Atur Kơ Klei Đăo – 6/9/2023

2671

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:4-6

Êlan kliăng: “Leh anăn klei blŭ anei kâo mtă kơ ih hruê anei srăng dôk hlăm ai tiê ih” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Y-Môis mtô lač kơ phung Israel kơ Khua Yang? Si klei brei diñu lŏ wĭt ngă? Kdrêč Klei Aê Diê Blŭ anei brei ƀuh ya jing atur klei mtô kơ klei đăo?

Êlâo kơ phung ƀuôn sang Israel mŭt hlăm čar Aê Diê ƀuăn, Y-Môis mtô kơ diñu sa klei blŭ hưn yuôm bhăn hĭn: “Hmư̆ bĕ, Ơ phung Israel: knŏng hjăn Yêhôwa jing Aê Diê drei; ” (êlan 4). Anei jing kdrêč kčưm pŏk klei blŭ hưn kơ klei đăo, bi êdah hlăm êlan 4-9 phung Israel pia Shema (mblang jing “hmư̆ bĕ”). Shema yap jing klei blŭ hưn bi êdah klei đăo yuôm hĭn, phung Israel răk dua blư̆ grăp hruê hlăm mông pioh wah lač aguah leh anăn mlam. Kčưm dơ̆ng kơ Shema, Y-Môis čiăng kơ phung Israel hmư̆ leh anăn djă pioh hlăm ai tiê dua mta klei. Tal sa, Yêhôwa jing “Aê Diê drei” – hưn kñăm phung Israel jing dŏ Yêhôwa, Pô mkŏ mjing klei bi mguôp hŏng diñu leh anăn mâo klei bi mguôp hŏng diñu. Tal dua, Yêhôwa jing Pô knŏng hjăn sa, “amâo lŏ mâo pô tal dua ôh”.

Kyuadah knŏng hjăn Yêhôwa Yang Klei Sĭt Nik leh anăn Ñu jing Aê Diê phung Israel, kyuanăn yơh “brei ih khăp kơ Yêhôwa Aê Diê ih hŏng jih ai tiê ih, hŏng jih mngăt ih, leh anăn hŏng jih ai ktang ih” (êlan 5). Brei drei mđing boh blŭ “khăp” – hlăk pô čih hră Klei Mrâo Mrang Jăk lŏ mñă êlan anei hlăm Y-Mathiơ 22:37, Y-Markôs 12:30, Y-Luk 10:27, diñu yua boh hră agape sơăi čiăng mblang bi mngač boh blŭ “khăp”; hŏng klei anăn čiăng kñăm klei khăp kơ Khua Yang jing pioh kơ Ñu sa klei khăp kluôm dhuôm, doh êngeh leh anăn ti dlông hĭn. Anei ăt jing boh blŭ hưn mdah klei Aê Diê khăp kơ mnuih msĕ mơh (Y-Yôhan 3:16). Phung Israel brei khăp kơ Khua Yang kluôm dhuôm jih jang kdrêč hlăm klei hdĭp, mơ̆ng ai tiê, klei mĭn, ai ktang, leh anăn kluôm jih klei ai tiê bi êdah. Blŭ mdê hĭn, brei diñu myơr kluôm jih kơ Khua Yang leh anăn ktur kđăm hlăm ai tiê, “Leh anăn klei blŭ anei kâo mtă kơ ih hruê anei srăng dôk hlăm ai tiê ih” (êlan 6).

Klei Y-Môis mtô kơ phung Israel ăt jing atur klei mtô klei đăo kơ phung đăo kơ Krist msĕ mơh. “Klei đăo” drei dôk lač anei jing klei thâo săng kơ Khua Yang, Pô mâo klei bi mguôp hjăn hŏng hlei pô đăo kơ Ñu, jing Aê Diê knŏng hjăn sa, jing klei brei dưm êlâo hĭn mrô sa leh anăn phŭn ti krah kơ klei hdĭp grăp čô phung đăo. Klei anei jing yuôm êdimima msĕ si klei khua pô mtô A. W. Tozer tuôm lač leh, “Tơdah hriăm čiăng thâo kơ Aê Diê, jih jang ya klei drei mă tŭ mŭt hlăm ai tiê klei mĭn drei jing yuôm hĭn kơ drei”. Aê Diê bi êdah leh hlei Ñu jing, ya bruă Ñu ngă, ya klei Ñu čiăng, kyuanăn bruă mtô klei đăo kñăm čiăng đru phung đăo kơ Aê Diê đĭ hriê kơ prŏng hlăm klei thâo săng anei leh anăn mâo klei lŏ wĭt ngă bi djŏ grăp hruê, čiăng kơ klei hdĭp diñu mâo klei bi mlih tui si klei čiăng jăk mơ̆ng Khua Yang. Thâo săng atur kơ bruă mtô klei đăo, drei srăng duh hŏng klei djŏ kơ Phung Sang Aê Diê, amâo čhuai ôh tơdah čiăng đru klei đăo kơ pô mkăn.

Si ngă drei čiăng thâo săng Khua Yang hŏng klei djŏ mơ̆, čiăng kơ tơdah mâo mông găl drei ăt srăng mtô klei đăo hŏng klei djŏ dưi đru pô mkăn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang đru leh kâo thâo săng, amâo mâo ôh ya mta klei mkăn jing yuôm hĭn hŏng klei thâo kral Khua Yang leh anăn khăp kơ Khua Yang. Akâo Khua Yang đru kâo sĭt suôr hlăm klei hriăm klei đăo mtô klei đăo kơ pô mkăn.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 19:8-41

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Plag Qhia Kev Ntseeg – 6/9/2023
Bài tiếp theoNền Tảng Của Dạy Đạo – 6/9/2023