Cam Kết Làm Dân Của Chúa – 11/12/2023

8198

 

 

II Sử Ký 23:16-17

Nhưng, này là mạng lnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước” (Giê-rê-mi 7:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-hô-gia-đa và dân Chúa cam kết điều gì? Tại sao dân Chúa phải lập giao ước để làm dân của Chúa? Làm thế nào chúng ta được thực sự là con dân của Chúa và được Chúa ban phước?

Sau khi nữ hoàng A-tha-li gian ác bị giết, Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa lập giao ước với vua và toàn dân để họ cam kết “làm dân sự của Đức Giê-hô-va” (câu 16). Là người Do Thái thì họ đã là dân của Chúa rồi nhưng khi ở dưới sự cai trị của Vua Giô-ram và bà A-tha-li là những người thờ hình tượng, họ chỉ còn là dân của Chúa trên danh nghĩa, tấm lòng của họ không còn thuộc về Chúa và đời sống của họ cũng không còn đi theo đường lối của Ngài nữa (II Sử Ký 21:13). Do đó, ông Giê-hô-gia-đa thấy cần thiết phải lập một giao ước để họ thể hiện quyết tâm trở lại làm dân của Chúa và được Ngài ban phước.

Tái kết ước với Chúa không chỉ là hứa hẹn trong lòng và ngoài môi miệng mà phải đi đến hành động cụ thể, đó là họ “đều đi đến miễu Ba-anh, phá dỡ nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh, tại trước bàn thờ (câu 17). Theo sử gia Josephus của người Do Thái thì đền thờ của Ba-anh này do Vua Giô-ram và bà A-tha-li xây dựng, và vì vậy vua bị xem là đã “lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người” (II Sử Ký 21:10).

Ngày nay, có nhiều người đến nhà thờ mỗi tuần nhưng lắm khi chỉ là những người thuộc về Chúa trên danh nghĩa. Chúng ta có thể đi thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật nhưng tấm lòng của mình không còn thuộc về Chúa và đời sống của mình cũng chẳng còn đi trong đường lối của Ngài. Đó là khi chúng ta đang tôn thờ và đặt trong lòng mình một thần tượng nào đó của thế gian, chúng ta đang đi theo đường lối của thế gian thay vì chỉ tôn thờ một mình Chúa và chỉ đi theo đường lối của Ngài mà thôi. Khi nhận biết mình ở trong tình trạng như vậy, chúng ta phải có một quyết định tái kết ước với Chúa, chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi, quyết tâm loại bỏ khỏi đời sống mình bất cứ thần tượng nào khiến cho mình không còn yêu mến Chúa, và sống vâng theo Lời Ngài để được thật sự làm con dân Chúa đúng nghĩa. Sự tái kết ước của chúng ta phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bằng quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu, những ham muốn vật chất, những gì không làm Chúa đẹp lòng v.v… Hãy cam kết chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Chúa mà thôi.

Bạn có thấy mình đang tôn thờ thần tượng nào đó thay vì tôn thờ Chúa không? Bạn có quyết định gì sau khi học bài học này?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu có điều gì trong con khiến con không còn là con dân đúng nghĩa của Ngài nữa. Xin cho con tái kết ước ngay với Chúa, cam kết sống hầu việc chỉ một mình Chúa và hết lòng làm theo Lời Ngài dạy. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Phi-e-rơ 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcɃuăn Rơ̆ng Jing Phung Ƀuôn Sang Aê Diê – 11/12/2023
Bài tiếp theoThơ: VUI TUỔI BẢY MƯƠI