Lus Nug Xov Moo – 21/9/2023

5692

 

 

Loos 1:1-7

Nqe cim:

“Txojmoo Zoo ntawd hais txog Vajtswv tus Tub uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos: nws los yug muaj roj ntshav ib yam li neeg, nws yog Daviv ib tug xeebntxwv; thiab raws li Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia hais tias Yexus yog Vajtswv tus Tub uas muaj hwjchim loj, rau qhov Vajtswv twb tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm.” (Loos 1:3-4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov lus qhibthawj thiab lus nug xov moo qhia paub dabtsi hais txog tus neeg sau, cov txais thiab cov ntsiab lus hauv phau ntawv Loos?

–       Zaj kawm hnub no ntsig txog yam dabtsi rau peb?

Cov lus qhibthawj phau ntawv Loos, tus uas sau qhia paub nws lub npe ua Paulus, yog tus Xaulus uas ntsib Tswv Yexus, tau tus Tswv hloov thiab txib mus ua haujlwm. Nws lub meejmom yog “Yexus Khetos tus tubtxib”. “Tubtxib” yog ua qhev, mloog thiab ua raws li tus tswv hais (Malakaus 10:42-45; Kalatias 1:10). “Tus Tswv tus tubtxib” tsis yog ib tes haujlwm, tiamsis yog ib tug neeg uas tau tus tswv xaiv, siv raws li Nws lub homphiaj, txawm yog tus ntawd yuav yog leejtwg los xij. Thaum ub tus vajntxwv uas yog lwm haivneeg npe hu Nenpukajnexales kuj tau tus Tswv hu ua “kuv tus tubtxib” (Yelemis 43:10). Lub npe hu ua timthawj yog tau tus Tswv xaiv thiab txib mus. Txawv kaum ob tug thwjtim uas Tswv Yexus xaiv thiab qhia hauv peb lub xyoo uas Nws ua haujlwm, Timthawj Paulus tau tus Tswv xaiv ua timthawj tom qab uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los. Nws tau Vaj Ntsujplig ua homthawj nias ua timthawj, txais lub hwjchim kho mob, ntiab dab zoo ib yam li kaum ob tug thwjtim, thiab tau txib mus qhia Txojmoo Zoo, tshwjxeeb yog qhia rau lwm haivneeg (Tes Haujlwm 9:15-16; 13:2-3; 19:11-12).

Timthawj Paulus sau tsab ntawv no xa mus rau cov ntseeg nyob hauv lub nroog Loos (nqe 6-7). Feem coob cov ntseeg nyob hauv lub nroog Loos yog lwm haivneeg, Paulus hais tias cov ntseeg uas yog neeg Yudais lossis lwm haivneeg puavleej muaj nqis ib yam nkaus, puavleej yog cov neeg uas tau xaiv los ua cov ntseeg dawbhuv, tau Vajtswv hlub, tau txais koob hmoov, kev kaj siab ntawm tus Tswv thiab tau tus Tswv txib mus qhia Txojmoo Zoo rau txhua haivneeg hauv qab ntuj no.

Cov ntsiab lus hauv tsab ntawv Loos, Timthawj Paulus qhia txog Txojmoo Zoo (nqe 2-5), yog Vajtswv tej lus cog tseg uas cov cev Vajtswv lus tau muab sau tseg rau hauv Phau Vajluskub, muaj tiav dhau los ntawm Tswv Yexus Khetos. Tus Mexiyas los yug ntawm Vaj Ntsujplig lub hwjchim (Lukas 1:3), muaj nqaij tawv zoo ib yam li tibneeg los ntawm Vajntxwv Daviv cajces (Mathais 1:6-16). Nws ua neej nyob hauv lub ntiajteb no qhia tawm txojkev hlub thiab Vajtswv lub hwjchim. Twb yog qhov uas tus Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag los ua timkhawv hais tias Nws yog Vajtswv, yog neeg ntiajteb tus Cawmseej (nqe 4-5; Yaxayas 53:2-12).

Los ntawm cov lus nug xov moo, Timthawj Paulus qhia rau cov ntseeg hnub thaud thiab cov ntseeg nyob rau txhua tiam paub nws lub siab ua raws li tus Tswv, Txojmoo Zoo thiab lub hwjchim uas tus Tswv pub mus qhia Txojmoo Zoo. Txawm peb yog haivneeg twg los xij, peb yeej tau Tswv Yexus nqua hu kom nrog Nws sib raug zoo, cia Nws siv peb ua tubtxib qhia Txojmoo Zoo mus rau txhua qhov.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus tus uas yog nyuam yaus tus Cawmseej, Koj yog tus sawv hauv qhov tuag los. Los ntawm txojkev ntseeg, nyuam yaus txais yuav Koj txojkev cawm dim, Koj cia nyuam yaus ua Koj tus menyuam tshwjxeeb. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau lub neej tsimnyog Koj txojkev hlub thiab siv nyuam yaus qhia Koj txojkev hlub pub rau lwm tus. Amees.

Peb twb ntseeg Tswv Yexus thiab cia Nws siv peb zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 4

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Dương: Huấn Luyện Chuyên Môn Cho 200 Giáo Viên Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoKlei Kkuh Čhưn – 21/9/2023