Đăm Jing Msĕ Si Phung Ênuk Anei Ôh – 11/6/2024

1861

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 25:14

Êlan kliăng: “Đăm jing msĕ si phung ênuk anei ôh, ƀiădah brei Aê Diê bi mlih klei hdĭp diih hŏng klei Ñu lŏ bi mrâo klei mĭn diih, čiăng kơ diih dưi thâo ya jing klei Aê Diê čiăng jăk, mơak, leh anăn klă” (Rôm 12:2)..

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hbĭl klei yăl dliê anei truh leh? Ya ngă Mtao Y-Amasia djă ba wĭt rup yang phung Sêir pioh kkuh mpŭ lĕ? Si ngă drei ngă čiăng drei amâo lĕ ôh kơ klei yang jhat mplư brei “jing msĕ si phung ênuk ênei”?

Leh wĭt mơ̆ng klei bi blah dưi leh hŏng phung Êđôm, Mtao Y-Amasia djă ba rup yang phung Sêir mdơ̆ng dŏ anăn jing yang kơ ñu, kkuh mpŭ leh anăn myơr mnơ̆ng kơ rup yang anăn. Hŏng phung ênuk anei, anei jing sa bruă ngă dleh thâo săng kyuadah si ngă pô dưi hŏng klei bi blah tŭ ư leh anăn kkuh mpŭ hĕ kơ rup yang phung amâo mâo klei dưi ôh hlăm klei bi blah. Ƀiădah lĕ, hlăm hdruôm hră amâodah hlăm mdhă kač boh hră čih klei yăl mơ̆ng phung giăm Čar Ngŏ đưm dih khăng čih yăl dliê kơ klei phung mtao dưi leh hŏng phung roh djă ba wĭt rup yang phung roh diñu pioh kkuh mpŭ. Diñu ngă msĕ snăn kyuadah diñu đăo yang anăn lui leh phung roh diñu leh anăn srăng đru diñu. Êngao kơ anăn, bruă ngă anăn ăt jing klei čiăng mă ai tiê phung ƀuôn sang phung roh leh anăn čiăng ktŭng phung yang anei dôk tĭng kơ diñu mơh. Phung mtao dưi leh hŏng klei bi blah srăng tlĕ mă rup yang phung roh diñu leh anăn djă ba rup yang anăn hlăm kdrăn blah čiăng kơ phung roh hŏng diñu amâo lŏ knang ôh kơ yang anăn. Mtao Y-Amasia ngă leh klei phung ênuk ñu khăng ngă. Bi klăk hŏng Mtao Y-Đawit mphŭn dô, tơdah dưi leh hŏng phung Philistin, Mtao Y-Đawit mtă brei čuh jih rup yang phung Philistin (I Klei Yăl Dliê 14:11-12). Êngao kơ anăn, amâo mâo ôh sa čô mtao phung Yuđa mkăn tuôm ngă leh klei msĕ si klei Mtao Y-Amasia ngă anăn.

Wăt tơdah Aê Diê brei leh klei dưi kơ ñu dưn, Mtao Y-Amasia amâo ngă tui si klei Aê Diê mtă ôh ƀiădah ñu ngă tui si klei bhiăn lăn ala leh anăn kkuh mpŭ kơ rup yang. Yang jhat dôk ngă bruă hgăm snăk čiăng mplư anak mnuih kkuh mpŭ kơ rup yang hơăi mang hrô kơ Aê Diê Pô Mâo Jih Klei Myang, leh anăn ñu mplư wăt phung đăo kơ Aê Diê msĕ mơh. Ñu tuôm mplư leh Mtao Y-Sôl nao akâo klei kčĕ mơ̆ng sa čô mniê mjâo (I Klei Yăl Dliê 10:13-14), wăt Mtao Y-Amasia, jing pô tuôm thâo leh klei bhiăn Aê Diê, tuôm gưt leh asăp kơ Aê Diê, ăt lĕ leh mơh hlăm klei soh kkuh mpŭ kơ rup yang kyua kƀah klei thâo săng. Mtao Y-Amasia “jing msĕ si phung ênuk anei” kyuadah ñu amâo dôk sĭt suôr hŏng Aê Diê ôh, ai tiê ñu ăt dôk khăp kơ prăk, kơ klei dưi leh anăn khăp kơ lu mnơ̆ng mkăn hĭn kơ Aê Diê pô (II Klei Yăl Dliê 25:2,9). Kyuanăn yơh, hrô kơ klei gưt asăp kơ Aê Diê, hŏng jih ai tiê ngă tui si klei Aê Diê mtă, ƀiădah lĕ ñu ngă tui si klei bhiăn lăn ala.

Yang jhat dôk kăp jŭm dar drei, tơdah phung đăo amâo knang sĭt ôh kơ klei pap Khua Yang, ênưih snăk srăng tŭ klei lăn ala bi hmăi. Hlăk anăn, drei srăng lui wir Aê Diê čiăng “jing msĕ si phung ênuk anei” amâo mâo klei lŏ hƀlŏk ôh kyuadah mưng leh hŏng klei ngă soh. Akâo Khua Yang đru drei êlâo hĭn pioh lu mmông bi mguôp hŏng Khua Yang, hriăm Klei Ñu Blŭ leh anăn dôk nanao hlăm klei Ñu răng kriê.

Si ngă ih brei lăn ala anei bi hmăi kơ ih hŏng mnơ̆ng yua pioh mđung rup, mđung asăp mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo êlâo hĭn hriăm leh anăn ngă tui si Klei Ih Blŭ čiăng kơ kâo mâo klei thâo mĭn dưi weh đuĕ mơ̆ng klei lăn ala bi hmăi jhat leh anăn amâo lĕ ôh hlăm klei yang jhat mplư brei jing msĕ si phung ênuk anei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Ua Li Neeg Ntiajteb – 11/6/2024
Bài tiếp theoĐừng Làm Theo Đời Này – 11/6/2024