Bài 87: Chúa Giê-xu Hóa Hình, Chữa Bịnh Phong Điên Và Nộp Thuế

1577

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

Ma-thi-ơ 17

  Hôm nay chúng ta đến một phân đoạn hết sức đặc biệt trong sách Ma-thi-ơ, đề tài chính trong đoạn 17 là: Sự hóa hình của Chúa Giê-xu; Chúa chữa bệnh phong điên cho đứa con trai và sự thiếu đức tin của các môn đồ; Chúa Giê-xu nộp thuế qua việc thi hành phép lạ.

  SỰ HÓA HÌNH

  Như chúng ta chú ý trong phần kết luận của đoạn 16, câu cuối cùng có liên hệ đến đoạn nầy, bởi vì nó giải thích ý nghĩa mà Chúa chúng ta tuyên bố câu nầy:

  Ma-thi-ơ 16:28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.

  Điều này được ứng nghiệm cho các sứ đồ trong sự hóa hình của Chúa Giê-xu. Sự hóa hình là hình ảnh của Con Người đến trong nước của Ngài. Vài người nói rằng: “ Ông có chắc chắn rằng Chúa Giê-xu có bày tỏ sự đến của Ngài bằng sự hóa hình không?” Vâng, Si-môn Phi-e-rơ là một trong những sứ đồ có mặt tại đó, nơi Chúa Giê-xu hóa hình, và trong thơ thứ nhì của ông, ông đã viết về kinh nghiệm đó như sau:

 16 Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. 17 Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.” 18 Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. (II Phi-e-rơ 1:16-18)

  Cách nào mà lời tuyên bố của Chúa Giê-xu ứng nghiệm cho những Sứ đồ trong ngày đó? Khi Chúa Giê-xu Christ được sự vinh hiển ở trên núi trong sự hóa hình tại đó có ba môn đồ Ngài hiện diện, và lời xác nhận nầy được ứng nghiệm. Sự hóa hình là một bức tranh nhỏ bày tỏ về nước trời, và Si-môn Phi-e-rơ xác nhận điều nầy cho chúng ta.

  Những sách Tin lành khác cũng ghi lại câu chuyện Chúa hóa hình, ngoại trừ là sách Tin lành Giăng. Điều nầy dẫn tôi nói đến một điều có thể làm bạn giật mình. Sự hóa hình không nhằm bày tỏ thần tánh của Đấng Christ. Nó bày tỏ nhân tánh của Đấng Christ. Trong sách Tin lành Giăng nhấn mạnh đến thần tánh của Đấng Christ, cho nên không ghi lại câu chuyện hóa hình, trong khi ba sách Tin lành kia ký thuật.

  Theo nhận định của tôi, sự hóa hình của Chúa Giê-xu Christ không những chỉ bày tỏ nhân tính của Ngài mà thôi, nhưng tỏ bày hy vọng của nhân loại. Con của Đức Chúa Trời mà bạn thấy sự vinh hiển trên núi hóa hình kia, thì một ngày nào đó các bạn và tôi cũng sẽ như vậy, nếu bạn là con cái của Đức Chúa Trời.

  Sứ đồ Giăng viết trong thơ tín của ông như sau, I Giăng 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

 Sự vinh hiển của con người giống như Đấng Christ được đặt trước mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu Christ được vinh hiển trước khi Ngài chịu chết và được sống lại, và đây là hình ảnh được ban cho chúng ta ở đây. Các bạn sẽ thấy trong sách Tin lành Lu-ca trình bày những chi tiết mà Ma-thi-ơ hay Mác không bao giờ đề cập, bởi vì Bác sĩ Lu-ca là một người nói về nhân tính trọn vẹn của Chúa Giê-xu.

  Ma-thi-ơ 17:1-2

1 Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. 2 Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.

  Từ ngữ “hóa hình” là một trong những từ ngữ rất hay. Nó là chữ biến hóa, với ý nghĩa là thay đổi một hình thể hoặc một cấu trúc. Giống như một con sâu, sau một thời gian được biến thành con bướm thật xinh đẹp, bởi nó được biến hóa. Cơ thể mà tôi có hiện nay mang đủ thứ bịnh tật, nhưng những người được sống lại trong Đấng Christ sẽ được thay đổi, được biến hóa. Đây là hy vọng của nhân loại.

  Ma-thi-ơ 17:3 Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.

  Môi-se được đại diện cho luật pháp, và Ê-li được đại diện cho các tiên tri. Môi se đã chết và Ê-li được rời khỏi thế gian bằng xe lửa và ngựa lửa ( II Các Vua 2:11). Lu-ca nói cho chúng ta biết họ bàn luận cùng Chúa Giê-xu về sự chết tại thành Giê-ru-sa-lem – “Và nầy, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li hiện ra trong sự vinh hiển, và nói về sự Ngài chết, mà Ngài sẽ hoàn tất tại thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 9:30-31). Luật pháp và tiên tri làm chứng về sự chết của Chúa Giê-xu Christ.

   Ma-thi-ơ 17:4 Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.

  Si-môn Phi-e-rơ không bỏ cơ hội nầy để có ý kiến. Trong mỗi dịp tiện đến với ông, ông thường đứng dậy và phát biểu, nhưng thường thì ông phát biểu sai – cho đến sau ngày lễ Ngũ Tuần. Như tại đây đó là điều sai, ông nên giữ yên lặng. Chính Đức Chúa Trời quở trách ông, như chúng ta thấy, bởi vì ông cố gắng đặt chỗ cho Môi-se và Ê-li ngang hàng với Chúa Giê-xu. Lu-ca đã cố gắng giải thích cho lời nói không suy nghĩ của Phi-e-rơ, “.. ông không biết mình nói điều gì.” Và có rất nhiều người nói mà không biết mình đã nói gì! Phi-e-rơ bị quở trách. Ông nên giữ yên lặng.

   Ma-thi-ơ 17:5  Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!

  Đây là lời xác chứng của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu, Ngài là Con. Chúa Giê-xu có quyền tối cao nhất về sự khải thị. Những gì mà Môi-se, Ê-li và các tiên tri đã nói đều tốt đẹp. Nhưng tác giả sách Hê-bơ-rơ đã nói:

 “1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.” (Hê-bơ-rơ 1:1-2)

  Con Đức Chúa Trời là Đấng đã đến thế gian như là mặc khải tối hậu về Đức Chúa Trời cho con người.

   Bây giờ xin hãy chú ý đến một lời phán lớn lao bởi Đức Chúa Trời – “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời Con đó.” Có bao giờ bạn nghe được tiếng phán từ trời nói với bạn rằng, Đức Chúa Trời rất đẹp lòng với bạn không? Vâng, Ngài không nói với tôi câu ấy bao giờ. Thật sự Ngài không nói với bất cứ một ai, nhưng chỉ nói với Chúa Giê-xu. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng làm vui lòng Đức Chúa Trời. Bạn và tôi không bao giờ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cho đến khi chúng ta được ở trong Đấng Christ bởi đức tin. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế của chúng ta, chúng ta được vào trong Hội Thánh, cùng chung với những người tin nhận. Chỉ có Đấng Christ là Đấng làm vui lòng Đức Chúa Trời, còn chúng ta được tiếp nhận trong Con yêu dấu của Ngài.

  Ma-thi-ơ 17:6-8

6 Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. 7 Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! 8 Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.

  Các bạn muốn có lời tuyên ngôn trong đời sống của các bạn không? Tôi xin có ý kiến về lời này: “chỉ có một mình Chúa Giê-xu mà thôi.” Ngài là Đấng có quyền năng. Tôi hy vọng các bạn sẽ gạch dưới những chữ “chỉ có một mình Chúa Giê-xu mà thôi” trong quyển Kinh Thánh của mình. Nó sẽ cho chúng ta một lời tuyên ngôn tốt đẹp.

   Ma-thi-ơ 17:9  Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.

  Tại sao phải chờ cho đến khi Ngài sống lại mới được nói ra, và tại sao họ lại không được nói trong lúc đó? Bởi vì nó là một phần ở câu chuyện Tin lành. Câu chuyện Tin lành sẽ nói Chúa Giê-xu là ai. Ngài là Chiên Con toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài được thử luyện cho ba năm, và trong lúc nầy Ngài đang tiến đến con đường thập tự giá để chịu chết cho tội lỗi của cả thế gian. Các bạn thấy, Đức Chúa Trời muốn con chiên không tì vít, và chỉ có Chúa Giê-xu Christ là Đấng có thể chết thay cho nhân loại, bởi vì Ngài là Đấng vô tội. Trong nhân tánh hoàn hảo của Ngài, Ngài hóa hình. Ngài là sự hy vọng của nhân loại.

  Hy vọng của nhân loại không ở trong khoa học hay giáo dục, cả hai đang lôi kéo chúng ta đi xuống. Khoa học ngày càng tiến bộ nhiều, nhưng lại tạo ra biết bao nhiêu khó khăn chồng chất khác, chẳng hạn như sự nạn ô nhiễm… Khoa học chỉ giúp chúng ta được một số điều hữu ích trong cuộc sống, nhưng không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề tội lỗi. Các bạn thân mến, hy vọng của thế gian hiện nay chỉ tìm được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi tin chắc như vậy, Ngài là hy vọng duy nhất.

  Ma-thi-ơ 17:10-11

 Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc.

Đây là điều đáng được chú ý. Chúa Giê-xu xác nhận lời tiên tri của Ma-la-chi.

   Ma-thi-ơ 17:12 Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.

   Câu hỏi nầy đã khơi lại trong trí của nhiều dân chúng câu hỏi liên hệ đến Giăng Báp-tít. Có phải ông là Ê-li không? (Ma-thi-ơ đoạn 11). Những gì Chúa của chúng ta đang làm trong đoạn nầy là cố gắng biện luận rằng, Ngài phải chết trên cây thập tự, bởi vì biết Giăng Báp-tít không phải là Ê-li – Và Ê-li phải đến trước khi Đấng Christ trở lại thiết lập vương quốc của Ngài. “Con người phải chịu khốn khổ bởi họ.” Đây là lần thứ nhì Chúa Giê-xu đã nói trước về sự chết của Ngài.

 Ma-thi-ơ 17:13 Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.

 CON TRAI BỊ PHONG ĐIÊN

 Trong câu chuyện nầy chúng ta thấy bối cảnh của nước trời trong thời đó. Nó giống như trong thế gian ngày hôm nay. Hội Thánh thích ứng vào đâu? Xin hãy cùng tôi xuống chân núi là nơi mà những sứ đồ khác (là những người không có lên núi Chúa hóa hình) họ đang gặp những sự khó khăn.

  Ma-thi-ơ 17:14-16

14 Khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài, 15 mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước. 16 Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.

  Đây có thể là một trường hợp rất nặng mà nó được đem đến Chúa Giê-xu. Đó cũng là một trường hợp buồn, bởi vì các sứ đồ không có năng quyền. Đây là hình ảnh của Hội Thánh ngày hôm nay trong thế gian nầy, ma-quỉ tấn công và làm cho điên khùng. Tại sao Hội Thánh không có năng quyền trong thế gian điên khùng nầy? Có phải bởi vì Hội Thánh không có đủ chuyên gia tâm lý hay phương tiện hoặc tiền bạc phải không? Hội Thánh có đầy đủ tất cả các thứ này, nhưng đó không phải là điều mà Hội Thánh cần.

 Người đàn ông nầy đã nói với Chúa Giê-xu, “Tôi đã mang đến cho môn-đồ Chúa, nhưng họ chữa không được.”

   Ma-thi-ơ 17:17 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.

  “Hỡi dòng dõi không tin và gian tà” Có thể những lời này của Ngài cho Hội Thánh ngày nay và có thể cho bạn và tôi. “Hãy đem con đến đây cho ta” Chúa Giê-xu là Bác sĩ Đại tài. Các bạn mến, hãy đem trường hợp của bạn đến cho Ngài.

   Ma-thi-ơ 17:18 Rồi Đức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.

  Đấng Christ quở trách các môn đệ của Ngài, và sau đó Ngài đuổi ma quỉ. Đây có thể là trường hợp bị quỉ ám nặng nhất mà Chúa của chúng ta đuổi ra.

  Ma-thi-ơ 17:19-21

19 Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được? 20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. 21 Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.

 “Không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” – Không có gì mà không làm được, nếu do ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là ý định của Đức Chúa Trời mà ma quỉ phải ra khỏi con trai nầy. Tại sao các môn đồ không đuổi được nó? Bởi vì họ không có đức tin.

 LẦN NỮA CHÚA GIÊ-XU NÓI VỀ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI.

 Đây là lần thứ ba mà Chúa Giê-xu đã nhắc cho các môn đệ của Chúa rằng, Ngài sẽ chết và sống lại từ kẻ chết.

  Ma-thi-ơ 17:22-23

22 Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.

  Đây là lần thứ ba Ngài nói với các môn đồ của Ngài về sự chết và sống lại. Lần đầu tiên Ngài nói với họ tại Sê-sa-rê. Bây giờ tại Ga-li-lê, trên đường đi đến Giê-ru-sa-lem, và Ngài nói lại lần nữa. Tất cả những môn đệ cảm thấy buồn.

  TIỀN NỘP THUẾ TỪ TRONG MIỆNG CÁ

  Ma-thi-ơ 17:24  Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?

  “Tiền thuế” này có thể là thuế phải đóng hằng năm cho công việc đền thờ.

   Ma-thi-ơ 17:25 Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Jêsus hỏi trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?

  Chúa Giê-xu biết trước những ý định của Phi-e-rơ, nên hỏi ông.

  Ma-thi-ơ 17:26 Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!

  Chúa Giê-xu cố gắng chỉ cho Phi-e-rơ thấy rằng, người trong gia đình hoàng gia được miễn trừ thuế, cũng như Con của Đức Chúa Trời thì không phải đóng thuế cho nhà của Đức Chúa Trời.

   Ma-thi-ơ 17:27   Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.

  Phương cách để có tiền đóng thuế này rất lạ thường. Bấy giờ Chúa Giê-xu làm điều này để bù lại những gì A-đam làm mất đi. Các tạo vật đều vâng lịnh Ngài. Con cá cũng như Phi-e-rơ làm theo mạng lịnh Ngài. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cho A-đam quyền quản trị tất cả tạo vật, nhưng A-đam mất điều này khi phạm tội sa ngã.

   Sáng thế ký 1:26  Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

  Trong sự hóa hình của Chúa Giê-xu, bày tỏ cho chúng ta thấy con người được phục hồi mục đích nguyên thủy của họ. Trong việc đóng thuế này, chúng ta thấy con người được phục hồi khả năng của mình.

  Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là Đấng đầy vinh hiển. Khi các bạn và tôi là người đang ở trong bóng tối của trần gian tội lỗi, xin mời gọi các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu và nhận lấy sự sáng của Ngài phản chiếu trên đời sống các bạn. Xin các bạn hãy nghe lời giải bày và mời gọi của sứ đồ Giăng:

4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. (Giăng 1:4, 5, 12-14)

MS. A