Ceevfaj Tsam Ntog – 12/3/2024

1751

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 24:17-18

Nqe cim

Yog leejtwg xav hais tias nws twb sawv khov kho lawm, nws yuav tsum ceevfaj nyob tsam nws ntog.” (I Kauleethaus 10:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov nomtswv tuaj cuag vajntxwv ua dabtsi?

–       Vajntxwv hnov tej lus lawv hais thiab hloov siab zoo li cas?

–       Zaj kawm no ua rau peb ceevfaj yam dabtsi?

Vajntxwv Yau-as kav tebchaws muab faib ua ob ntu sijhawm: ntu ntseeg thiab ntu tsis ntseeg tus Tswv. Ntu ib, Vajntxwv Yau-as ua raws li tus Tswv lub siab nyiam “mus tas tus povthawj Yehauyadas tiam” (II Xwmtxheej Vajntxwv 24:2). Vajntxwv tsis ua raws li tus Tswv lub siab nyiam mus tas nws lub neej, tsuas ua raws li tus Tswv siab nyiam thaum tus povthawj Yehauyadas nyob xwb. Ntu ob uas Vajntxwv Yau-as kav pib thaum tus povthawj Yehauyadas tuag. Thaum ntawd, cov Yudas cov nomtswv tuaj thov vajntxwv thiab muaj lub siab ntxias vajntxwv. Lawv lub siab phem tau vajntxwv lees yuav thiab ua raws li lawv hais mus pe tus mlom pojniam Aselas. Thaum ib tug neeg khavtheeb mus mloog tej lus haub ntxias ces lub neej sab ntsujplig pib cia dab ntxwgnyoog kav lawm.

Tej haujlwm uas Vajntxwv Yau-as ua hauv nws ob ntu neej no txawv loj heev zoo li ob tug tibneeg ua. Qhov vimchiv yog vajntxwv ua raws li ob pab neeg, cov neeg hwm tus Tswv thiab cov neeg pemlom hais, mloog tej lus haub ntxias vajntxwv lub neej thiaj puastsuaj. Dab Ntxwgnyoog siv cov nomtswv uas ntsejmuag ncaj siab nkhaus ntxias Vajntxwv Yau-as tso tus Tswv tseg. Cov nomtswv no yog cov uas twb tuaj tus poj vajntxwv Athalis tog mus pemlom thiab poob meejmom thaum tus poj vajntxwv puastsuaj. Nimno, thaum tus povthawj Yehauyadas tuag, lawv npaj siab phem ntxias vajntxwv pemlom dua.

Cov ntseeg Yexus kuj ua neej nyob rau tiam muaj cov ntseeg tus Tswv thiab tej kev tsis zoo tshwm muaj saum huabcua, cov neeg uas ua li ntiajteb ua, thiab ibtxhia nyiam sib ntxias nyob hauv Pawg Ntseeg. Dab Ntxwgnyoog tos ntsoov lub sijhawm thiab nws yuav siv cov neeg uas ua neej zoo li tej neeg ntiajteb ua los ntxias kom peb yuam kev. Yog leejtwg xav hais tias nws twb sawv khov kho lawm, nws yuav tsum ceevfaj nyob tsam nws ntog.”

Ua ib tug neeg siv zog txhim kho tus Tswv lub Tuamtsev, tiamsis Vajntxwv Yau-as cia li dhau mus ua tus neeg tso tseg tsis pehawm tus Tswv uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv hauv lub Tuamtsev mus pemlom. Tus neeg uas ibtxwm thaud ncaj ncees, nimno tabpov tsis tau hais tias yuav ncaj ncees mus tom ntej. Yog li ntawd, peb txhua tus yuav tsum vamkhom tus Tswv lub zog, thov tus Tswv pab kom peb paub mloog, ua raws li Nws tej lus qhia; kom ua tau tus neeg hwm tus Tswv. Peb yuav tsum ceevfaj tej lub tswvyim phem uas dab ntxias (I Petus 5:8-11), tuav rawv Vajtswv tej cuabyeej, tshwjxeeb yog Vaj Ntsujplig rab ntaj uas yog Vajtswv Txojlus thiab niaj hnub thov Vajtswv pab (Efexus 6:17-18).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov cia nyuam yaus vamkhom Koj lub zog loj zog nchav los tawmtsam dab ntxwgnyoog kom nyuam yaus sawv tau ruaj khov mus txog thaum kawg. Thov Koj pab kom nyuam yaus tsuas mloog Koj tej lus qhia, tsis mus mloog lwm tus tej lus haub ntxias. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb nyiam mloog cov neeg phem tej lus haub ntxias los yog nyiam mloog cov neeg hwm tus Tswv tej lus qhia?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Hội Đồng Bồi Linh Ban Nữ Giới Nhân Ngày Phụ Nữ Tin Lành
Bài tiếp theoRăng Bĕ Huĭdah Lĕ Buh – 12/3/2024