Coj Lub Neej Zoo Li Leej Txiv – 25/7/2023

855

 

 

II Xwmtxheej 20:31-32 

Nqe cim:

“Yehausafas coj lub neej zoo ib yam li nws txiv Axas coj los lawm, nws ua lub neej ncaj ncees tabmeeg tus Tswv” (II Xwmtxheej 20:32).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ntu Vajluskub hnub no hais txog Vajntxwv Yehausafas li cas?

–       Vajntxwv Axas, uas yog Vajntxwv Yehausafas txiv coj raws li leejtwg lub neej?

–       Peb lub neej ua tsuas kis licas rau peb tej xeebleej xeebntxwv thiab lwm tus?

Vajntxwv Yehausafas yog tus vajntxwv tim plaub ntawm tebchaws Yudas, nws ua vajntxwv thaum muaj 35 xyoos thiab nws kav 25 xyoos hauv nroog Yeluxalees. Lo lus xaus hais txog Vajntxwv Yehausafas lub neej muaj ob feem, feem xubthawj hais txog tej yam zoo (nqe 31-32), thiab feem tim ob hais txog tej yam tsis tau zoo (nqe 33-37).

Vajntxwv lub neej tau qhuas hais tias zoo vim “nws ua lub neej ncaj ncees tabmeeg tus Tswv” thiab coj lub neej zoo ib yam li nws txiv Axas coj los lawm (nqe 32). Peb paub hais tias Vajntxwv Axas tau ua raws li nws yawg koob Daviv (II Xwmtxheej 17:3), nws ua yam zoo thiab ncaj ncees tabmeeg Vajtswv, nws nqua hu cov Yudas nrhiav tus Tswv, ua raws li tus Tswv tej kevcai (II Xwmtxheej 14:3-4). Vim li ntawd Vajntxwv Yehausafas, uas yog nws tus tub, kuj tau tsuas kis nws txiv lub neej, “nws pehawm nws txiv tus Vajtswv, thiab nws ua raws li Vajtswv tej lus samhwm” (II Xwmtxheej 17:4) li nws txiv tau ua los lawm. Vajntxwv Yehausafas kuj txib neeg mus qhia tus Tswv txoj kevcai hauv tebchaws Yudas tej nroog (II Xwmtxheej 17:7-9) thiab nws tus kheej los pheej mus cuag cov pejxeem, coj lawv rov qab los cuag tus Tswv (II Xwmtxheej 19:4).

Vajntxwv Axas, uas yog Vajntxwv Yehausafas leej txiv, tau kawm nws yawg koob Daviv tus yamntxwv, thiab nws tus kheej kuj yog tus qauv zoo rau nws tus tub uas yog Vajntxwv Yehausafas kawm xyaum. Vajntxwv Axas lub neej ntau tsawg los puavleej pab tau nws tus tub dhau los ua ib tug vajntxwv uas hlub thiab paub ntshai Vajtswv. Tshuav Vajntxwv Yehausafas, txawm ua tsis tau zoo txhua yam los nws kuj yog tus coj tus Tswv haivneeg ua neej raws li kev ntseeg, kov yeej tej yeebncuab uas txaus ntshai tshajplaws (II Xwmtxheej 20:1-30).

Peb lub neej kuj zoo ib yam nkaus li ntawd, ntau tsawg los yeej tsuas kis tej yam zoo yam phem rau tej xeebleej xeebntxwv thiab lwm tus los ntawm qhov uas peb puas ua raws li Vajtswv Txojlus lossis tsis ua. Tej zaum peb yog cov uas ua niam ua txiv, cov thawjcoj, ntaus thawj hauv kev ntseeg ua rau tej xeebleej xeebntxwv thiab lwm tus loj hlob hauv sab kev ntseeg, pab lawv kovyeej lub ntiajteb, dab ntxwsnyoog thiab kev dagntxias, tej zaum tseem pab lawv los ua neeg uas tau Vajtswv siv. Tiamsis, tej zaum peb ho yog lub pobzeb dawm lwm tus taw, ua rau lawv ntog, qaug zog, ceg tawv hauv kev ntseeg lossis tso kev ntseeg tseg. Peb lub neej tsis yog tsuas kis cuam tshuam rau peb tus kheej xwb tiamsis tseem cuam tshuam tau rau tej xeebleej xeebntxwv thiab lwm tus. Vim li ntawd, yuav tsum ceevfaj yus lub neej.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus ua raws li Koj Txojlus qhia, ua lub neej rau Koj thiab lwm tus kom nyuam yaus lub neej yuav yog qauv zoo ua rau lwm tus tau txhawb zog hauv sab kev ntseeg. Amees.

Peb lub neej yog tus qauv zoo lossis yog pob zeb dawm taw rau lwm tus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 5:31-6:24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiền Giang: Thánh Kinh Căn Bản Khóa V – Năm 3
Bài tiếp theoÊbat Tui Hlue Êlan Ama Pô – 25/7/2023