Lub Siab Tawv Thiab Tsis Ntseeg – 28/8/2023

874

 

 

Mathais 13:53-58

Nqe cim:

“Lawv txawm tsis hwm Yexus. Yexus hais rau lawv hais tias, “Tej neeg obcag puavleej hwm tus cev Vajtswv lus, tsuas yog cov neeg uas nyob hauv nws lub zos thiab nws tsev neeg thiaj tsis hwm nws xwb” (Mathais 13:57).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Tswv Yexus tau ua dabtsi thaum rov mus hauv Nws lub qub zos Naxales?

–  Cov neeg nyob hauv Naxales muaj tus cwjpwm li cas rau Tswv Yexus?

–  Vim li cas lawv ua txhaum rau Tswv Yexus?

–  Yuav ua li cas peb thiaj pom txog Vajtswv lub hwjchim?

Tom qab uas Yexus qhia tej lus pivtxwv hais txog Ntuj Ceebtsheej tas, Tswv Yexus tawm hauv Kapena-us rov mus rau ntawm Nws lub qub teb qub zos Naxales uas Nws twb ncaim tau ib xyoos los lawm. Tswv Yexus tej kwvtij neejtsa, zej zog tsis lees yuav Nws thiab lawv tawmtsam Nws (Lukas 4:16-29). Ua ib yam li txhua zaus, Tswv Yexus mus rau hauv tsev sablaj thiab qhuab qhia. Ob yam uas ua rau cov neeg nyob hauv zos Naxales xav tsis thoob rau Tswv Yexus yog; Yexus tej lus hais ntse ntsuav thiab Nws ua tej txujci tseemceeb uas lawv pom thiab paub tseeb hauv ib lub xyoos tas dhau los lawm. Txawm li ntawd los, lawv tseem tsis lees paub Tswv Yexus yog tus Mexiyas uas lawv tabtom tos, lawv thiaj tsis ntseeg Nws. Yam uas tav cov neeg Naxales kev, tsis kam lees yuav Tswv Yexus, vim xav hais tias lawv paub  Tswv Yexus zoo, lawv nrog Yexus loj hlob uake, lawv nyob ua ib zos nrog Yexus tsev neeg. Yexus niam txiv, cov kwv tij, nkauj muam lawv paub zoo thiab tseem paub ntau yam ntawm Tswv Yexus lub neej. Yog li ntawd lawv saib Tswv Yexus tsuas yog ib tus tibneeg zoo ib yam li lawv xwb.

Cov neeg nyob hauv zos Naxales tau ua txhaum rau Tswv Yexus, vim lawv lub siab tsis ntseeg, lawv thiaj tsis zeem paub Tswv Yexus yog tus Mexiyas. Vim tsis ntseeg lawv thiaj tsis paub thiab tseem hais txog Yexus hais tias; “Nws tau tej tswvyim no qhov twg los?” (nqe 56). Tswv Yexus thiaj muab tus cev lus Yaxayas lo lus los ua piv txwv qhia lawv “Tej neeg obcag puavleej hwm tus cev Vajtswv lus, tsuas yog cov neeg uas nyob hauv nws lub zos thiab nws tsev neeg thiaj tsis hwm nws xwb” (nqe 57). Tswv Yexus qhia tawm tus lajkab uas loj tshaj plaws tav cov neeg Naxales kev yog los ntawm lawv “lub siab tawv”, thiaj ua rau lawv zeem tsis tau Tswv Yexus yog Tus Mexiyas. Lawv tsis txaus siab txais yuav ib tus tibneeg uas lawv ib txwm paub thaum tseem yau los, tiamsis nimno yog ib tug Xibfwb uas muaj koob npe los ntawm tej lus Nws qhia thiab tej txujci Nws ua. Tej uas Tswv Yexus ua qhia pom hais tias Nws yog tus Mexiyas uas Vajluskub qub tau hais txog. Vim cov neeg Naxales lub siab tawv thiab tsis ntseeg, Tswv “Yexus tsis tau ua tej txujci tseemceeb ntau pestsawg nyob qhov ntawd, rau qhov lawv tsis ntseeg” (nqe 58).

Dhau zaj kawm no muaj tej yam uas ntuas peb li no: Tim ib, yog peb muaj lub siab tawv peb yuav tsis pom lwm tus kev pauv hloov thiab tsis pom Vajtswv lub hwjchim tabtom nyob nrog. Tim ob, yuav tsis pom Vajtswv lub fwjchim los ntawm tej txujci yuav tsum ntseeg. Tswv Yexus tsis ua txujci rau hauv zos Naxales, vim lawv lub siab tsis ntseeg tej txujci uas Tswv Yexus ua. Lub siab tsis ntseeg ua rau peb tsis tau txais tej txujci uas Tswv Yexus ua rau hauv peb lub neej. Yog xav kom peb pom Vajtswv lub hwjchim, tej txujci tseemceeb nyob rau hauv peb lub neej, peb yuavtsum muaj lub siab ntseeg Tswv Yexus thiab thov Vajtswv muab peb lub siab tawv tshem tawm mus. Cia li kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub kom loj hlob rau hauv kev ntseeg thiaj zeem paub Tswv Yexus heev zuj zus mus ntxiv.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab nyuam yaus muab siab rau ntseeg Koj thiab fij tas nrho nyuam yaus lub neej rau Koj, kom nyuam yaus pom koj lub hwjchim ua tej txujci tseemceeb nyob hauv nyuam yaus lub neej. Thov pab tshem nyuam yaus lub siab tawv tawm mus kom txawj pom lwm tus kev hloov thiab pom Koj lub hwjchim uas nyob rau hauv lwm tus. Amees.

Peb puas pom Vajtswv lub hwjchim los ntawm tej txujci tseemceeb nyob rau hauv peb lub neej lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 12:1-13:3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHậu Quả Của Dối Gạt – 27/8/2023
Bài tiếp theoAi Tiê Amâo Đăo Leh Anăn Klei Bi Mĭn Mơ̆ng Êlâo – 28/8/2023