Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật? – 14/9/2017 

1438

 

Giăng 13:21-30

21 Khi Đức Chúa Jêsus đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. 22 Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. 23 Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. 24 Si-môn Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. 25 Vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus, hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai? 26 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai của Si-môn. 27 Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỉ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. 28 Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. 29 Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Đức Chúa Jêsus biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là: Hãy bố thí cho kẻ nghèo. 30 Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối. 

Câu gốc: “Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đa có thể đổ lỗi cho Sa-tan hoặc cho rằng ông phản Chúa là chương trình của Đức Chúa Trời đã định sẵn không? Chúa đã ban cho ông những cơ hội nào để ông ăn năn? Kết thúc như thế nào? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì?

Khi đọc câu 27, có hai điều chúng ta dễ hiểu sai về ông Giu-đa. Thứ nhất, việc ông Giu-đa phản Chúa là do Sa-tan. Chúa ban cho con người có ý chí tự do, nên ông Giu-đa không thể đổ lỗi cho Sa-tan vì chính ông đã quyết định chọn con đường phản Chúa. Thứ hai, Chúa bảo ông “hãy làm mau đi,” phải chăng ông Giu-đa phản Chúa là theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định? Không phải vậy, ông Giu-đa theo Chúa nhưng không thật lòng tin Chúa, ông “chưa được tinh sạch” (câu 10-11). Vì tình yêu thương, Chúa đã chọn ông làm sứ đồ, Ngài mong qua chức vụ và cơ hội gần gũi Chúa, nghe lời dạy và chứng kiến việc Chúa làm thì ông Giu-đa sẽ gặp Chúa thật sự và hồi tâm khi Sa-tan đặt sự phản Chúa vào lòng. Ngoài ra, trong bữa tiệc cuối cùng với môn đồ, Chúa biết thì giờ không còn bao lâu nữa nên Chúa phán về việc Ngài sẽ bị phản nộp thật chi tiết và cụ thể, với ước mong ông Giu-đa sẽ tỉnh ngộ, từ bỏ ý định phạm tội vì Chúa đã biết trước mọi sự rồi. Sứ đồ Giăng ghi lại lời công bố công khai của Chúa: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta” (câu 21). Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi chi tiết hơn: “Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng: Có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn! Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói” (Ma-thi-ơ 26:21-25). Thế nhưng ông Giu-đa vẫn quyết tâm từ chối cơ hội Chúa ban. Trước sự cứng lòng của ông, Chúa đành phải nói: “Sự ngươi làm hãy làm mau đi.” Ông Giu-đa quyết định bước ra, đi vào bóng đêm của tội lỗi (câu 30), để cuối cùng ông trở thành “đứa con của sự hư mất” (Giăng 17:12).

 Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: “Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi” (II Cô-rinh-tô 13:5 BTTHĐ). Bài học nhắc nhở chúng ta không phải tất cả những ai ngồi trong nhà thờ đều thật lòng tin Chúa. Mỗi chúng ta cần phải tra xét đức tin của mình.

Bạn xét mình đã thật sự tin Chúa chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “xin giúp đỡ trong sự không tin của con” (Mác 9:24). Con quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con và xin cam kết bước đi theo Ngài trọn đời con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 126-128.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện