Feem Xyuam Ntawm Niamtxiv Thiab Menyuam – 1/6/2023

1811

 

 

Efexus 6:1-4

Nqe cim:

Yuav tsum hwm nej niam nej txiv, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej nyob.” (Khiavdim 20:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Qhov tseemceeb ntawm nqe kevcai tim tsib zoo li cas?

–       Tus Tswv qhia txog feem xyuam ntawm cov menyuam, niamtxiv hauv tsevneeg li cas?

–       Peb tau txais dabtsi thaum ua tiav feem xyuam tus Tswv qhia?

Hauv Kaum Nqe Kevcai, nqe tim tsib yog nqe kevcai hais txog feem xyuam ntawm menyuam thiab niamtxiv: Yuav tsum hwm nej niam nej txiv, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej nyob. (Khiavdim 20:12). Qhov no yog thawj Nqe Kevcai hais txog tibneeg ua rau tibneeg thiab muaj lus cogtseg. Lub tebchaws zoo yuav tsum muaj cov tsevneeg ua zoo, nyob hauv muaj kev sib raug zoo ntawm cov menyuam thiab niamtxiv yog yam uas cheemtsum nyob hauv tsevneeg zoo.

Vajtswv Txojlus qhia rau cov menyuam, thaum tseem nyob hauv niamtxiv kev tswj hwm thiab saib xyuas, yuav tsum mloog niamtxiv qhia. Tswv Yexus ua qauv zoo rau qhov no, thaum Nws tseem yog menyuam yaus nyob hauv lub zos Naxales, Nws mloog Yauxej thiab Malis lus (Lukas 2:51). Thaum Nws loj hlob, txawm yog loj thiab muaj tswvyim txiav txim  siab tau Nws tej haujlwm lawm los Nws tseem hwm niam hwm txiv. Lub siab hwm niamtxiv ntawd yuav tsum qhia tshwm tus cwjpwm saib taus niamtxiv los ntawm kev hais lus thiab ua haujlwm. Thaum niamtxiv laus, ua tsis taus, cov menyuam muaj feem yug niamtxiv kev noj haus thiab pab nyiaj txiag txhua hnub. Timthawj Paulus qhia hauv I Timautes 5:4, 8 hais tias: tus pojntsuam uas muaj tub muaj ntxhais lossis muaj xeebntxwv, cov tub, cov ntxhais, thiab cov xeebntxwv yuav tsum yug nws, pauj nws txiaj ntsig thiaj haum Vajtswv siab…Yog leejtwg tsis pab nws kwv nws tij thiab nws tsev neeg, tus ntawd tsis txhob hais tias nws yog tus ntseeg Vajtswv. Yog nws tsis pab nws kwv nws tij ces nws tseem phem heev dua tus uas tsis ntseeg Vajtswv thiab.

Hais txog cov niamtxiv, tshwjxeeb yog leej txiv uas tswj lub tsevneeg, nej tsis txhob ua rau nej tej menyuam chim.Xws li kev yuam neeg, kom ua tej yam tsis tsimnyog ua, yuav tsum qhuab ntuas nej tej menyuam raws li Vajtswv Txojlus qhia (Efexus 6:4b). Homphiaj ntawm qhov kev cob qhia yog pab kom menyuam zeem paub niamtxiv tabtom ua yam zoo rau lawv tsis yog chim lossis npau taws. Niamtxiv cheemtsum kawm xyaum tus Tswv tus qauv qhia menyuam. (Henplais 12:1-11).

Menyuam thiab niamtxiv ua tiav feem xyuam raws li tus Tswv Txojlus qhia yog qhia tawm txojkev ntseeg tus Tswv, yuav tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv Txojlus, thiab kuj ua tau qauv zoo rau ntau leej pom tus Tswv dhau los ntawm peb tsevneeg. Dua li ntawd, mloog niamtxiv lus yog lub tswvyim xyaum kawm kev mloog Yexus Khetos lus thaum loj hlob.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus ua tiav feem xyuam hauv tsevneeg raws li Koj Txojlus qhia, haum Koj siab thiab tsevneeg siab, thiaj ua rau Koj tau ntsejmuag. Amees.

Peb sawvdaws puas ua tau lub neej raws li Vajtswv Txojlus qhia hauv tsevneeg lawm tau? Muaj yam dabtsi cheemtsum hloov pauv?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 6:30-56

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBổn Phận Của Con Cái Và Cha Mẹ – 1/6/2023
Bài tiếp theoTp. HCM: Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Bến Dược