Ua Neej Mloog Tus Tswv Lus – 22/6/2022

512

 

 

Yelemis 35:11-19

Nqe cim:

Yaunadas cov xeebntxwv mloog nws lus, thiab lawv yeej tsis haus cawv txiv hmab los txog niaj hnub no. Kuv qhia nej ua ntu zus, tiamsis nej tsis mloog kuv lus li” (nqe 14).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Vim licas cov neeg Lekhas muaj ntsejmuag nyob hauv lub nroog Yeluxalees?

  Cov neeg Lekhas txojkev mloog lus txawv tus Tswv haivneeg qhov kev tsis mloog lus licas?

  Nqi zog sib txawv ntawm kev mloog lus thiab tsis mloog lus yog dabtsi?

  Dhau zaj kawm no koj kawm tau yam dabtsi?

Xyoo 607 U.Y, thaum Vajntxwv Nenpukajnexales tuaj tua tebchaws Yudas, cov neeg Lekhas raug caum khiav tawm hauv lawv cov tsevntaub mus, lawv thiaj khiav mus rau hauv lub nroog Yeluxalees vim ntshai cov tubrog Npanpiloos thiab Xilias (nqe 11). Nyob hauv, tus Tswv thiaj hais kom tus cevlus Yelemis mus caw cov neeg Lekhas tuaj rau hauv lub Tuamtsev thiab caw lawv haus cawv. Tiamsis lawv txiav txim siab tsis haus vim lawv ua raws li tej lus uas lawv cov yawgkoob qhia. Tus Tswv siv cov neeg Lekhas tus qauv mloog lus los qhia paub cov neeg Yixalayees tsis mloog lus thiab tsis ua raws li tus Tswv Txojlus qhia.

Yog ib qho uas xav tsis thoob, vim cov neeg Lekhas mloog lawv cov yawgkoob uas twb tuag ntev lawm tej lus heev, thiab tej lus qhia ntawd tsuas yog hais txog kev ua neej nyob hauv ntiajteb no xwb, tiamsis tus Tswv haivneeg tau tus Tswv uas yog txojsia tej lus qhia txog lub neej tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis nyob saum ntuj ceebtsheej los lawv tseem tsis mloog lus thiab tsis ua raws li. Cov neeg Lekhas ua raws nraim li lawv cov yawgkoob uas yog tibneeg qhia tiamsis tus Tswv haivneeg tsis mloog Vajtswv tus uas cawm lawv tej lus qhia. Cov neeg Lekhas ua neej nyob ib ntus qhov no ib ntus rau qhov tod tiamsis lub neej ntawd tsis ua rau lawv poob txojkev mloog lus li, tabsis tus Tswv haivneeg tau Vajtswv pub muaj tebchaws nyob, muaj Tuamtsev pehawm thiab hnov tus Tswv Txojlus qhia tiamsis lawv pheej ua neeg tawv ncauj. Cov neeg Lekhas tau cov yawgkoob qhia ib zaug xwb lawv ua raws nraim tsis hnov qab tau kwvlam li 300 lub xyoo, tiamsis tus Tswv haivneeg niaj hnub hnov Nws “ua ntu zus”, thiab Nws tseem txib cov cevlus mus ceebtoom, qhia, ntuas tsis tu ncua los lawv yeej tsis mloog thiab tsis quavntsej kuv tej lus li(nqe 14-15). Nqi zog yog tus Tswv foom koob hmoov rau cov neeg Lekhas: Yaunadas yuav muaj xeebntxwv los ua kuv tes haujlwm mus li(nqe 19b); thiab cov neeg Yixalayees ces raug tus Tswv rau txim (nqe 17).

Tswv Yexus pheej nug cov neeg uas tabtom mloog Nws qhia hais tias, Vim li cas nej hu kuv hais tias, Tus Tswv, Tus Tswv, tiamsis nej ho tsis ua raws li kuv tej lus?(Lukas 6:46). Nimno, peb hnov tus Tswv tej lus ua zaj ua ntxeev qhia peb. Cia li nco ntsoov cov neeg Lekhas tus qauv mloog lus thiab tus Tswv haivneeg tus qauv uas tawv ncauj tsis mloog lus thaum ub, saib tej nqi zog uas lawv tau txais kom peb paub ua neeg ncaj ncees, mloog Vajtswv lus. Xav kom cov neeg Lekhas tus qauv mloog lus ua lub zog txhawb peb txhua tus xyaum ua neeg mloog Vajtswv lus mus li.

Koj puas tau ua ncaj ncees rau tus Tswv uas hu koj los ntseeg?

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus muaj Hwjchim Loj! Thov Koj zam txim rau nyuam yaus thaum ua tsis tau raws li Koj txojlus qhia, thov Koj pab kom nyuam yaus niaj hnub ua rau Koj zoo siab los ntawm qhov uas mloog Koj lus, nqis tes ua haujlwm raws li Koj qhia. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 87:1-88:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Trị Năm 2022
Bài tiếp theoBrei Hdĭp Gưt Asăp Aê Diê – 22/6/2022