Txhob Ua Li Neeg Ntiajteb – 11/6/2024

666

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 25:14

Nqe cim:

Nej tsis txhob ua nej lub neej zoo li tej neeg ntiajteb ua, tiamsis nej yuav tsum cia Vajtswv hloov nej lub siab kom nej muaj lub siab tshiab. Nej thiaj yuav paub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog nej ua li ntawd, nej thiaj paub ua qhov zoo, ua haum Vajtswv siab thiab paub ua zoo kawg nkaus.” (Loos 12:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Zaj lus no tshwm muaj rau lub sijhawm twg?

–       Vim li cas Vajntxwv Amaxiyas coj cov Edoos tej mlom los pe?

–       Yuav ua li cas kom peb tsis raug dab ntxwgnyoog ntxias tau mus “ua li ntiajteb ua”?

Tom qab uas ntaus yeej cov tubrog Edoos rov los, Vajntxwv Amaxiyas coj tej mlom uas cov Edoos pe los teeb pe ua nws tus tswv thiab fij khoom rau. Tiam no, qhov uas ua li no yog ib tes haujlwm tsis totaub txog, rau qhov tus neeg muaj yeej tseem mus lees thiab pe cov yeebncuab tej mlom thiab. Hauv tej ntaub ntawv sau thiab txaug ntawm tej pobzeb tseg, uas cov neeg nyob nruab nrab ntiajteb hnub thaud pheej sau txog tej haujlwm uas cov vajntxwv ntaus rog yeej, lawv pheej nqa tej mlom uas cov yeebncuab pe los pe. Lawv ua li ntawd vim ntseeg hais tias tus tswv ntawd muab cov yeebncuab tso tseg thiab tig rov pab lawv. Tsis tas li xwb, ua qhov ntawd yog ua kom tej pejxeem ntawm cov yeebncuab ntseeg siab thiab los koom lawv. Cov vajntxwv uas ntaus yeej rog kuj huab tej mlom uas cov yeebncuab pe coj nrog lawv mus ntaus rog kom cov yeebncuab tsis vamkhom lawv tus tswv lawm. Vajntxwv Amaxiyas kuj ua raws li cov vajntxwv thaum ntawd ua thiab. Txawv li Daviv hnub thaud, thaum nws ntaus yeej cov Filitees, Vajntxwv Daviv hais kom muab cov Filitees tej mlom hlawv povtseg (I Xwmtxheej Vajntxwv 14:11-12). Dua li ntawd, tsis muaj ib tug vajntxwv twg ntawm cov Yudas ua zoo li Daviv ua li.

Txawm yog tau tus Tswv pab kom ntaus yeej los Vajntxwv Amaxiyas tsis ua raws li tus Tswv tej lus qhia, nws mus ua li lub ntiajteb ua thiab pe mlom. Dab ntxwgnyoog siv ntau lub tswvyim los ntxias tibneeg pe tej mlom uas tsis paub hais lus, kom neeg tso txojkev pehawm Vajtswv tus uas muaj hwjchim tseg, thiab nws kuj ntxias tus Tswv cov menyuam tso tus Tswv tseg. Dab twb ntxias Vajntxwv Xa-ules txheev cov tuag tej ntsujplig (I Xwmtxheej Vajntxwv 10:13-14), thiab Vajntxwv Amaxiyas yog ib tug uas paub Vajtswv txoj kevcai, mloog tus Tswv lus, los nws tseem poob mus rau txojkev pe mlom thiab. Vimchiv Vajntxwv Amaxiyas “ua li ntiajteb” vim yog vajntxwv tsis muab lub siab rau tus Tswv tagnrho, nws lub siab tseem nyiam nyiajtxiag, meejmom thiab ntau yam uas nyob hauv lub ntiajteb no heev dua li uas nyiam tus Tswv (II Xwmtxheej Vajntxwv 25:2, 9). Yog li ntawd, twb tsimnyog nws mloog tus Tswv lus, ua li tus Tswv qhia los nws cia li mus ua li ntiajteb ua.

Dab ntxwgnyoog niaj hnub mus mus los los puag ncig peb, yog tus ntseeg Yexus twg tsis vamkhom tus Tswv ces yoojyim raug dab ntxwgnyoog ntxias mus ua li ntiajteb ua. Thaum ntawd, peb yuav txav deb tus Tswv mus “ua li ntiajteb ua” tsis paub txajmuag, rau qhov swm rau kev txhaum lawm. Thov tus Tswv pab kom peb paub siv sijhawm ntau los nrog tus Tswv sib raug zoo, kawm Nws Txojlus kom peb niaj hnub tau nyob hauv tus Tswv txojkev tiv thaiv.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia kom nyuam yaus paub muab qhov uas kawm thiab ua raws li Koj Txojlus qhia saib tseemceeb, nyuam yaus thiaj tau Koj lub tswvyim, paub qaij deb tej kev tsis zoo ntawm lub ntiajteb thiab tsis poob rau dab ntxwgnyoog lub voj hluas ntxias mus ua li ntiajteb. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas tabtom cia tej uas lub ntiajteb no ua hiam raug peb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tp. Cần Thơ Tháng 6/2024
Bài tiếp theoĐăm Jing Msĕ Si Phung Ênuk Anei Ôh – 11/6/2024