Răng Bĕ Huĭdah Lĕ Buh – 12/3/2024

4106

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 24:17-18

Êlan kliăng: “Snăn hlei pô mĭn ñu dôk dơ̆ng, brei ñu răng huĭdah ñu srăng lĕ buh”(I Kôrantô 10:12).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă phung khua Yuđa hriê mpŭ kơ mtao? Tơdah mtao hmư̆ klei digơ̆ lač, si ai tiê mtao mâo klei bi mlih? Ya klei hriăm anei mtă brei ih răng?

Klei Mtao Y-Jôas kiă kriê bi mbha mâo dua gưl: sa gưl sĭt suôr leh anăn sa gưl amâo sĭt suôr hŏng Khua Yang ôh. Hlăm gưl tal sa, Mtao Y-Jôas ngă klei djŏ ti anăp Yêhôwa “jih jang ênuk Khua ngă yang Y-Jêhôida” (II Klei Yăl Dliê 24:2). Mtao Y-Jôas amâo dôk sĭt suôr hŏng Aê Diê tơl tuč klei hdĭp ôh, ƀiădah knŏng sĭt suôr êjai Khua ngă yang Y-Jêhôida dôk hdĭp đuč. Gưl tal dua hlăm klei Mtao Y-Jôas kiă kriê kčưm mơ̆ng leh Khua ngă yang Y-Jêhôida djiê. Hlăk anăn phung khua Yuđa hriê ngă klei mpŭ kơ mtao čiăng bi êdah klei mpŭ leh anăn bi trông čhai klei mtrŭt mtao. Klei diñu lia mâo boh tŭ leh anăn mtao “dôk hmư̆ klei diñu”, leh anăn mă bruă kơ phung rup yang Asêra leh anăn kơ phung rup yang. Tơdah sa čô mnuih mgao khăp hmư̆ klei arăng mčhur snăn yang jhat yơh dơ̆ng gai klei hdĭp pô anăn.

Jih jang bruă Mtao Y-Jôas ngă hlăm dua gưl anei bi klăk tơl msĕ si bruă ngă mơ̆ng dua čô mnuih mdê mdê. Kyuadah mtao hmư̆ klei kčĕ mơ̆ng dua phung mdê mdê, mnuih huĭ mpŭ sĭt kơ Aê Diê, leh anăn phung kkuh mpŭ kơ rup yang, kreh mčhur brei mtao lĕ hlăm klei soh. Yang jhat yua phung khua ai ngăm mtrŭt brei Mtao Y-Jôas lui wir Aê Diê. Phung khua anei jing phung tuôm dôk tĭng kơ mtao mniê H’Athali kkuh mpŭ kơ rup yang leh anăn diñu jih klei dưi tơdah arăng mdlưh leh mtao mniê H’Athali. Ară anei, tơdah ƀuh Khua ngă yang Y-Jêhôida djiê leh, diñu bi trông čhai ba klei kkuh kơ rup yang lŏ wĭt kơ čar Yuđa.

Phung đăo kơ Krist msĕ mơh hdĭp hlăm anôk mâo klei bi hmăi jăk mơ̆ng phung huĭ mpŭ sĭt kơ Aê Diê, ƀiădah ăt mâo mơh klei bi hmăi amâo jăk ôh mơ̆ng Facebook, mơ̆ng internet, mơ̆ng phung hdĭp tui si lăn ala, leh anăn mơ̆ng phung khăp ngă klei mčhur hlăm Phung Sang Aê Diê. Phung yang jhat dôk kăp nanao čiăng mă mmông găl leh anăn diñu srăng yua phung hdĭp tui si lăn ala mtrŭt brei drei êbat hlăm êlan soh. “Snăn hlei pô mĭn ñu dôk dơ̆ng, brei ñu răng huĭdah ñu srăng lĕ buh”.

Mơ̆ng sa čô mnuih lŏ mkra Sang Aê Diê hŏng jih ai tiê, Mtao Y-Jôas jing hĕ mnuih “lui sang Yêhôwa Aê Diê kơ phung aê ñu” mă bruă kơ phung rup yang. Klei sa čô mnuih dôk sĭt suôr hlăm wưng êgao leh amâodah ară anei hin amâo dưi ƀuăn rơ̆ng ôh kơ pô anăn ăt srăng dôk sĭt suôr mơh kơ êdei anăp. Kyuanăn, brei grăp čô drei knang kơ klei myang Khua Yang, akâo kơ Ñu brei klei thâo mĭn čiăng drei thâo dôk mđing hmư̆, ngă tui si Klei Ñu Blŭ leh anăn dôk hmư̆ klei kčĕ mơ̆ng phung huĭ mpŭ sĭt kơ Khua Yang. Brei drei răng nanao kơ mnêč yang jhat (I Y-Pêtrôs 5:8-11), yua jih jang kdrăp bi blah mơ̆ng Aê Diê, boh nik nak đao gưm mơ̆ng Yang Mngăt Jăk jing Klei Aê Diê Blŭ leh anăn wah lač jêñ jêñ (Êphêsô 6:17-18).

Drei khăp dôk hmư̆ klei arăng mčhur hĕ amâodah khăp hmư̆ klei phung huĭ mpŭ sĭt kơ Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo knang nanao kơ klei myang Ih kăp bi kdơ̆ng hŏng yang jhat čiăng kơ kâo dôk kjăp tơl knhal tuč. Đru kâo knŏng hmư̆ Klei Ih Blŭ leh anăn đăm lui kâo hmư̆ klei arăng mtrŭt brei kâo êbat hlăm êlan soh ôh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCeevfaj Tsam Ntog – 12/3/2024
Bài tiếp theoHãy Giữ Kẻo Ngã – 12/3/2024