus ntuj hnub poob qho lawm. Suav tau hais tias, Kevcai hla dhau yog ib rooj kevcai uas yuav pab tau Vajtswv haiv neeg paub txog tej uas lawv cov yawg koob tau ntsib dhau los lawm, thiab pab kom lawv nco ntsoov Vajtswv txiajntsig uas pab cawm lawv txhua tiam dhau los.

Peb txhua tus yeej tau saj qee zaug uas pom Vajtswv pab peb lub neej dhau los lawm, tiamsis tej zaum peb yog cov neeg uas tsis nco qab. Tsuas yog ib ntu caij nyoog luv xwb, peb twb hnov qab tej txujci tseemceeb uas tus Tswv ua hauv peb lub neej dhau los lawm. Thaum muaj tej xwm tshwm tuaj raug hauv lub neej, peb muaj kev txhawj ntshai thiab ua xyem xyav tsis tso siab rau Vajtswv, tsis nco txog tej uas Vajtswv twb ua pab peb los lawm. Nco ntsoov hais tias, tsis yog cov Yixalayees ua kevcai hla dhau ib zaug ces kav mus tas tiamneej, tiamsis lawv yuav tsum ua kevcai hla dhau txhua xyoo mus tas tiam neej. Ib yam li ntawd, peb kev nco Vajtswv txiajntsig tsis yog ib zaug ces txaus. Peb txhua tus, txhua tsev neeg yuav tsum tseg ib lub sijhawm los tig saib tej uas Vajtswv twb ua pub rau yus dhau los lawm, nco txog tus Tswv txiajntsig, kom txhawb peb tsev neeg thiab tej neeg ib ncig lub zog paub nco tej koob hmoov uas tus Tswv pub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, Koj yog tus cawm nyuam yaus dim sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig los ntawm Yexus kev tuag saum ntoo Khaublig. Thov pab kom nyuam yaus paub ua neej nco ntsoov tus Tswv Koj txiajntsig thiab paub ua koj tsaug tsis tseg mus tas tiam neej. Amees.

Peb puas pheej rov tshawb nco tej uas Vajtswv tau pab peb dhau los lawm?

Nyeem Vajluskub txhua hnub: Pajlug 20

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuản Lý Tiền Của – 14/8/2022
Bài tiếp theoJih Klei Hdĭp Hdơr Klei Pap Khua Yang – 15/8/2022