Hauv Paus Koob Hmoov – 10/2/2024

698

 

 

II Kevcai 11:12-23

Nqe cim

“Koj thiaj yog kuv tus Tswv; txhua yam zoo uas kuv muaj puavleej yog koj pub” (Ntawv Nkauj 16:2b).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv pub koob hmoov rau Nws haivneeg licas?

–       Tus Tswv haivneeg yuav tsum ua dabtsi kom tau koob hmoov?

–       Koj thov Vajtswv pub yam dabtsi nyob thawj hnub hauv lub xyoo tshiab raws Yeeb lij thaum paub hais tias tus Tswv xwb thiaj yog lub hauvpaus koob hmoov?

Cov neeg nyob sab hnub tuaj hais txog “tsib yam koob hmoov” uas yog: tau zoo, nplua nuj, nyob ntev, muaj zog thiab thaj yeeb. Lub xyoo tshiab coob tug pheej siv tsib yam koob hmoov no foom rau lwm tus raws kev raws cai tiamsis tsis quavntsej tias puas tau raws li tej lus ntawd. Ntu Vajluskub hnub no qhia pom hais tias kev npluanuj (nqe 14-15), muaj sia nyob ntev (nqe 21) thiab thaj yeeb (nqe 23) puavleej yog tej koob hmoov tus Tswv muab pub rau nws haivneeg, thiab Nws tibleeg xwb thiaj yog tus pub koob hmoov lossis foom tsis zoo raws li lawv kev mloog lus (II Kevcai 11:26-28). Tsis tas li ntawd xwb, tus Tswv tseem muaj peevxwm muab tej lus uas foom tsis zoo hloov ua koob hmoov (II Kevcai 23:5). Nyob hauv nqe 16, tus Tswv ceebtoom Nws haivneeg tsis txhob cia siab rau cov Kana-as tej vajtswv uas lawv xav hais tias yuav tso nag los rau lawv tej liaj teb kom zoo qoob loo thiab yug tau tsiaj huamvam. Tiamsis thaum tus Tswv haivneeg tso tus Tswv tseg, ces Vajtswv Txojlus ceebtoom hais tias: Tus Tswv yuav chim rau nej Nws yuav tsis tso nag los rau nej lub tebchaws, av yuav qhuav, qoobloo yuav tuaj tsis taus. Txawm yog lub tebchaws uas tus Tswv muab rau nej nyob ntawd ibtxwm zoo qoob los yuav tsis zoo lawm. Nej mus nyob tsis ntev, ces nej yuav tuag tas” (nqe 17).

Niaj hnub nimno coob leej nrhiav ntau txoj haukev tos txais koob hmoov sib txawv. Thaum txog Tsiab, lawv muab plaub hom txiv ntoo los tib rau tim lub thaj ua yamntxwv rau lawv txojkev ntshaw hais tias “thov muaj txaus siv”! Kuj muaj coob leej mus ncig xyuas qub tebchaws, fij khoom rau tus vajtswv ub vajtswv no kom xyoo tshiab ua tau noj tau haus,… Hais txog Vajtswv ces yeej tsis muaj kev pheej hmoo, kev ua khawv koob, lossis siv nyiaj mus muas koob hmoov. Nqe 12-13 thiab 18-19 qhia paub hais tias xav tau koob hmoov yuav tsum pehawm tus Tswv thiab ua raws Nws Txojlus. Ntawv Nkauj 1:1-2 kuj qhia hais tias, “Cov neeg uas tau koob hmoov yog cov uas tsis ua raws li cov neeg siab phem tej lus haub ntxias, thiab tsis xyaum ua raws li cov neeg txhaum ua lossis tsis nrog cov neeg uas tsis hwm Vajtswv koom ua ib lub siab. Tiamsis cov uas tau kev kaj siab yog cov uas hwm tus Tswv txoj Kevcai thiab kawm txoj kevcai ntawd nruab hnub hmo ntuj.”

Koob hmoov sab nqaij tawv pab tus Tswv haivneeg muaj lubneej tsau npo. Tiamsis, ntawd tsis tau yog lub homphiaj kawg ntawm peb, vim yog muab saib hlob dhau ces tej ntawd yuav dhau los ua teebmeem vim kev ntshaw sab nqaij tawv dag ntxias peb hnov qab lossis tso tus Tswv tseg. Tus Tswv ceebtoom hais tias: “Tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv yuav muab lub tebchaws vammeej, muaj zej muaj zos uas tsis yog nej txhais tes ua rau nej nyob ua nej tug raws li nws tau coglus tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj uas yog nej cov yawgkoob lawm,… nej yuav tsum nco ntsoov hais tias tus Tswv tau coj nej tawm nram tebchaws Iziv uas nej ua luag qhev(II Kevcai 6:10-12) thiab Yog kuv muaj ntau dhau lawm, ntshai kuv yuav hais tias kuv tsis vamkhom koj (Pajlug 30:8-9). Peb txhua tus yuav tsum tig mus rau tej koob hmoov saum ntuj uas zoo thiab muaj nqis, rau qhov tej koob hmoov sab nqaij tawv yooj yim hloov mus ua kev dag ntxias thiab teebmeem.

Tus Tswv yog lub hauv paus koob hmoov thiab Nws tibleeg xwb thiaj yog tus pub tau koob hmoov. Peb txhua tus cia li los cuag tus Tswv nyob hauv thawj hnub hauv lub xyoo raws Yeeb lij, coglus rau Nws hais tias, lub xyoo tshiab kuv yuav tshawb nrhiav tej koob hmoov zoo uas nyob saum ntuj Ceebtsheej.

Thov Vajtswv

Vajtswv uas yog Leej Txiv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj xwb thiaj yog txoj koob hmoov tseeb, nyuam yaus txiav txim siab mloog Koj lus thiab tsuas pehawm Koj tibleeg xwb. Thov Koj pab nyuam yaus nquag nrhiav tej koob hmoov saum ntuj Ceebtsheej, kom nyuam yaus dhau los ua hauv paus koob hmoov pub rau lwm tus. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb tabtom nrhiav koob hmoov qhov twg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 41.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Thuận: Trại Xuân Thanh Thiếu Niên 2024
Bài tiếp theoKnŏng Sa Akŏ Phŭn Klei Jăk Mơak – 10/2/2024