Filis Thiab Tus Nom Neeg Ethi-Aupias – 9/12/2021

716

 

Tes Haujlwm 8:26-40

26 Tus Tswv ib tug timtswv los hais rau Filis hais tias, “Koj cia li sawv kev mus rau sab qabteb, koj taug txojkev uas tuaj tom lub nroog Yeluxalees tuaj mus rau nram lub nroog Nkaxas.” (Nimno txojkev ntawd tsis muaj neeg mus lawm.) 27 Yog li ntawd, Filis txawm sawv kev mus; thaum Filis tabtom taug kev mus, nws ntsib ib tug nraug sam uas yog neeg Ethi-aupias thiab yog ib tug nomtswv uas saib niam Vajntxwv Kadakes uas kav tebchaws Ethi-aupias lub txhab nyiaj. Tus nom ntawd mus pehawm Vajtswv hauv lub nroog Yeluxalees thiab caij tsheb nees rov mus tsev. 28 Thaum nws caij tsheb nees rov mus tsev, nws nyeem phau ntawv uas Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus sau tseg. 29 Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv txawm hais rau Filis hais tias, “Koj cia li caum kom cuag lub tsheb nees ntawd.” 30 Filis khiav ceev nrooj mus, nws hnov tus nom ntawd tabtom nyeem Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus phau ntawv. Filis nug hais tias, “Zaj uas koj nyeem ko, koj puas totaub?” 31 Tus nom ntawd teb hais tias, “Twb tsis muaj leejtwg qhia lub ntsiab rau kuv, kuv yuav ua li cas totaub?” Tus nom ntawd txawm kom Filis nce mus nrog nws caij tsheb nees.

32 Vajtswv txojlus uas tus nom ntawd nyeem hais li no: “Lawv cab nws mus ib yam li cab tus yaj mus tua; nws zoo ib yam li tus yaj uas nyob twjywm rau luag txiav plaub; nws tsis hais ib los li. 33 Lawv ua saib tsis taus nws thiab txiav txim tsis ncaj rau nws. Tsis muaj leejtwg yuav paub txog nws cov xeebntxwv rau qhov nws twb tsis muaj sia nyob hauv ntiajteb no lawm.”

 34 Tus nom ntawd hais rau Filis hais tias, “Thov koj qhia zaj no rau kuv saib. Tus uas cev Vajtswv lus hais li no yog nws hais txog leejtwg? Nws hais txog nws lossis nws hais txog lwm tus?” 35 Filis txawm qhia txojmoo zoo uas hais txog Yexus zaj rau tus nom ntawd mloog. Nws qhia zaj uas tus nom ntawd tabtom nyeem ntag. 36 Thaum nkawd tabtom caij tsheb nees taug kev mus, nkawd mus txog ntawm ib qho chaw uas muaj dej. Tus nom ntawd hais rau Filis hais tias, “Twb muaj dej nyob ntawm no, koj muab kuv ua kevcai raus dej puas tau?” 37 [Filis hais rau tus nom ntawd hais tias, “Yog koj ntseeg tiag tiag, kuv muab koj ua kevcai raus dej ntawm no los tau.” Tus nom ntawd teb hais tias, “Kuv ntseeg hais tias Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub.”]

 38 Tus nom ntawd txawm kom nres tsheb nees, ces nkawd txawm nqis mus rau hauv dej, thiab Filis muab tus nom ntawd ua kevcai raus dej. 39 Thaum nkawd tawm hauv dej los, tus Tswv tus Ntsujplig txawm coj Filis mus rau lwm qhov; tus nom ntawd tsis pom Filis lawm, ces tus nom txawm caij tsheb nees mus tsev; nws zoo siab kawg li. 40 Muaj neeg pom Filis nyob pem lub nroog Axautais; Filis mus qhia Txojmoo Zoo thoob plaws tej nroog uas nyob cheebtsam ntawd mus txog rau pem lub nroog Xixaleyas.

 

Nqi cim: 

“Yog li ntawd, twb yog lawv hnov txojmoo zoo, lawv thiaj ntseeg, thiab txojmoo zoo uas lawv hnov ntawd yog Yexus Khetos tej lus.” (Loos 10:17).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim licas Filis thiaj tawm hauv Xamalis mus nram txojkev uas tsis muaj neeg taug?
  • Vaj Ntsujplig coj nws mus ntsib leejtwg thiab nws ua dabtsi?
  • Tes haujlwm ntawd tawg paj txi txiv licas?
  • Los ntawm yam dabtsi pab Filis ua tau haujlwm tawg paj txi txiv li ntawd?
  • Hnub no peb yuav tsum ua dabtsi kom tes haujlwm qhia tus Tswv lub npe tawg paj txi txiv?

Tomqab hnub Peetekos, Pawg Ntseeg fuamvam coob heev, tiamsis cov ntseeg uas nyob hauv nroog Yeluxalees pib raug tsimtxom hnyav heev, lawv thiaj tawg khiav mus rau txhua qhov, mus txog qhov twg lawv qhia Tswv Yexus lub npe rau qhov ntawd. Filis yog ib tug uas khiav mus nyob hauv xeev Xamalis thiab ua timkhawv qhia txog Tswv Yexus zaj tawg paj txi txiv heev (Tes Haujlwm 8:4-13). Thaum ntawd, muaj ib tug timtswv los hais kom Filis mus rau Yudas sab qabteb thiab taug txojkev mus rau nram lub nroog Nkaxas. Ntawd yog ib txojkev uas tsis tshua muaj neeg taug uas nyob nrug deb nroog Yeluxalees muaj li 80 daim phiaj. Filis mloog lus, sawv kev mus tamsim ntawd thiab raws cuag tus nom uas yog neeg Ethi-aupias tabtom mus pehawm Vajtswv hauv lub nroog Yeluxalees los mus tsev. Vaj Ntsujplig hais kom Filis mus ze npoj neeg ntawd, Filis mloog lus khiav ceev nrooj raws qab. Lub sijhawm ntawd tus nom tabtom nyeem tus cev lus Yaxayas phau ntawv ntu uas hais txog Vajtswv tus tubtxib raug txiavtxim tsis ncajncees thiab raug muab tua povtseg (Yaxayas 53:7-8). Pib qhov ntawd mus, Filis nrog tus nom sib tham thiab txhais lub ntsiab rau tus nom paub Vajluskub hais txog Txojmoo Zoo uas yog kev cawmdim muaj nyob hauv Tswv Yexus. Tus nom ntawd txais yuav Tswv Yexus ua nws tus Tswv thiab qhia tshwm nws txojkev ntseeg los ntawm qhov uas thov ua Kevcai Raus Dej ntawm qhov chaw muaj dej. Thaum nkawd tawm hauv dej los, tus Tswv tus Ntsujplig txawm coj Filis mus rau hauv nroog Axautais uas nrug deb qhov chaw ntawd 30 daim phiaj zeb, Filis mus qhia Txojmoo Zoo thoob plaws tej nroog uas nyob cheebtsam ntawd mus txog rau pem lub nroog Xixaleyas. Tus nom zoo siab kawg li thiab caij tsheb nees rov mus rau tebchaws Ethi-aupias uas nyob Afikas lawm.

Filis tau ua tiav tes haujlwm tshajtawm Tswv Yexus lub npe pub rau tus nom neeg Ethi-aupias. Qhov tim ib, yog vim nws muaj lub siab ua raws Vajtswv tej lus txhua lo, txawm yog nws tabtom ua haujlwm tawg paj txi txiv hauv Xamalis los thaum hnov tus Tswv txib, nws yeej txaus siab hlo tawm mus. Qhov tim ob, tes haujlwm qhia txog Yexus lub npe yog Vaj Ntsujplig ua tus pub fwjchim rau tus uas tawm mus ua timkhawv (Tes Haujlwm 1:8), Nws kuj qhia Filis ua txhua yam haujlwm thaum ua timkhawv, Filis ua raws li Vaj Ntsujplig coj qhia huv tibsi. Qhov tim peb, lub fwjchim ntawm Vajtswv Txojlus yog cuabyeej tseemceeb qhia tawm qhov kaj thiab rub tau cov uas mloog lub siab, ua rau lawv muaj lub siab mos muag los nrhiav qhov kaj. Thiab qhov tseem yog lub ntsiablus tseemceeb ntawm kev ua timkhawv yuav tsum yog txojkev cawmdim ntawm Cawmseej Tswv Yexus.

Niaj hnub nimno, tseem tshuav coob tus tibneeg tabtom nqhis nqhawv ntawm sab ntsujplig. Vaj Ntsujplig yeej pub rau peb muaj ntau lub sijhawm mus qhia lawv, qhov tseemceeb yog peb yuav tsum mus raws li tus Tswv coj kev kom xwv qhia tau tus Tswv lub npe pub rau cov neeg uas Vaj Ntsujplig tshoov lawv lub siab xav los ntseeg. Thaum peb mloog Vajtswv lus ces Vaj Ntsujplig lub fwjchim thiab Vajtswv Txojlus yuav rub tau cov uas mloog peb qhia lub siab los txais yuav Tswv Yexus kom lawv tau kev cawmdim. Thov Vajtswv pub rau peb muaj siab tawv qhia Tswv Yexus lub npe rau txhua haiv neeg hauv peb tebchaws.

Peb ua raws li Vaj Ntsujplig coj nyob hauv kev qhia txog tus Tswv lub npe zoo licas?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov pab nyuamyaus niaj hnub ua raws Vaj Ntsujplig coj qhia. Thov pub nyuamyaus muaj lub siab ua raws Koj tej lus txhua lo thiab ua siab tawv qhia Koj lub npe, kom ntau tus tibneeg tau txais txojkev cawmdim. Ameeg.

 

Email: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự – Nhân Sự Tháng 12/2021
Bài tiếp theoY‑Philip Leh Anăn Dĭng Ktang Kriâo Êthiôpi – 9/12/2021