Ktưn Jih Ai Tiê Leh Anăn Gĭr – 14/2/2024

2449

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 24:8-11

Êlan kliăng: “Kyuadah yuôm kơ diih mâo klei gĭr, čiăng kơ tơdah diih ngă leh klei Aê Diê čiăng, srăng mă tŭ klei Ñu ƀuăn leh” (Hêbrơ 10:36).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Dôk ti anăp klei phung khua ngă yang bi kdung amâo nao rĭng prăk hlăm phung ƀuôn sang, ya klei čuăn ngă hŏng klei thâo mĭn Mtao Y-Jôas ngă leh? Ya boh tŭ mâo mơ̆ng klei čuăn ngă anăn? Si ngă ih ngă čiăng kơ ih ăt ktưn jih ai tiê leh anăn gĭr ngă bi leh klei Aê Diê čiăng?

Tơdah ƀuh phung Lêwi ngă kĭ kơ̆, bi kdung klei nao rĭng prăk phung Israel pioh lŏ mkra Sang Aê Diê, Mtao Y-Jôas mtă brei ngă sa boh hip leh anăn dưm ti êngao sang Aê Diê čiăng kơ jih jang phung ƀuôn sang dưi hriê myơr mă digơ̆ pô, amâo guôn phung Lêwi nao rĭng ôh. Leh anăn, Mtao tiŏ nao mnuih nao hưn klei mtă anăn kơ tar ƀar čar Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem kơ klei myơr kơ Aê Diê tui si ênoh Y-Môis bi kčah leh kơ phung Israel hlăm kdrăn tač. Mtao čiăng phung ƀuôn sang thâo klei myơr anei amâo djŏ bruă ngă tui si mtao čiăng ôh, ƀiădah jing bruă ngă bi kčah leh mơ̆ng đưm, Aê Diê mtă brei Y-Môis ngă pioh mdơ̆ng Sang čhiăm. Kyuadah thâo săng klă kơ klei myơr anei jing bruă ngă tui si klei Aê Diê čiăng kyuanăn jih jang phung khua leh anăn jih jang phung ƀuôn sang hriê myơr hŏng klei hơ̆k mơak snăk. Digơ̆ ba prăk dưm bŏ hip. Mâo sa phung kăp hrui mă leh anăn yap ênoh prăk hrui mă, leh anăn boh mơ̆ng klei ngă anăn jing grăp hruê “diñu mkăm pioh leh prăk êbeh dlai” (êlan 11).

Dôk ti anăp klei phung Lêwi bi kdung (êlan 4-5), Mtao Y-Jôas amâo êdu ai ôh, ƀiădah ñu mâo klei čuăn ngă leh bŏ hŏng klei thâo mĭn. Tal sa, Mtao mâo klei mĭn si êlan srăng myơr hrô kơ klei rĭng jia čiăng kơ klei rĭng prăk mơ̆ng phung ƀuôn sang găl hĭn. Tal dua, Mtao mblang klă klei Aê Diê čiăng hlăm klei bhiăn Y-Môis čiăng jih jang mnuih thâo săng djŏ kơ klei myơr. Tal tlâo, Mtao gĭr ngă bruă rĭng prăk grăp hruê tơl leh ênŭm. Tal pă, bruă hrui mă prăk myơr ngă hŏng klei kpă leh anăn klă mngač. Mtao Y-Jôas amâo dlăng kơ klei dleh ti anăp ôh, ƀiădah ñu djă păn kjăp klei Aê Diê čiăng, gĭr ngă tui si klei Aê Diê mtă leh anăn bi leh bruă rĭng prăk pioh lŏ mkra Sang Aê Diê. Anei jing thŭn mlan jăk jĭn hĭn hlăm klei hdĭp Mtao Y-Jôas tơdah ñu “ngă klei djŏ ti anăp Yêhôwa” hŏng jih ai tiê (elan 2).

Tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan, klei bi gun, leh anăn klei bi kdung mơ̆ng tač êngao, amâodah mơ̆ng knuih, klei phung riêng gah lŏ bi kdơ̆ng wĭt, drei khăng wir dlăng kơ klei dleh dlan leh anăn duah êlan msir mkra tui si klei mĭn drei pô, amâo djŏ dlăng kơ Khua Yang leh anăn ngă tui si Klei Ñu Blŭ ôh. Dlăng kơ klei truh ênưih snăk kơ drei ur krao, êdu ai leh anăn kdŭn. Grăp blư̆ msĕ snăn, hdơr bĕ kơ klei Mtao Y-Jôas ktưn leh anăn gĭr čiăng kơ drei gĭr msĕ mơh leh anăn dưi hŏng klei dleh dlan, ngă nanao bruă Aê Diê jao kyua thâo klă anăn jing bruă Aê Diê iêô drei ngă. Knang bĕ kơ Khua Yang, ktưn ngă hŏng jih ai tiê leh anăn gĭr nanao truh knhal tuč bruă Aê Diê čiăng drei ngă.

Drei tuôm hŏng klei dleh dlan, klei bi kgăn mơ̆ hlăm klei mă bruă kơ Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Ih yua leh klei bi hmô mơ̆ng Mtao Y-Jôas bi mđĭ ai kâo. Đru kâo amâo kdŭn ôh tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan ƀiădah knang kơ Ih nanao čiăng dưi bi leh bruă Ih čiăng kơ kâo ngă. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 45

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxiav Txim Siab Thiab Ua Siab Ntev – 14/2/2024
Bài tiếp theoQuyết Tâm Và Kiên Trì – 14/2/2024