Nqi Zog Ntawm Kev Ntseeg – 16/4/2024

1088

 

 

Henplais 11:32-40

Nqe cim:

 “Twb yog vim lawv ntseeg, lawv lub koob meej thiaj nrov ncha moo lug mus thoob plaws qhov txhia chaw. Tiamsis lawv tseem tsis tau tau tej uas Vajtswv coglus tseg hais tias Vajtswv yuav pub rau lawv,”(Henplais 11:39)

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txhua tus qauv uas muab siab rau ntseeg, hais hauv ntu Vajluskub no yog leejtwg?

–       Lawv ua tau dab tsi los ntawm kev ntseeg?

–       Yog ua cas nqi zog yog tej kev txomnyem?

–       Peb siv zaj kawm no li cas rau peb?

Qhib thawj ntu Vajluskub no, tus sau siv ib lolus hais tias “Kuv hais tso tseg txij no xwb?” (nqe 32) qhia pom hais yeej tseem muaj ntau tus qauv muab siab rau ntseeg hais tsis tas. Tus sau tsuas hais qee tus npe hauv cov thawjtswj uas cov neeg Henplais ib txwm paub xws li Nkide-oos, Npalaj, Xaxoos, Yefethas, Daviv, thiab Xamuyees… Tseeb tiag lawv txhua tus yeej muaj qhov uas zoo tsis txaus, tiamsis vim lawv ntseeg Vajtswv, Nws thiaj siv lawv rau Nws lub homphiaj uas zoo kawg nkaus. Qhov uas lawv sawvdaws muaj yog kev ntseeg thiab yeem cia Vajtswv siv lawv rau txhua tes haujlwm uas ua nyuaj kawg nkaws thiab muaj ntau tus neeg hauv ntau tiam dhau los lawv yeej ua haujlwm li ntawd.

Vim ntseeg Vajtswv, cov neeg uas muab siab rau ntseeg ntawd lawv paub txog txhua yam haujlwm loj uas Vajtswv ua los lawm, xws li tau sau nyob hauv nqe 33-34. Txhua yam nqi zog puavleej zoo kawg nkaws, yog tej haujlwm uas muaj Vajtswv lub hwjchim pab xwb thiaj ua tau. Cov pojniam ntseeg lawv thiaj tau lawv tej neeg uas tuag lawm sawv rov qab los (nqe 35a). Nqi zog uas tsis yog txhua tus puavleej tau xws li: “Muaj qee leej tsis kam tawm hauv tsev lojcuj… mus txog hnub tuag”  muaj qee leej raug luag thuam, raug nplawm, raug muab saw hlau khi, raug muab pobzeb ntaus, raug muab kaw ua ob ya thiab raug muab ntaj tua… Puas yog Vajtswv tsis muab nqi zog rau lawv? Tsis yog li ntawd. Vajluskub qhia tias, vim “Lawv yog neeg zoo dhau lawm, lub ntiajteb no tsis phim rau lawv nyob”. Qhov nqi zog uas lawv yuav tau tsis yog txoj kev tau zoo nyob hauv lub ntiajteb no tiamsis yog “txojsia uas yuav sawv rov los zoo dua”.

Peb yog cov ntseeg uas tseem ua neej nyob rau sab nqaij tawv hauv lub ntiajteb uas puv npo kev phem, yoojyim ua rau peb poob kev txhaum, tiamsis Vajtswv coglus hais tias yog peb paub lees txim Nws yuav zam txim rau peb thiab yog xav ua Nws tes haujlwm Nws tseem yuav siv peb. Qee lub sijhawm, thaum uas peb ua neej los ntawm kev ntseeg peb yuav pom Vajtswv pab peb ua tau txhua yam tiav thiab lub neej vammeej. Tiamsis kuj muaj qee lub sijhawm, txawm yog peb ua neej tso siab plhuav rau Vajtswv los txhua yam uas tau txais zoo li kev txomnyem ntau dua koob hmoov. Thaum ntawd, peb ciali nco txog cov neeg uas muab siab rau ntseeg hnub thaud kom zeem paub hais tias yog ua cas peb pheej raug kev txomnyem vim lub ntiajteb no tsis phim rau peb nyob. Peb yuav tau txojsia uas sawv rov qab los thiab mus nrog Tswv Yexus nyob saum Ntuj Ceebtsheej qhov chaw zoo dua.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug, txawm nyuam yaus zoo tsis txaus los Koj tseem siv nyuam yaus ua Koj tes haujlwm rau. Thov pab nyuam yaus tiv taus kev txomnyem, ntseeg thiab tso siab plhuav rau Vajtswv, vim paub hais tias nqi zog Vajtswv yuav muab zoo kawg nkaws thiab nyob mus ib txhis. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb tabtom tos Vajtswv muab nqi zog rau peb kev ntseeg li cas?

Tas siab ceev txoj kev ntseeg

 Sab Ntsujplig loj hlob heev zuj zus

Tiv taus sim siab ntxiv mus

Vamkhom Vajtswv kev hlub tsis tu.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: HIẾU KÍNH CHA MẸ
Bài tiếp theoKlei Mưn Kơ Klei Đăo – 16/4/2024