Ruah Mnuih Čuê Hrô Anôk – 2/12/2023

1784

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Bruă Mtao 19:15-21

Êlan kliăng: “Leh anăn brei ih trôč êa ƀâo mngưi kơ Y‑Êlisê anak êkei Y‑Saphat mơ̆ng ƀuôn Aƀel-Mêhôla jing khua pô hưn êlâo hrô anôk ih.” (I Bruă Mtao 19:16b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Y‑Êli ngă tơdah leh Aê Diê ruah Y‑Êlisê jing pô hrô anôk ñu? Ya klei Y‑Êlisê ngă tơdah leh thâo kơ Khua Yang ruah ñu hrô anôk khua pô hưn êlâo Y‑Êli? Ya klei brei Phung Sang Aê Diê ngă čiăng mâo mnuih lŏ čuê ngă bruă kơ Khua Yang?

Yêhôwa lač kơ khua pô hưn êlâo Y‑Êli trôč êa ƀâo mngưi kơ tlâo čô: Y‑Hasael, Y‑Jêhu leh anăn Y‑Êlisê (êlan 15-16). Hlăm anăn, srăng trôč êa ƀâo mngưi kơ Y‑Êlisê brei jing khua pô hưn êlâo hrô anôk Y‑Êli pioh mă bruă kơ phung ƀuôn sang Israel tĭng ƀuôn ala mtao phă Dưr. Khua pô hưn êlâo Y‑Êli đuĕ nao leh anăn ƀuh Y‑Êlisê dôk kai hma, jing bruă ñu duah ƀơ̆ng huă grăp hruê, ñu hwiê ao jhung ñu kơ Y‑Êlisê (êlan 19). Ao jhung jing ao yuôm leh anăn mâo ênoh hĭn hŏng sa čô mnuih hlăm ênuk anăn. Jao brei ao jhung pô kơ mnuih mkăn čiăng lač klei ruah mnuih anăn hrô anôk kơ pô. Êdei tinăn, hlăk Khua Yang pŭ ba khua pô hưn êlâo Y‑Êli ti dlông, ñu ăt lui ao jhung ñu kơ Y‑Êlisê mơh (II Bruă Mtao 2:11-14). Leh mă tŭ ao jhung, Y‑Êlisê phưi mtam sa hlâo êmô ñu leh anăn êran tui hlue khua pô hưn êlâo Y‑Êli čiăng akâo brei dưi wĭt čŭm amĭ ama ñu leh anăn srăng tui hlue khua pô hưn êlâo (êlan 20). Tơdah khua pô hưn êlâo brei leh klei dưi, Y‑Êlisê ruăt êran wĭt ti sang koh bi mdjiê sa hlâo êmô leh anăn yua giê knông êmô anăn ngă djuh tŭk kđeh čĭm êmô anăn kơ phung ƀuôn sang mkra klei ƀơ̆ng huă êlâo kơ đuĕ nao (êlan 21). Anei jing sa bruă ngă khut khat lui hĕ klei hdĭp hđăp wăt bruă ngă hđăp, hmiêt mkăp wĭt lač kơ klei iêô mthưr leh anăn myơr klei hdĭp kluôm dhuôm tui hlue khua pô hưn êlâo Y‑Êli. Ñu čuăn ai tiê pioh kluôm dhuôm hruê mmông, ai ktang leh anăn ai tiê mă bruă kơ nai ñu čiăng mprăp kơ klei dưi čuê hrô bruă nai hlăm hruê êdei anăp.

Klei yăl dliê kơ khua pô hưn êlâo Y‑Êli leh anăn Y‑Êlisê jing klei yăl dliê klă mngač hĭn kơ si bruă klam pô êlâo bi hriăm mjuăt pô lŏ čuê hrô anôk. Êlâo hĭn leh anăn ti dlông hĭn, pô čuê hrô anôk jing mnuih Khua Yang ruah. Pô êlâo brei gưt ngă klei Khua Yang čiăng, ruah mnuih hrô djŏ tui si klei Khua Yang čiăng leh anăn pioh hruê mmông bi hriăm mjuăt mnuih kăp hrô pô. Bi kơ Y‑Êlisê, tơdah leh Khua Yang ruah ñu, ñu čuăn ai tiê tui hlue mă bruă kơ khua pô hưn êlâo Y‑Êli mtam čiăng hriăm jih jang djăp mta klei mprăp kơ bruă khua pô hưn êlâo ñu (II Bruă Mtao 2:1-7). Drei amâo thâo ôh dŭm boh sui Y‑Êlisê tui hlue hriăm hŏng khua pô hưn êlâo Y‑Êli ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ brei thâo, hlăm djăp anôk djăp mmông Y‑Êlisê ăt hlue hriăm hŏng nai ñu nanao, kyuanăn yơh ñu ƀuh klă hŏng ală ñu pô klei nai ñu đĭ kơ adiê (II Bruă Mtao 2:9-12).

Phung Sang Aê Diê hruê anei čiăng nanao mâo mnuih mă bruă hlăm lu kdrêč bruă mdê mdê, kyuanăn brei mđing uêñ ngă bruă ruah mnuih čuê hrô djŏ tui si klei Khua Yang čiăng. Êlâo hĭn brei mâo klei thâo ƀuh kbưi, myơr klei wah lač msĕ Y‑Môis ngă tơdah čiăng duah mnuih čuê hrô bruă ñu (Klei Yap 27:17). Leh anăn brei mâo klei bi hriăm mjuăt mnuih čuê hrô bruă čiăng dưi bi leh kluôm ênŭm bruă Khua Yang jao.

Si ngă Phung Sang Aê Diê uêñ mĭn mơ̆ kơ bruă bi hriăm mjuăt mnuih čuê hrô hlăm jih jang kdrêč hlăm Phung Sang Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo wăt phung khua gĭt gai Phung Sang Aê Diê mâo klei thâo ƀuh kbưi čiăng mprăp, ruah leh anăn bi hriăm mjuăt mnuih čuê hrô lu kdrêč bruă klam kơ Phung Sang Aê Diê hlăm hruê ti anăp. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yakơ 1:1-2:13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXaiv Tus Los Hloov Chaw – 2/12/2023
Bài tiếp theoChọn Người Kế Nhiệm – 2/12/2023