Ua Tiav Lub Tsevntaub – 20/7/2023

4829

 

 

Khiavdim 39:32-43

Nqe cim:

“Ces cov Yixalayees ua txhua yam uas tus Tswv tau samhwm rau Mauxes tiav tas huv tibsi lawm” Khiavdim 39:42).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov Yixalayees ua dabtsi thaum ua tiav Lub Tsevntaub?

–       Mauxes siv Lub Tsevntaub thiab foom koob hmoov rau cov Yixalayees qhia rau peb pom txog yam dabtsi ntawm kev sib txuas nrog Vajtswv?

–       Koj kawm tau dabtsi hauv zaj kawm no rau tus kheej?

Lub Tsevntaub yog Vajtswv qhia kom ua, ntawd yog qhov chaw Nws yuav nyob hauv nruab nrab cov Yixalayees. Mauxes tau tus Tswv qhia ua Lub Tsevntaub thiab nws muab qhia rau cov pejxeem ua. Tes haujlwm no tau cov thawjcoj thiab cov pejxeem zoo siab txais yuav, lawv qhib siab dav fo fij tej khoom lawv muaj tuaj ua Lub Tsevntaub. Cov uas muaj peevxwm thiab tau nqua hu yeej txaus siab hlo sawv los tuav haujlwm thiab ua tas siab tas ntsws. Nqe 32, 42-43 rov hais txog 3 zaug lo lus “Cov Yixalayees ua txhua yam” raws li tus Tswv tau samhwm rau Mauxes, qhia pom hais tias thaum ua tiav Lub Tsevntaub, ces tsis qhuas ib tug twg tiamsis tau tshajtawm hais tias yog tagnrho sawvdaws koom ua tiav. Nyob hauv tus Tswv, cov uas fij khoom, cov thov Vajtswv thiab cov ua Lub Tsevntaub puavleej tseemceeb ib yam nkaus.

Lawv coj txhua yam siv ua lub Tsevntaub tuaj rau Mauxes, tsis hais tej khoom siv nraum zoov, siv hauv chav dawbhuv, chav dawbhuv kawg nkaus nrog rau tej hmoov tshuaj tsw qab, tej roj txhawb meej thawj, tej tsoos tsho xaws rau tus Povthawj Hlob Aloos thiab lwm tus povthawj (nqe 33-41). Yog tus lees ua Lub Tsevntaub, Mauxes tau muab haujlwm cob rau cov uas tus Tswv xaiv, nws txojqab tauglw kom lawv ua tau haujlwm zoo thiab nws kuj yog tus lees yuav tshuaj xyuas txhua yam thaum kawg. Mauxes tawm lus hais tias cov Yixalayees tau ua raws nraim li txhua yam uas tus Tswv tau samhwm tseg. Mauxes lees paub hais tias lawv txojkev ntseeg thiab kev mob siab yog yam pab lawv ua txhua yam tiav li nimno sawvdaws pom. Tomqab ntawd nws thiaj thov Vajtswv foom koob hmoov rau lawv (nqe 42-43).

Cov Yixalayees yav tas los tau ua txhaum rau tus Tswv thaum lawv nchuav thiab pe tus mlom nyuj. Tiamsis los ntawm tus Tswv txoj koobhmoov pub dawb lawv thiaj tau zam txim thiab muaj sijhawm lees kev txhaum. Nyob hauv tes haujlwm ua Lub Tsevntaub rau tus Tswv, cov Yixalayees qhia tshwm lawv kev lees txim tseeb thiab ntshaw tau tus Tswv nyob nrog nraim. Kev ntseeg tus Tswv tseeb yeej mus ua ke nrog tes haujlwm mloog Nws lus, thiab koob hmoov thaum ua raws Vajtswv Txojlus yog tau tus Tswv nrog nraim, foom koob hmoov thiab coj kev.

Vajtswv tsim ib puas tsav yam los ntawm Nws tej lus hais, Nws puas cheemtsum kom Nws haivneeg ua ib qhov chaw rau Nws nyob? Tseeb tiag, tus Tswv tsuas xav kom Nws haivneeg qhia tshwm lawv txojkev ntseeg dhau ntawm kev mloog lus xwb. Xamuyees hais tias: “Koj ua tib zoo xav saib, tus Tswv txaus siab rau yam twg: tus Tswv xav kom neeg mloog nws lus lossis muab tsiaj tua fij rau nws? Mloog tus Tswv lus zoo dua qhov uas muab tej yaj zoo nkauj tua fij rau nws (I Xamuyees 15:22). Qhia tshwm kev ntseeg tseeb los ntawm kev ua raws Vajtswv Txojlus yog zaj kawm rau peb txhua tus thaum rov los tshawb xyuas txog thaum ua tiav Lub Tsevntaub thaum ub.

 

Thov Vajtswv

Thov qhuas tus Tswv uas zoo, muaj kev hlub, tsis chim sai thiab muaj koob hmoov nplua mias! Thov ua Koj tsaug vim Koj pub rau nyuam yaus tau txais Koj txojkev hlub thiab kev ua zoo. Thov pab nyuam yaus niaj hnub ntseeg, ua neej hwm Koj kom tau txais ntau yam zoo ntawm Koj ntxiv. Amees.

Peb puas tas siab ntsws ua raws li Vajtswv Txojlus txhua sijhawm lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 1:35-2:12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKết Toán Xây Dựng Đền Tạm – 19/7/2023
Bài tiếp theoKsiêm Tŭ Yua Sang Čhiăm – 20/7/2023