Ua Tib Zoo Saib Txoj Haukev – 19/12/2021

1077

 

Pajlug 14:8-15

 • Vim li cas tus neeg ntse thiaj ntse? Rau qhov nws paub yam uas nws yuav ua. Vim li cas tus neeg ruam thiaj li ruam? Rau qhov nws xav hais tias nws paub lawm.
 • Cov neeg ruam ua txhaum los lawv yeej tsis quavntsej, tiamsis cov neeg ua zoo txawj thov kom Vajtswv zam txim.
 • Koj tej kev zoo siab los yog koj li koj tej kev iab siab los yeej yog koj li Tsis muaj leejtwg nrog koj muaj feem.
 • Tus neeg siab phem lub tsev raug puastsuaj, tiamsis tus neeg ncaj ncees lub tsev yuav nyob ruaj nrees cia.
 • Muaj ib txojkev uas neeg xav hais tias yog txoj zoo, tiamsis txoj ntawd coj mus raug kev ploj kev tuag.
 • Lub ncauj luag, tiamsis lub siab quaj ntsuag; thaum kev zoo siab dhau lawm, kev nyuaj siab nyob li qub.
 • Cov neeg siab phem yuav tau txais tej uas lawv tau ua lawm. Cov neeg siab zoo yuav tau txais tej nqi zog zoo uas lawv ua.
 • Tus neeg ruam ntseeg txhua yam, tiamsis cov neeg ntse ua tib zoo xav lawv mam li ua.

Nqi cim: 

“Nej yuav tsum mus lub qhovrooj nqaim, rau qhov lub qhovrooj loj thiab txojkev dav coj mus rau ntujtawg thiab muaj coob leej taug txojkev ntawd, tiamsis lub qhovrooj nqaim thiab txojkev me uas mus nyuaj yuav coj mus tau txojsia, cov neeg uas taug txojkev ntawd tsis muaj coob leej.” (Mathais 7:13-14). 

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

 • Lo lus “tus neeg ntse” hauv nqe 8 thiab 15 txhais tau li cas?
 • Vim li cas tus neeg ntse cheemtsum ua tib zoo saib nws txoj haukev?
 • Vim dabtsi ua rau peb pheej xaiv tau txoj kev mus tsis yog?
 • Yuav ua cas thiaj pab tau kom ua tib zoo saib yus txoj haukev?

Hauv ntu Vajluskub Pajlug 14:8-15, Vajntxwv Xalumoos qhia kom paub ua neeg ntse, ua tib zoo saib yus txoj haukev. Lo lus “tus neeg ntse” hauv nqe 8 thiab nqe 15 txhais hais tias yog tus neeg paub ua tib zoo saib tom ntej tom qab. Ua tib zoo saib yus txoj haukev yog “paub yam uas nws yuav ua” (nqi 8) thiab “ua tib zoo xav lawv mam li ua” (nqi 15). Vajntxwv Xalumoos ntuas nws cov me nyuam yuav tsum ua tib zoo saib, rau qhov “muaj ib txojkev uas neeg xav hais tias yog txoj zoo, tiamsis txoj ntawd coj mus raug kev ploj kev tuag” (nqi 12). Tus neeg uas tsis ua tib zoo saib, cia li mus taug txojkev ua txhaum tus ntawd yuav tau txojkev tu siab heev. Dua li ntawd, tus neeg ntse niaj hnub ua tib zoo xaiv txoj haukev mus, thiab tes haujlwm yuav ua saib puas raws li Vajtswv txojkev ncaj ncees lossis tsis raws.

Nimno, ua neej nyob rau tiam muaj kev txawj ntse, kev vammeej yog ib yam ntawm ntau yam uas peb kheev muab pab peb xaiv haukev taug mus. Tej xovxwm sau saum fuabcua muaj ntau yam cuav, yog nyeem thiab mloog ntau zaus yuav ua rau peb xav hais tias yog. Lossis thaum pom feem coob txaus siab ces peb kuj xav hais qhov ntawd yog yam uas zoo, yam tsimnyog, thiab txais yuav. Muaj ntau leej vim qhov uas tsis ua tib zoo saib thiaj li raug tej kev xav tsis yog, lub tswvyim qhia cuav haub ntxias mus ua txhaum. Tsis yog tasnrho tej xovxwm hais saum fuabcua, tej sau ua ntaub ntawv puavleej yog, thiab kuj tsis yog tasnrho tej kev xav, tej tswvyim uas sawvdaws feem coob nyiam puavleej yog qhov tseeb. Tswv Yexus qhia kom peb yuav tsum ua tib zoo saib thaum peb xaiv txojkev uas yog txojsia, “Nej yuav tsum mus lub qhovrooj nqaim, rau qhov lub qhovrooj loj thiab txojkev dav coj mus rau ntujtawg thiab muaj coob leej taug txojkev ntawd, tiamsis lub qhovrooj nqaim thiab txojkev me uas mus nyuaj yuav coj mus tau txojsia, cov neeg uas taug txojkev ntawd tsis muaj coob leej” (Mathais 7:13-14). 

Yog peb tsis ua tib zoo saib, xaiv tau mus yuam kev lawm, tsis yog ntsib txojkev tu siab xwb tiamsis tseem yuav plam txojsia ntev dhawv mus ibtxhis thiab. Thaum ub Thaumas hais rau Yexus hais tias: “Tus Tswv, peb tsis paub xyov koj yuav mus qhov twg?” Yexus teb hais tias: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:5-6). Thov Vaj Ntsujplig qhia kom peb paub ua tib zoo saib yus txoj haukev kom zoo, ua neeg ntse ua tib zoo xav mam li ua thiaj zam dhau txojkev txhaum, thiab mus raws nraim li Yexus Khetos qhia rau peb kom tau txais txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.

Puas muaj yam uas peb yuav tau hloov kom yog ib tug neeg paub ua tib zoo saib txoj haukev thaum nrog tus Tswv mus?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, nyuam yaus ua koj tsaug rau qhov koj txojlus qhia rau nyuam yaus paub ua tib zoo saib thaum nrog koj mus. Thov koj pab kom nyuam yaus tsis txhob raug tej yam tsis zoo ntxias mus ua yuam kev. Thov tus Tswv koj pub kom nyuam yaus paub qhia tej menyuam ua tau neeg raws li koj txojlus qhia. Ameeg.

Email: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcViện Thánh Kinh Thần Học: Lễ Tốt Nghiệp Khóa 8 Và Bế Giảng Niên Học 2021
Bài tiếp theoThâo Răng Ksiêm Kơ Êlan Êbat – 19/12/2021