Txiav Txim Siab Thiab Ua Siab Ntev – 14/2/2024

1203

 

 

II Xwmtxheej 24:8-11

Nqe cim

“Nej yuav tsum ua siab ntev, nej thiaj yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab tau tej uas Vajtswv coglus tseg hais tias nws yuav muab rau nej” (Henplais 10:36).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Thaum cov povthawj ncua tseg tsis mus sau cov pejxeem tej nyiaj, Vajntxwv Yau-ases tau ua licas?

–       Thaum kawg zoo licas?

–       Yuav ua cas koj thiaj muaj siab tawv thiab ua tau raws li tus Tswv lub siab nyiam?

Thaum pom cov Levis pheej “ncua tseg” tsis mus sau cov pejxeem tej nyiaj los kho lub Tuamtsev, Vajntxwv Yau-ases tau hais kom txua ib lub thawv thiab muab tso rau ntawm lub roojvag uas mus rau hauv lub Tuamtsev rau sawvdaws coj nyiaj tuaj tso rau hauv tsis dhau cov Levis tes lawm. Tomqab ntawd, vajntxwv tso neeg mus tshajtawm thoobplaws tebchaws Yudas thiab lub nroog Yeluxalees kom coj nyiaj kub tuaj fij rau tus Tswv raws li Mauxes txojcai rau cov Yixalayees thaum lawv tseem nyob nram tiaj suabpuam. Vajntxwv xav kom cov pejxeem paub hais tias txojcai no tsis yog nws cim civ rhawv tsim, tiamsis yog txojcai tus Tswv teem tseg kom Mauxes yuav tsum ua thiaj muaj nyiaj los siv hauv lub Tsevntaub. Vim totaub hais tias ntawm no yog ua raws li tus Tswv lub siabnyiam, cov nomtswv thiab tagnrho cov pejxeem thiaj fij txhua yam los ntawm kev zoo siab. Lawv coj nyiaj tuaj fij puv nkaus lub thawv. Muaj neeg tuaj saibxyuas, suav cov nyiaj uas sau tau, thiab lawv ua li no txhua hnub “thiaj tau nyiaj ntau heev” (nqe 11).

Thaum cov Levis pheej “ncua tseg” tsis mus sau cov pejxeem tej nyiaj (II Xwmtxheej 24:4-5), Vajntxwv Yau-ases tsis poob siab tiamsis nws muaj tej tswvyim uas zoo heev. Thib ib, vajntxwv hloov kev sau se ua fijkhoom kom yooj yim rau kev sau cov pejxeem tej nyiaj. Thib ob, vajntxwv qhia meej Vajtswv lub siabnyiam dhau ntawm Mauxes txojcai kom sawvdaws totaub lub ntsiab fij nyiaj. Thib peb, vajntxwv ua siab ntev ua li no txhua hnub mus txog thaum kho tiav lub Tuamtsev. Thib plaub, kev fij thiab sau nyiaj tseeb meej heev. Vajntxwv Yau-ases tsis saib mus rau tej kev khwv tom hauv ntej tiamsis Nws dai lias tus Tswv lub siabnyiam, ua siab ntev ua raws tus Tswv kev nqua hu, nws thiaj ua tiav tes haujlwm fij nyiaj los txhim kho lub Tuamtsev. Lub sijhawm no yog ntu neej tau koob hmoov tshajplaws ntawm Vajntxwv Yau-ases thaum nws tseem tas siab ntsws “ua raws li tus Tswv lub siab nyiam” (II Xwmtxheej 24:2).

Thaum ntsib tej kev txomnyem, kev khwv, kev “ncua tseg” vim tsis zoo sijhawm, lossis vim lwm tus ibncig tabkaum, peb pheej saib ntsoov rau tej teebmeem thiab nrhiav tswvyim daws teebmeem raws li peb lub siabnyiam hloov qhov uas saib ntsoov tus Tswv thiab ua raws li Nws Txojlus. Thaum saib mus rau tej teebmeem yoojyim ua rau peb nkees, poob siab thiab tso tseg. Tej lub sijhawm zoo li ntawd, yuav tsum rov nco txog Vajntxwv Yau-ases txojkev txiav txim siab thiab kev ua siab ntev kom peb kuj muaj lub siab tawv hla dhau kev khwv, ua tiav tes haujlwm tus Tswv muab cob vim paub tseeb hais tias ntawd yog yam tus Tswv nqua hu peb ua. Cia li vamkhom tus Tswv tej koob hmoov txiav txim siab thiab ua siab ntev ua raws li tej yam tus Tswv xav kom peb ua.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug vim Koj tau siv Vajntxwv Yau-ases lub neej los txhawb nyuam yaus lub zog. Thov pab nyuam yaus txhob thim rov thaum ntsib kev khwv tiamsis niaj hnub vamkhom Koj txoj koob hmoov kom ua taus siab ntev ua raws li yam Koj xav kom nyuam yaus ua. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas ntsib kev khwv, kev sim siab thaum ua tus Tswv tes haujlwm? Peb daws tej teebmeem ntawd licas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 45

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcÔng Môi-se Đòi Chết – 13/2/2024
Bài tiếp theoKtưn Jih Ai Tiê Leh Anăn Gĭr – 14/2/2024