Klei Mưn Kơ Klei Đăo – 16/4/2024

2339

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:32-40

Êlan kliăng: “Jih jang phung anăn, wăt tơdah mâo klei hưn bi sĭt kơ klei diñu đăo…” (Hêbrơ 11:39a)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Jih jang phung mâo klei bi hmô jăk kơ klei đăo čih yăl dliê hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ jing hlei pô? Ya klei digơ̆ dưi ngă leh hŏng klei đăo? Ya ngă mâo klei mưn jing klei knap mñai? Si ngă ih srăng mă yua klei hriăm anei kơ ih pô?

Pŏk kŏ trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ lač: “Leh anăn ya kâo srăng lŏ lač?” (êlan 32) brei ƀuh ăt dôk lu mnuih jing klei bi hmô jăk kơ klei đăo amâo dưi yap jih ôh. Ñu knŏng yap mă đơ pô phung dlăng hră Hêbrơ juăt leh, jing phung khua phat kđi msĕ si Y-Gidêôn, Y-Barak, Y-Samsôn, Y-Jêptê; Mtao Y-Đawit, leh anăn Khua pô hưn êlâo Y-Samuel…Boh klă gơ̆, grăp čô hlăm digơ̆ mâo anôk kƀah sơăi, ƀiădah hŏng klei đăo kơ Aê Diê, Aê Diê yua leh digơ̆ kơ bruă prŏng Ñu. Anôk msĕ digơ̆ jing đăo kơ Aê Diê, tŭ ư brei Aê Diê yua digơ̆ pô kơ bruă dleh dlan snăk; leh anăn mâo lu lĭn mnuih hlăm jih jang ênuk tuôm ngă leh msĕ snăn.

Hŏng klei đăo kơ Aê Diê, jih jang phung jhŏng ktang klei đăo anăn tuôm bi knal leh kơ bruă prŏng Aê Diê ngă msĕ si yap leh hlăm êlan 33-34. Grăp boh tŭ yap leh jing klei mưn guh kơang sơăi, jing bruă yuôm bhăn knŏng klei myang Aê Diê yơh dưi ngă. Mĭndah pô čih hră Hêbrơ srăng lŏ yap anăn klei mưn anăn hŏng klei bi knăl yuôm bhăn snăk, msĕ si klei lŏ mă tŭ phung djiê lŏ hdĭp (êlan 35a), ti tluôn anăn mtam, pô čih hră Hêbrơ lŏ nao kơ sa mta klei mưn mkăn amâo djŏ jih jang mnuih čiăng mâo sơăi ôh: “Phung mkăn tŭ klei arăng bi knap, leh anăn hngah kơ klei arăng phưi”, leh anăn tui tluôn mâo lu klei knap mñai tŭ kyua klei đăo msĕ si tŭ klei arăng mưč, klei arăng čăm, kă hŏng săng đai, bi knap, uă hŏng anuă, bi mdjiê leh anăn dôk lu klei mkăn đa đa…Djŏ mơ̆ Aê Diê amâo brei klei mưn kơ digơ̆ ôh? Hơăi amâo djŏ ôh. Klei Aê Diê Blŭ lač, kyuadah “lăn ala amâo năng kơ diñu ôh.” Blŭ mdê hĭn, klei mưn digơ̆ mă tŭ amâo djŏ klei hơ̆k mơak hlăm klei hdĭp anei ôh ƀiădah klei “dưi lŏ hdĭp kơ klei hdĭp jăk hĭn.”

Phung đăo drei ăt dôk hdĭp hlăm kđeh ti krah lăn ala bŏ hŏng klei soh, ênưih snăk drei lĕ hlăm klei soh, ƀiădah Khua Yang ƀuăn leh Ñu srăng pap brei tơdah drei thâo kmhal hĕ kơ klei soh leh anăn Ñu ăt srăng yua drei tơdah drei čiăng mă bruă kơ Ñu. Tăp năng, tơdah hdĭp hlăm klei đăo, drei mâo klei bi knal kơ Khua Yang brei kơ drei mâo klei dưi hlăm bruă knuă, čăt đĭ hlăm klei hdĭp. Ƀiădah mâo mơh tăp năng, wăt tơdah drei đăo kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê, ƀiădah lĕ klei drei mă tŭ jing klei knap mñai amâo djŏ klei jăk jĭn ôh. Hlăk anăn, hdơr bĕ kơ phung jhŏng ktang klei đăo mphŭn dô, jing phung mâo klei thâo săng ya ngă drei ăt tŭ klei knap mñai hlăm klei hdĭp anei, kyuadah lăn ala anei jing anôk amâo năng kơ drei dôk hdĭp ôh. Drei srăng dưi lŏ hdĭp kơ klei hdĭp jăk hĭn hlăm Ƀuôn Jăk hlŏng lar mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu, Pô drei khăp êdimi.

Si ngă drei dôk čang guôn Khua Yang brei klei mưn kơ klei đăo drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih wăt tơdah kâo mâo lu anôk dôk kƀah dưn, ƀiădah Ih ăt yua kâo kơ bruă prŏng Ih. Đru kâo êbat nanao hlăm klei đăo, kyuadah kâo thâo klei mưn Ih pioh leh kơ kâo hlăm Ƀuôn Jăk hlŏng lar jing prŏng snăk. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqi Zog Ntawm Kev Ntseeg – 16/4/2024
Bài tiếp theoPhần Thưởng Của Đức Tin – 16/4/2024