Aê Diê Sĭt Suôr –  17/6/2021

430

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 25:7-14

Êlan kliăng:“Kyuanăn brei ih thâo Yêhôwa Aê Diê diih jing Aê Diê, Aê Diê sĭt suôr, pô djă pioh klei Ñu bi mguôp leh anăn klei pap kơ phung khăp kơ Ñu leh anăn djă pioh klei Ñu mtă, kơ sa êbâo ênuk” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 7:9)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Yêhôwa lŏ bi hdơr wǐt phŭn kčan adhan mnga kyua ya ngă phung ᵬuôn sang Isơrael dlưh rai ti anăp klei ksŭng blah mơ᷃ng mtao čar Dưr? Dŭm thŭn diñu tŭ klei jing hlŭn? Yêhôwa ƀuăn răng mgang phung ƀuôn sang Ñu msĕ si anak ală Ñu, ya ngă mâo klei anei? Ya klei drei hriăm drei lŏ mâo kơ Yêhôwa?

Sa blư̆ dơ̆ng Yêhôwa brei thâo mta phŭn ya ngă phung ƀuôn sang Aê Diê lĕ hlăm klei truh jhat ngă kơ diñu “…mjing diñu klei bi huĭ arăng, klei arăng djă djik djak, leh anăn klei hêñ nanao” (êlan 9), mta phŭn jing kyua diñu amâo mđing hmư̆ klei Aê Diê mtă, ƀiădah mă bruă kngan pô ngă mchur ai Aê Diê (êlan 7). Kyua dŭm bruă ngă măk ƀai snăn anăn diñu tŭ klei bi kmhal jing ngă hlŭn kơ dŭm ala čar êgar Dưr hlăm kjuh pluh thŭn. Leh ruě thŭn Yêhôwa bi kčah, Ñu dơ᷃ng kčưm bi kmhal dŭm boh čar tuôm bi rai, ktư᷃ juă leh phung Ƀuôn Sang Khua Yang. Klei bi kmhal brei kơ dŭm ala čar anei dưi thâo msĕ snei: “čar phung Kaldê, kyua klei wê diñu,” Yêhôwa lač, “mjing čar diñu ênguôl nanao hlŏng lar” (êlan 12); “phung mtao prŏng srăng mjing diñu hlŭn msĕ mơh…” (êlan 14).

Amâo hơaĭ mang ôh sĭt drei lŏ mñă kơ ana boh knia Yêhôwa brei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi dưi ƀuh, pioh mñă brei thâo: Yêhôwa srăng mdih pioh ngă bi sǐt dŭm klei Ñu tuôm lač leh (1:11-12). Tơdah Yêhôwa lui ƀuôn sang Aê Diê ruah Israel kơ phung roh leh anăn amâo mâo ôh ya klei bi kmhal kơ phung djuê ana nao bi blah phung ƀuôn sang Aê Diê snăn klei anăn bi mklăk hŏng klei Aê Diê ƀuăn srăng kiă kriê phung ƀuôn sang Aê Diê ruah tơl amâo mâo hlei ƀuôn sang dưi nao blah tŭ dưi ôh, kyua phung ƀuôn sang Aê Diê ruah dưi kriê dlăng msĕ si asăr ală Ñu pô (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 32:10). Ƀiădah tinei drei ƀuh leh thŭn mlan êgao dŭm klei Aê Diê bi hriăm phung ƀuôn sang Ñu ênŭm leh, snăn dŭm djuê ana nao blah, ba klei djiê êka kơ lăn čar leh anăn phung ƀuôn sang Aê Diê klă sĭt tŭ mă klei bi kmhal mơ̆ng Yêhôwa djŏ msĕ si klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hưn leh.

 Boh jhat mơ̆ng klei soh leh anăn bruă ngă soh jing klei truh kơ phung drei sĭt ai tiê drei khăng amâo kmhal klei soh. Ƀiădah amâo djŏ ôh jing Yêhôwa srăng amâo lŏ dlăng kơ drei lă lar. Klei pap mơ̆ng Yêhôwa jing lă lar srăng lŏ dơ̆ng đu leh anăn bi mrâo phung drei, klei sĭt suôr Aê Diê srăng bi mtlaih, đru phung drei hgao klei dleh dlan, lông dlăng mơ̆ng klei truh (Y-Êsai 54:8). Klei yuôm bhăn hĭn jing mơ̆ng klei Aê Diê bi kmhal, drei thâo klei soh pô leh anăn kmhal lŏ wĭt kơ ñu.

 

Si ngă drei tuôm thâo leh klei Aê Diê sĭr suôr hlăm klei hdĭp pô?

 

 Ơ Khua Yang Aê Diê sĭt suôr, bŏ hŏng klei khăp! Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Klei Aê Diê Blŭ brei kâo thâo hlăm ai tiê ngêñ Ih knŏng mdăp ƀô̆ hŏng hmei bhiâo đuič, ƀiădah klei pap leh anăn klei sĭt suôr Ih dôk lă lar. Akâo kơ Ih đru kâo đaŏ sĭt suôr jao jih klei hdĭp hlăm kngan myang Ih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 36

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcĐức Chúa Trời Thành Tín – 17/6/2021   
Bài tiếp theoBáo Đáp Ơn Chúa – Bài hát chủ đề Lễ kỷ niệm 110 Tin Lành truyền đến Việt Nam