Ai Tiê Amâo Đăo Leh Anăn Klei Bi Mĭn Mơ̆ng Êlâo – 28/8/2023

2006

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 13:53-58

Êlan kliăng: “Leh anăn diñu têč hnêč kyua Yêsu. Ƀiădah Yêsu lač kơ diñu, “Sa čô khua pô hưn êlâo mâo klei mpŭ tar ƀar anôk, ƀiădah ƀuôn ñu pô leh anăn gŏ sang ñu pô arăng amâo mpŭ ôh.” (Y‑Mathiơ 13:57)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua Yang Yêsu ngă tơdah wĭt kơ ƀuôn sang Nasaret? Si knuih phung ƀuôn sang Nasaret hŏng Ñu? Ya ngă diñu têč hnêč kyua Khua Yang? Si ngă čiăng drei thâo kơ klei myang Khua Yang?

Leh mblang kơ klei bi hmô kơ Ƀuôn Ala Mtao, Khua Yang Yêsu đuĕ mơ̆ng Kapernum wĭt ti Nasaret ƀuôn sang Ñu leh êbeh sa thŭn phung ƀuôn sang Nasaret hngah leh anăn čiăng ngă kơ Ñu (Y‑Luk 4:16-29). Msĕ si yang đar, Khua Yang nao hlăm Sang bi kƀĭn leh anăn mtô bi hriăm. Dua mta klei phung ƀuôn sang Nasaret bi kngăr kơ Khua Yang Yêsu jing klei blŭ thâo mĭn leh anăn klei myang Ñu ngă leh hlăm êbeh sa thŭn êgao. Khădah snăn, diñu ăt kăn thâo mơh Khua Yang Yêsu jing Yang Mêsi jih jang mnuih ƀuôn sang dôk čang guôn leh anăn amâo đăo kơ Ñu ôh. Klei bi kgăn phung ƀuôn sang Nasaret yap Khua Yang jing kyua diñu mưng đei hŏng Khua Yang, digơ̆ thâo Khua Yang hriê kơ prŏng mbĭt hŏng digơ̆, thâo kơ gŏ sang, ayŏng amai adei leh anăn lu klei djŏ tuôm kơ Khua Yang anăn hŏng digơ̆ Khua Yang Yêsu knŏng jing sa anak mnuih msĕ hŏng digơ̆ mơh.

Phung ƀuôn sang Nasaret ngă soh kyua klei amâo đăo, anăn diñu amâo thâo ôh Khua Yang Yêsu jing Yang Mêsi leh anăn amâo đăo kơ Ñu ôh ƀiădah diñu ăt kăn thâo mblang mơh “Snăn mơ̆ng êkei anei mâo jih jang klei anei?” (êlan 56). Khua Yang mă klei blŭ duê hing ang “Sa čô khua pô hưn êlâo mâo klei mpŭ tar ƀar anôk, ƀiădah ƀuôn ñu pô leh anăn gŏ sang ñu pô arăng amâo mpŭ ôh” (êlan 57) čiăng lač kơ klei bi kgăn prŏng hĭn mơ̆ng phung Nasaret ngă kơ diñu amâo thâo kral Khua Yang Yêsu jing Yang Mêsi, anăn jing “klei mĭn soh čhuai” “klei bi mĭn mơ̆ng êlâo”. Diñu amâo dưi tŭ ư ôh sa čô mnuih pô thâo mơ̆ng hlăk điêt, ară anei jing sa čô Raƀi hing ang leh anăn klei Khua Yang Yêsu mtô hŏng klei myang Ñu ngă leh bi êdah Ñu jing Yang Mêsi Klei Bi Mguôp Hđăp lač leh. Kyua ai tiê khăng leh anăn ai tiê amâo đăo mơ̆ng phung Nasaret anăn Khua Yang “…amâo ngă ôh lu bruă myang tinăn, kyuadah diñu amâo đăo ôh” (êlan 58).

Mâo dua mta mñă kơ drei. Tal sa, klei mĭn soh čhuai kơ sa čô mnuih ngă kơ drei amâo ƀuh ôh klei bi mlih ăt msĕ mơh amâo ƀuh ôh klei myang Khua Yang dôk hlăm pô anăn. Tal dua, drei thâo amâo djŏ ôh Khua Yang amâo mâo klei dưi ngă klei myang ti Nasaret ƀiădah kyua phung ƀuôn sang amâo mâo klei đăo ôh hlăm klei myang Ñu. Ai tiê amâo đăo ngă kơ drei amâo mâo ôh klei myang Aê Diê ngă hlăm klei hdĭp pô. Tơdah čiăng thâo klei myang Khua Yang hlăm klei hdĭp, brei drei mâo klei đăo hlăm Khua Yang leh anăn lăm lui klei mĭn soh čhuai hlăm pô. Brei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê čiăng klei đăo hriê kơ prŏng leh anăn hlăm klei thâo kral Khua Yang lu hĭn.

Drei thâo mơ̆ klei myang yuôm bhăn Khua Yang hlăm klei hdĭp bi mlih klei mĭn soh čhuai čiăng kơ hdĭp mơak hŏng grăp čô mnuih?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo đăo knang leh anăn jao klei hdĭp kâo kơ Ih kluôm ênŭm čiăng kâo thâo klei myang Aê Diê ngă kơ klei hdĭp kâo. Ăt akâo kơ Khua Yang đru kâo lăm lui klei mĭn soh čhuai čiăng kâo amâo đing amâodah dlăng hơăi mang klei myang Ih hlăm pô mkăn.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 12:1-13:3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Siab Tawv Thiab Tsis Ntseeg – 28/8/2023
Bài tiếp theoLòng Vô Tín Và Định Kiến – 28/8/2023