Coglus Ua Tus Tswv Haivneeg – 11/12/2023 

1382

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 23:16-17

Nqe cim

“Tiamsis kuv hais kom lawv mloog kuv lus, kuv thiaj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv thiaj yog kuv haivneeg. Kuv hais kom lawv coj raws li kuv tej lus, lawv lub neej thiaj yuav vammeej.” (Yelemis 7:23).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Yehauyadas thiab tus Tswv haivneeg coglus yam dabtsi?

–       Vim li cas yuav tsum coglus ua tus Tswv haivneeg?

–       Yuav ua li cas peb thiaj ua tau tus Tswv haivneeg tiag tiag thiab tau koob hmoov?

Tom qab uas tus poj vajntxwv Athaliyas raug tua tuag, tus povthawj Yehauyadas hais kom tej nomtswv thiab cov pejxeem nrog nws coglus “lawv yuav ua tus Tswv haivneeg mus li” (nqe 16). Yog neeg Yudais ces lawv twb yog tus Tswv haivneeg lawm tiamsis thaum nyob qab tswj hwm ntawm Vajntxwv Yehaulas thiab tus pojniam Athaliyas uas yog neeg pemlom, lawv tsuas tshuav lub npe hu ua tus Tswv haivneeg xwb, lawv lub siab twb tsis muaj tus Tswv thiab lawv lub neej tsis ua raws li tus Tswv siab nyiam lawm (II Xwmtxheej Vajntxwv 21:13). Yog li ntawd, Yehauyadas pom tau hais tias cheemtsum coglus dua kom lawv rov muaj kev txiav txim siab tig rov los ua tus Tswv haivneeg thiab tau txais Nws tej koob hmoov.

Rov coglus rau tus Tswv tsis yog coglus hauv lub siab xwb tiamsis kev ua neej tawm sab nraud, uas yog lawv “mus rau tom lub tsev teev Npa-as thiab muab lub tsev rhuav puastsuaj tas. Lawv muab tej thaj thiab tej mlom tsoo tawg tas thiab muab tus povthawj Matas uas teev Npa-as tua rau ntawm cov thaj hauv ntej” (nqe 17). Raws li tus neeg sau keebkwm npe hu ua Josephus hais, lub tsev pe tus mlom Npa-as no yog Vajntxwv Yehaulas thiab nws tus pojniam Athaliyas ua, yog li vajntxwv raug suav hais tias “tso tus Tswv uas yog nws cov yawgkoob tus Vajtswv tseg lawm” (II Xwmtxheej Vajntxwv 21:10).

Nimno muaj ntau leej tuaj hauv tuamtsev txhua lub athiv, tiamsis ibtxhia tsuas yog ntseeg lub npe xwb. Peb mus pehawm txhua athiv tiamsis peb lub siab twb tsis muaj tus Tswv thiab peb lub neej kuj tsis ua raws li nws Txojlus qhia. Ua li ntawd yog peb pe thiab tso hauv peb lub siab ib tug mlom twg uas nyob hauv lub ntiajteb, peb tabtom ua li neeg ntiajteb ua, tsis pehawm tus Tswv thiab tsis ua raws li Nws qhia. Thaum zeem paub yus nyob rau lub neej zoo li ntawd, peb yuav tsum muaj qhov kev coglus rau tus Tswv dua tshiab, yuav pehawm Nws tib leeg xwb, txiav txim siab tso lub neej pemlom uas tsis hlub tus Tswv tseg, los mloog Vajtswv lus kom peb ua tau tus Tswv menyuam tseeb. Qhov uas coglus dua tshiab ntawd yuav tsum qhia tawm los ntawm tej haujlwm ua, tso tus cwjpwm phem, tej kev ntshaw, tej uas tsis ua raws li tus Tswv siab nyiam… Cia li coglus tsuas pehawm thiab ua tus Tswv tes haujlwm nkaus xwb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus, yog muaj yam twg nyuam yaus ua tsis tau li Koj hais. Thov Koj pub sijhawm rau nyuam yaus coglus dua tshiab rau Koj, yuav ua Koj tes haujlwm thiab kub siab lug ua raws li Koj qhia. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas pom yus tseem tabtom pemlom los yog tsuas pehawm tus Tswv xwb? Peb muaj kev txiav txim siab dabtsi thaum kawm tas zaj no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Petus 4

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHT Bình Dương Thông Báo V/v Lễ Cung Hiến Đền Thờ – Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 95 Năm Thành Lập (1928-2023)
Bài tiếp theoɃuăn Rơ̆ng Jing Phung Ƀuôn Sang Aê Diê – 11/12/2023