Bài 20: Thầy Tế Lễ Của Vua Trời

405

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của Vua Trời, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.

1 Phi-e-rơ 2:9. 

 

   Người tin Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ  được Chúa lựa chọn. Khi là thành phần của ban tư tế Vua Trời, bạn thường xuyên được tiếp cận với Vua. Mỗi khi có nhu cầu, bạn không cần phải tìm một người trung gian hay là một Thầy Tế Lễ  khác để tâu trình với Vua. Với cương vị là một Thầy Tế Lễ của Vua, bạn được phép tiếp cận trực tiếp. Đặc ân ấy được gọi là chỗ đứng của một Thầy Tế Lễ .

 

   Tuy nhiên Thầy Tế Lễ  cũng có một chức năng. Đó chính là trách nhiệm của một Thầy Tế Lễ trong ban tư tế. Theo luật Chúa thì các Thầy Tế Lễ làm việc chung với nhau khi dâng sinh tế.

 

   Thầy Tế Lễ đại diện cho Chúa trước chúng dân nhưng cũng đem những quan tâm của dân dâng trình lên Chúa. Có ai sống gần bạn đang có nhu cầu tìm một Thầy Tế Lễ để cầu thay khẩn cấp không? Hay có người nào có thể biết Chúa nhờ thấy Chúa trong đời sống bạn không? Trần gian khao khát được biết một biểu lộ thật của Chúa Giê-xu khi Chúa sống động qua đời sống dân Chúa.

 

 

   Chúa có thể ban cho bạn một nghề nghiệp để sinh sống, nhưng người tin Chúa luôn nhớ rằng Chúa cũng kêu gọi ta làm Thầy Tế Lễ nữa. Đừng bao giờ quên nhiệm vụ của một Thầy Tế Lễ , vì trần gian đang cần đến mỗi chúng ta.