Ksiêm Tŭ Yua Sang Čhiăm – 20/7/2023

4315

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 39:32-43

Êlan kliăng: “Phung ƀuôn sang Israel ngă jih jang bruă anăn tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y‑Môis” (Klei Kbiă 39:42)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei phung ƀuôn sang Israel ngă tơdah ruê̆ leh ngă Sang čhiăm? Y‑Môis ksiêm dlăng leh anăn hơêč hmưi kơ phung ƀuôn sang brei drei ƀuh kơ ya klei hlăm klei bi mguôp phung ƀuôn sang Aê Diê hŏng Aê Diê? Ya klei hriăm ih mă tŭ kơ ih pô?

Aê Diê pô yơh čih rup Sang čhiăm, jing anôk Ñu srăng dôk ti krah phung ƀuôn sang. Y‑Môis mă tŭ leh rup čih mơ̆ng Aê Diê leh anăn lŏ mtrŭn kơ phung ƀuôn sang. Bruă rŭ mdơ̆ng Sang čhiăm anei mâo klei tŭ ư ngă hŏng jih ai tiê mơ̆ng phung khua gĭt gai hlŏng kơ mnuih ƀuôn sang, digơ̆ myơr hŏng klei kmah mnơ̆ng pioh yua kơ bruă rŭ mdơ̆ng. Jih jang phung mâo klei thâo leh anăn arăng iêô jak tŭ ư ngă bruă digơ̆ hŏng jih ai ktang. Êlan 32, 42-43 mñă wĭt mñă nao tlâo blư̆ “phung ƀuôn sang Israel ngă jih jang bruă tui si Aê Diê mtă leh kơ Y‑Môis”, brei ƀuh tơdah Sang čhiăm leh leh, arăng amâo mâo bi mni kơ sa čô pô hlei ôh ƀiădah hưn anei jing sang jih jang phung ƀuôn sang Israel ngă leh. Hŏng Aê Diê, pô myơr, pô wah lač leh anăn pô ngă bruă jing yuôm msĕ sơăi.

Diñu ba ti anăp Y‑Môis jih jang mnơ̆ng pioh mdơ̆ng Sang čhiăm. Sang čhiăm, mnơ̆ng yua hlăm wăl sang bi kƀĭn, adŭ doh jăk, adŭ doh jăk hĭn mbĭt hŏng mnơ̆ng ƀâo mngưi, êa ƀâo mngưi, êa prăi, čhiăm ao doh jăk kơ Khua ngă yang Y‑Arôn leh anăn kơ phung khua ngă yang mkăn (êlan 33-41). Jing pô mă tŭ bruă rŭ mdơ̆ng, Y‑Môis jao bruă djŏ pô Aê Diê čiăng, mtrŭt mčhar čiăng kơ bruă ngă mâo klei yač leh anăn ñu mơh jing pô ksiêm jih jang bruă ti knhal tuč. Y‑Môis hưn mthâo phung ƀuôn sang Israel ngă leh jih jang bruă djŏ tui si klei Aê Diê mtă. Ñu yap klei digơ̆ huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn klei digơ̆ hur har đru bi leh bruă msĕ si hruê anei. Leh anăn ñu wah lač hơêč hmưi kơ jih jang phung ƀuôn sang (êlan 42-43).

Phung ƀuôn sang Israel tuôm ngă soh leh hŏng Aê Diê tơdah digơ̆ tuh leh anăn kkuh mpŭ kơ rup êđai êmô mah. Ƀiădah klei pap êbeh dlai Aê Diê pap brei leh, leh anăn brei kơ digơ̆ mông myun kmhal kơ klei soh. Hlăm bruă ngă Sang čhiăm kơ Aê Diê, phung ƀuôn sang Aê Diê bi êdah klei digơ̆ kmhal sĭt leh anăn čang hmăng kơ Aê Diê dôk ti krah digơ̆. Klei huĭ mpŭ sĭt kơ Aê Diê nao mbĭt nanao hŏng klei gưt asăp kơ Ñu, leh anăn boh kơ klei gưt asăp kơ Aê Diê jing mâo Aê Diê pô dôk mbĭt, atăt ba leh anăn brei klei jăk jĭn.

Aê Diê hrih mjing leh adiê leh anăn lăn ala knŏng hŏng klei Ñu blŭ, djŏ mơ̆ Aê Diê čiăng phung ƀuôn sang Ñu ngă kơ Ñu sa boh sang pioh dôk? Ƀiădah lĕ, Aê Diê čiăng phung ƀuôn sang Ñu bi êdah klei huĭ mpŭ kơ Ñu hŏng klei gưt asăp. Y‑Samuel lač, “Yêhôwa ƀuh mơ̆ klei mơak hlăm mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang msĕ si hlăm klei gưt asăp kơ Yêhôwa? Nĕ anei, klei gưt asăp jing jăk hĭn kơ klei ngă yang, leh anăn klei dôk hmư̆ jing jăk hĭn kơ prăi biăp knô” (I Y‑Samuel 15:22). Bi êdah klei huĭ mpŭ sĭt hŏng klei gưt asăp kơ Aê Diê yơh jing klei hriăm kơ drei tơdah lŏ bi hdơr kơ klei ksiêm tŭ yua Sang čhiăm mphŭn dô.

Drei gưt asăp kơ Aê Diê hlăm djăp mta klei leh mơ̆?

Wah lač: Mpŭ mni kơ Ih, Ơ Aê Diê Pô jăk, bŏ hŏng klei khăp, amâo djăl ăl leh anăn mdrŏng hŏng klei pap. Bi mni kơ Ih kyuadah Ih brei kâo djiêl leh klei jăk leh anăn klei khăp Ih. Đru kâo huĭ mpŭ leh anăn gưt asăp kơ Ih nanao čiăng kơ kâo ƀrư̆ hruê ƀrư̆ thâo kral hĭn klei jăk Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôhan 1:35-2:12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Tiav Lub Tsevntaub – 20/7/2023
Bài tiếp theoNghiệm Thu Đền Tạm – 20/7/2023