Klei Kkuh Čhưn – 21/9/2023

2579

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 1:1-7

Êlan kliăng: “Klei mrâo mrang jăk anăn djŏ kơ Anak Ñu, Yêsu Krist Khua Yang drei, tui si hlăm kđeh gơ̆ jing anak čô Y-Đawit, leh anăn tui si yang mngăt doh jăk hưn gơ̆ jing Anak Aê Diê hŏng klei myang kyua klei gơ̆ kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê” (Rôm 1:3-4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Klei blŭ mphŭn pŏk leh anăn klei kkuh čhưn brei thâo ya klei kơ pô čih, pô mă leh anăn boh phŭn mơ̆ng hră Rôm? Ya klei djŏ kơ diih mơ̆ng klei hriăm anei?

Mphŭn čih hră Rôm, pô čih hưn ñu jing Y-Pôl, jing Y-Sôl bi tuôm leh hŏng Khua Yang, Khua Yang bi mlih leh anăn yua ñu. Anăn iêô jing “dĭng buăl Khua Yang Yêsu Krist”. “Dĭng buăl” jing hlŭn, mnuih gưt kluôm ênŭm leh anăn jưh kơ khua (Y-Markôs 10:42-45; Galati 1:10). “Dĭng buăl Aê Diê” amâo djŏ jing sa bruă klam ôh, ƀiădah jing mnuih Aê Diê ruah čiăng yua hlue si mta kñăm Ñu, wăt tơdah hlei pô anăn jing. Hlăk êlâo, Mtao čar tue Y-Neƀukatnetsar ăt mâo Aê Diê iêô jing “dĭng buăl kâo” (Y-Yêrêmi 43:10). Anăn iêô Khua ƀĭng kna jing mnuih Aê Diê ruah leh anăn tiŏ nao. Mdê hŏng pluh dua čô ƀĭng kna jing phung Aê Diê ruah leh anăn bi hriăm hlăm tlâo thŭn mă bruă Khua Yang jao, Y-Pôl dưi ruah jing khua ƀĭng kna leh Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp. Ñu mâo Yang Mngăt Jăk bi mklă jing khua ƀĭng kna, mâo klei myang mdrao klei ruă, suôt yang jhat msĕ si pluh dua čô ƀĭng kna, leh anăn dưi jao bruă klam hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, boh nik kơ phung tue (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 9:15-16; 13:2-3; 19:11-12).

Khua ƀĭng kna Y-Pôl mơĭt hră anei kơ jih jang phung đăo ti ƀuôn Rôm (êlan 6-7). Mâo lu phung đăo ti Rôm jing phung tue, ñu bi mklă phung đaŏ Yuđa amâodah phung tue jing yuôm bhăn sơăi, phung dưi ruah jing phung doh jăk sơăi, jing phung Aê Diê khăp, dưi dưn klei pap, klei êđăp ênang Aê Diê leh anăn Aê Diê ruah čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ jih jang mnuih ti lăn ala.

Boh phŭn hră Rôm, Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn kơ Klei Mrâo Mrang Jăk (êlan 2-5), jing dŭm klei Aê Diê ƀuăn mâo phung khua pô hưn êlâo čih leh hlăm Klei Aê Diê Blŭ, dưi bi sĭt mơ̆ng Khua Yang Yêsu. Yang Mêsi jing mnuih kyua Yang Mngăt Jăk (Y-Luk 1:3), jing anak mnuih djuê ana Mtao Y-Đawit (Y-Mathiơ 1:6-16). Ñu hdĭp sa klei hdĭp ti lăn ala bi êdah klei khăp leh anăn klei myang Aê Diê. Mơ̆ng klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp bi mklă Ñu jing Anak Aê Diê, Pô Bi Mtlaih anak mnuih (êlan 4-5, Y-Êsai 53:2-12).

Mơ̆ng klei kkuh čhưn, Khua ƀĭng kna Y-Pôl brei phung dlăng hră mơĭt hlăk anăn leh anăn phung ƀĭng kna Khua Yang Yêsu djăp gưl ênuk thâo kơ ai tiê ñu hŏng Aê Diê, hŏng Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn klei dưi Aê Diê brei leh kơ ñu čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Wăt tơdah ti djuê ana, drei ăt mâo Khua Yang Yêsu iêô mthưr hlăm klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Ñu, dưi đăo knang jing dĭng buăl Ñu čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk mơ̆ng Khua Yang Yêsu tar ƀar lăn ala.

Drei đăo leh kơ Khua Yang Yêsu leh anăn si Aê Diê yua leh drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu jing Pô Bi Mtlaih kâo, Pô kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng klei djiê. Kyua klei đăo, kâo dưi mâo klei Ih pap, dưi pioh jing doh jăk leh anăn jing anak Ih khăp hơiêng. Akâo kơ Khua Yang đru kâo hdĭp năng hŏng klei khăp Ih brei leh kơ kâo leh anăn yua kâo hiu hưn klei khăp Ih kơ phung Ih mdưm leh jŭm dar kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLus Nug Xov Moo – 21/9/2023
Bài tiếp theoLời Chào Thăm – 21/9/2023