Xaiv Tus Los Hloov Chaw – 2/12/2023

851

 

 

I Vajntxwv 19:15-21

Nqe cim

“muab roj hliv rau saum Safas uas yog neeg Anpees Mehaulas tus tub Elisas taubhau tsa nws ua tus cev kuv lus hloov koj chaw.” (I Vajntxwv 19:16b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus cevlus Eliyas ua dabtsi tom qab uas tau Vajtswv xaiv Elisas los hloov nws chaw?

–       Elisas ua dabtsi thaum paub nws tau Vajtswv xaiv los hloov Eliyas chaw?

–       Vajtswv Pawg Ntseeg cheemtsum ua dabtsi kom muaj cov neeg los qhia tus Tswv Txojlus txuas ntxiv?

Tus Tswv hais kom Eliyas hliv roj tsa meejthawj rau peb tus neeg no: Haxa-yees, Yehus thiab Elisas (nqe 15-16). Hauv cov neeg ntawd, Elisas yog tus uas tau ywg roj ua tus cevlus hloov Eliyas chaw ua haujlwm rau cov neeg Yixalayees nyob yav Qaumteb. Eliyas mus ntsib Elisas tabtom tuav khais laij teb, yog tes haujlwm ua noj ua haus txhua hnub, Eliyas hle hlo nws lub tsho loj muab kiag rau Elisas hnav (nqe 19). Lub tsho loj yog lub tsho uas tseemceeb thiab muaj nuj nqis heev rau ib tug neeg nyob rau tiam thaum ntawd. Muab lub tsho loj hle kiag rau lwm tus muaj lub ntsiab qhia hais tias xaiv tus neeg ntawd los ua haujlwm hloov yus. Tom qab no, thaum tus Tswv coj Eliyas mus saum ntuj, nws kuj tseg lub tsho loj ntawd rau Elisas (II Vajntxwv 2:11-14). Thaum uas tau txais lub tsho loj, Elisas tso plhuav nws ob tug nyuj tseg thiab caum Eliyas qab, thiab thov rov mus nwj niamtxiv nkawd tso mam nrog Eliyas mus (nqe 20). Tau cai ntawm Eliyas, Elisas mus tsev muab ob tug nyuj tua thiab muab rab quab laij teb los ua taws rauv hau cov nqaij sawvdaws noj pluas mov sib ncaim (nqe 21). Qhov no yog tus cwjpwm txiav txim siab hlo tso lub neej ua noj ua haus tseg, txaus siab hlo mus thiab fij lub neej raws li Eliyas lub suab hu. Elisas txiav txim siab fij tagnrho lub sijhawm, dag zog thiab lub siab nrog Eliyas mus xyaum ua haujlwm kom tom ntej no hloov tau Eliyas tes haujlwm.

Zaj lus hais txog tus cevlus Eliyas thiab Elisas yog zaj lus uas hais txog qhov tseemceeb ntawm tus neeg uas yuav hloov chaw zoo li cas. Thawj qhov lossis tseemceeb, tus uas yuav los ua haujlwm hloov chaw yuav tsum yog tus neeg uas tau tus Tswv xaiv. Tus uas yuav los txais haujlwm ua yuav tsum ua raws li tus Tswv siab nyiam, xaiv tus neeg raws li tus Tswv lub siab xav thiab siv sijhawm los cob qhia tus neeg yuav los hloov yus chaw ntawd. Hais txog Elisas, thaum tau tus Tswv xaiv, nws txiav txim nrog Eliyas mus ua haujlwm kom kawm tau ntau yam npaj rau nws kev ua haujlwm cev Vajtswv lus tom ntej (II Vajntxwv 2:1-7). Peb tsis paub lub sijhawm Elisas kawm ntawm Eliyas ntev li cas tiamsis Vajtswv Txojlus qhia paub Elisas nrog nraim Eliyas txhua lub sijhawm thiab vim qhov ntawd Elisas thiaj pom nws tus xibhwb uas yog Eliyas mus saum ntuj (II Vajntxwv 2:9-12).

Vajtswv Pawg Ntseeg niaj hnub nimno cheemtsum muaj cov neeg ua haujlwm rau ntau yam, yog li ntawd cheemtsum nrhiav tibneeg los koomtes ua haujlwm raws li tus Tswv siab nyiam. Thawj qhov yog cheemtsum muaj zeem muag ntsia deb dav, thov Vajtswv pab zoo ib yam li Mauxes thaum yuav nrhiav ib tug neeg los ua haujlwm hloov nws chaw.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab nyuam yaus thiab cov thawjcoj saib Pawg Ntseeg muaj zeem muag ntsia deb kom npaj, xaiv thiab cob qhia cov neeg uas yuav los ua haujlwm rau Koj lub Pawg Ntseeg tom ntej. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb lub Pawg Ntseeg puas mob siab rau tes haujlwm cob qhia tibneeg los ua tej haujlwm nyob hauv Pawg Ntseeg lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yakaunpaus 1:1-2:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp.HCM: Khoảng 5.000 Người Về Viện Thánh Kinh Thần Học Dự Lễ Cảm Tạ Chúa, Tốt Nghiệp Và Bế Giảng Niên Học 2023
Bài tiếp theoRuah Mnuih Čuê Hrô Anôk – 2/12/2023