Luă Gŭ Pô ti Anăp Khua Yang – 3/3/2022

858

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yakơ 4:1-10

Êlan kliăng: “Luă gŭ bĕ diih pô ti anăp Khua Yang, leh anăn Ñu srăng bi mđĭ diih.” (Y‑Yakơ 4:10).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Y‑Yakơ mtă kơ drei brei ngă? Ya klei ñu čiăng kñăm hŏng klei mtă anei? Ya klei Khua Yang ƀuăn tơdah drei thâo luă gŭ kmhal kơ klei soh ti anăp Ñu? Ya klei brei drei ngă čiăng dưi bi knal klei Khua Yang pap brei klei soh leh anăn bi mđĭ drei?

Leh iêo mthưr phung đăo đăm ngă mah jiăng hŏng lăn ala ôh, weh đuĕ hĕ kbưi mơ̆ng klei kđeh tluh (êlan 1-5), pô čih hră Y‑Yakơ bi êdah dŭm mta klei mtă mtăn tŭ dưn. Tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê ngă hlue si klei mtă mtăn anei snăn sĭt nik srăng dưi mă tŭ klei jăk mơak mơ̆ng Aê Diê.

Hlăm êlan 6, Y‑Yakơ lač klă: “Aê Diê bi kdơ̆ng hŏng phung mgao, ƀiădah brei klei pap kơ phung luă gŭ.” (Klei Bi Hriêng 3:34; I Y‑Pêtrôs 5:5). Phŭn kơ klei mtă anei jing kñăm kơ ai tiê thâo bi ti gŭ pô, luă gŭ tơdah nao ti anăp Khua Yang. Êlâo hĭn, ñu mtă kơ drei brei “Đup gưt bĕ kơ Aê Diê. Bi kdơ̆ng bĕ hŏng yang jhat” (êlan 7). Yang jhat bi kdơ̆ng nanao hŏng Aê Diê leh anăn duah êlan đoh ktŭng drei kbiă đuĕ mơ̆ng Khua Yang. Kyuanăn, tơdah drei đup gưt kơ Khua Yang, ngă tui si klei Khua Yang čiăng leh anăn knang kơ klei ktang Ñu čiăng bi kdơ̆ng hŏng yang jhat snăn sĭt nik yang jhat srăng đuĕ kbưi mơ̆ng drei. Tui tluôn anăn, brei drei “nao giăm bĕ kơ Aê Diê”, čiăng lač klei lŏ wĭt kơ Khua Yang (Y‑Sakari 1:3). Tơdah ktang drei nao giăm Khua Yang snăn Ñu srăng hriê giăm hĭn mơh hŏng drei leh anăn drei dưi thâo săng klei Ñu čiăng mbĭt hŏng dưi mă tŭ klei ktang myang mơ̆ng Khua Yang čiăng dưi bi kdơ̆ng hŏng yang jhat leh anăn hdĭp bi mơak kơ Ñu. Y‑Yakơ ăt iêô mthưr mơh drei “bi doh bĕ kngan diih… bi doh bĕ ai tiê diih” (êlan 8), čiăng lač brei dôk hdĭp êngeh, doh jăk. Mta klei anei nao mbĭt hŏng klei ênguôt, kơŭ kyăm leh anăn hia kmhal kơ klei soh pô leh anăn čuăn ai tiê lui klei soh (êlan 9). Anăn jing bruă ngă bi luă gŭ pô hưn klei soh ti anăp Khua Yang čiăng kơ Ñu bi doh drei. Tơdah drei thâo kral klei soh drei, kmhal sĭt leh anăn hưn klei soh hŏng Khua Yang snăn “Ñu jing sĭt suôr leh anăn kpă, srăng pap brei klei soh drei leh anăn bi doh hĕ drei mơ̆ng jih jang klei wê.” (I Y‑Yôhan 1:9).

Ti knhal tuč, pô čih hră Y‑Yakơ klah čŭn sa klei ƀuăn yuôm bhăn mơ̆ng Khua Yang hlăm klei iêô mthưr brei thâo luă gŭ pô kmhal kơ klei soh, anăn jing “Luă gŭ bĕ diih pô ti anăp Khua Yang, leh anăn Ñu srăng bi mđĭ diih.” (êlan 10; I Y‑Pêtrôs 5:6). Bi ti gŭ pô jing knuih luă gŭ thâo kral klei pô jing awăt, hơăi mang, amâo mâo klei năng ôh. “Luă gŭ bĕ diih pô ti anăp Khua Yang” jing sa bruă ngă đup gưt kơ Khua Yang kluôm dhuôm leh anăn knang kơ Khua Yang, thâo kral kơ drei pô jing hơăi mang, soh jhat leh anăn čiăng mâo klei Khua Yang pap brei, đru dŏng. Khua Yang čiăng ƀuh ai tiê sĭt êmĭt kmhal kơ klei soh, čiăng Khua Yang bi doh. Dơ̆ng mơ̆ng anăn, Ñu srăng bi mđĭ drei kơ anôk bruă ti dlông hĭn kyua klei pap Ñu leh anăn klei khăp Ñu pioh leh kơ drei. Akâo kơ Khua Yang brei drei čuăn bi luă gŭ pô, hưn kmhal kơ klei soh ti anăp Khua Yang čiăng bi knal klei pap brei klei soh leh anăn klei Ñu bi mđĭ drei.

Si ngă drei tuôm bi knal mơ̆ klei hơ̆k mơak leh anăn klei mrâo mda tơdah hưn klei soh leh anăn Khua Yang pap brei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo thâo luă gŭ pô ti anăp Khua Yang čiăng kơ kâo sĭt êmĭt hưn kmhal klei ngă soh leh anăn dưi mă tŭ klei Khua Yang pap leh anăn klei Ih bi mđĭ.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsra 4:17-5:17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Dương: Buổi Nhóm Thờ Phượng Chúa Đầu Tiên Của Điểm Nhóm An Điền
Bài tiếp theoHạ Mình Trước Chúa – 3/3/2022