Ƀuăn Rơ̆ng Jing Phung Ƀuôn Sang Aê Diê – 11/12/2023

2485

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 23:16-17

Êlan kliăng: “Ƀiădah anei klei Kâo mtă kơ diñu, ‘Gưt bĕ asăp Kâo, leh anăn Kâo srăng jing Aê Diê diih, leh anăn diih srăng jing phung ƀuôn sang Kâo; leh anăn êbat bĕ hlăm jih êlan Kâo mtă leh kơ diih, čiăng kơ klei jăk jĭn srăng truh kơ diih” (Y‑Yêrêmi 7:23).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Y‑Jêhôiđa leh anăn phung ƀuôn sang Aê Diê ƀuăn rơ̆ng? Ya ngă brei phung Yuđa ngă klei bi mguôp čiăng jing phung ƀuôn sang Aê Diê? Si drei ngă čiăng dưi jing phung ƀuôn sang Aê Diê sĭt leh anăn dưi mă tŭ klei jăk jĭn Ñu brei?

Leh arăng bi mdjiê H’Athali, mtao mniê jhat ƀai, Khua ngă yang Y‑Jêhôiđa ngă klei bi mguôp hŏng mtao leh anăn hŏng jih jang phung ƀuôn sang čiăng kơ digơ̆ ƀuăn rơ̆ng “srăng jing phung ƀuôn sang Yêhôwa” (êlan 16). Jing phung Yuđa snăn digơ̆ jing phung ƀuôn sang Aê Diê leh ƀiădah tơdah digơ̆ dôk ti gŭ klei Y‑Jôram leh anăn H’Athali jing phung kkuh mpŭ kơ rup yang kiă kriê, digơ̆ jing phung ƀuôn sang Aê Diê knŏng ti êngao đuč, ƀiădah ai tiê digơ̆ amâo lŏ jing dŏ Aê Diê ôh, leh anăn klei hdĭp digơ̆ kăn lŏ tui hlue êlan Aê Diê lei (II Klei Yăl Dliê 21:13). Kyuanăn, Y‑Jêhôiđa ƀuh ngă klei bi mguôp jing yuôm snăk čiăng kơ digơ̆ lŏ wĭt jing phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn mă tŭ klei jăk jĭn Aê Diê brei.

Bi mrâo klei bi mguôp hŏng Aê Diê amâo djŏ knŏng ƀuăn rơ̆ng mă hlăm ai tiê leh anăn ti êngao kƀông ôh, ƀiădah bi êdah klei anăn hŏng bruă ngă sĭt, anăn jing “jih jang phung ƀuôn sang nao kơ sang yang Baal leh anăn bi klưh hĕ gơ̆; diñu bi mčah đơ điêt knưl leh anăn rup yang gơ̆, leh anăn diñu bi mdjiê Y‑Matan khua ngă yang kơ Baal ti anăp knưl” (êlan 17). Tui si Y‑Jôsephus, pô čih klei hƀuê ênuk phung Yuđa, Mtao Y‑Jôram leh anăn H’Athali yơh pô mdơ̆ng sang kkuh mpŭ kơ yang Ƀaal anei, kyuanăn arăng yap mtao jing pô “lui leh Yêhôwa phung aê ñu” (II Klei Yăl Dliê 21:10).

Hruê anei, mâo lu mnuih nao kơ sang Aê Diê grăp hruê kăm ƀiădah tăp năng diñu jing phung anak čô Aê Diê knŏng ti êngao. Drei nao kkuh mpŭ kơ Aê Diê grăp hruê kjuh ƀiădah ai tiê drei amâo jing dŏ Khua Yang ôh leh anăn klei hdĭp drei kăn lŏ êbat êlan Ñu rei. Anăn jing hlăk drei dôk kkuh mpŭ leh anăn dưm hlăm ai tiê drei sa mta rup yang lăn ala anei, drei êbat hlăm êlan lăn ala hrô kơ klei kkuh mpŭ knŏng kơ Aê Diê leh anăn êbat hlăm êlan Ñu đuč. Tơdah thâo kơ drei dôk hlăm klei msĕ snăn, brei drei mâo sa klei čuăn ngă lŏ bi mrâo klei bi mguôp hŏng Khua Yang, kkuh mpŭ knŏng kơ Ñu, lui jih djăp mta rup yang hlăm klei hdĭp drei jing mnơ̆ng mtrŭt drei amâo lŏ khăp kơ Khua Yang ôh, leh anăn brei drei gưt asăp kơ Khua Yang čiăng dưi jing anak Ñu sĭt. Brei klei bi mrâo klei drei bi mguôp bi êdah hŏng bruă ngă klă sĭt, lui jih klei mưng jhat, klei khăp kơ mnơ̆ng, leh anăn jih jang ya klei amâo bi mơak kơ Aê Diê ôh. Brei drei ƀuăn rơ̆ng kkuh mpŭ leh anăn mă bruă knŏng hjăn kơ Aê Diê đuč.

Si ngă drei ƀuh kơ drei dôk kkuh mpŭ kơ yang mkăn hrô kơ Aê Diê mơ̆? Ya drei srăng ngă tơdah leh hriăm klei hriăm anei?

Wah lač: Ơ Aê Diê, pap brei kơ kâo đa tơdah mâo sa mta klei ngă kơ kâo amâo lŏ jing anak Ih sĭt ôh. Brei kâo lŏ bi mrâo mtam klei bi mguôp hŏng Ih, ƀuăn rơ̆ng mă bruă knŏng kơ Ih leh anăn jih ai tiê gưt kơ klei Ih mtă. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Pêtrôs 4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCoglus Ua Tus Tswv Haivneeg – 11/12/2023 
Bài tiếp theoCam Kết Làm Dân Của Chúa – 11/12/2023