Brei Hdĭp Gưt Asăp Aê Diê – 22/6/2022

522

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 35:11-19

Êlan kliăng: “Klei Y‑Jônadap anak êkei Y‑Rêkap mtă kơ phung anak êkei ñu, đăm mnăm kpiê ôh, diñu gưt leh. Truh kơ hruê anei diñu ka tuôm mnăm ôh, kyuadah diñu gưt leh klei aê diñu mtă. Kâo blŭ leh nanao kơ diih, ƀiădah diih amâo tuôm gưt asăp Kâo ôh” (Y‑Yêrêmi 35:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă phung Rêkap mâo ti Yêrusalem? Si klei mklăk mơ̆ng klei phung Rêkap gưt asăp hŏng klei phung ƀuôn sang Aê Diê amâo gưt asăp? Si klei tŭ mdê mdê mơ̆ng klei gưt asăp leh anăn amâo gưt asăp? Ya klei mñă kơ drei mơ̆ng klei hriăm anei?

Hlăm thŭn 607 êlâo kơ arăng kkiêng kơ Khua Yang Yêsu, Mtao Nebukatnetsar nao blah Yuđa, diñu suôt phung Rêkap kbiă mơ̆ng sang čhiăm, phung Rêkap hrăm mbĭt nao ti Yêrusalem kyua huĭ kơ phung Kaldê leh anăn phung kahan Siri (êlan 11). Tinei, Yêhôwa Aê Diê mtă kơ Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi iêô phung Rêkap hlăm Sang Yang leh anăn brei digơ̆ mnăm kpiê. Ƀiădah diñu jih ai tiê hngah kyua sĭt suôr gưt asăp phung aê diñu mtô. Aê Diê yua rup phung Rêkap gưt asăp čiăng ƀuh klei mklăk hŏng rup phung Israel amâo gưt Klei Aê Diê Blŭ.

Bi kngăr snăk kyua phung Rêkap gưt asăp jih hnơ̆ng klei phung aê diñu mtô jing phung djiê leh mơ̆ng sui, leh anăn dŭm klei mtô anăn knŏng djŏ tuôm kơ klei hdĭp ti lăn ala anei, bi phung ƀuôn sang Aê Diê mâo Pô Hdĭp brei klei mtă djŏ tuôm kơ klei hdĭp hlăm ƀuôn ala mtao ƀiădah diñu amâo gưt asăp ôh. Phung Rêkap sĭt suôr gưt asăp phung aê diñu jing anak mnuih ƀiădah phung ƀuôn sang Aê Diê amâo gưt asăp klei Aê Diê mtô jing Pô bi mtlaih diñu. Phung Rêkap hdĭp hiu răng mnơ̆ng hruê anei anôk anei hruê mgi anôk mkăn ƀiădah klei hdĭp anăn amâo bi êdu ôh ai tiê gưt asăp diñu, mklăk wĭt, Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang Ñu Lăn Ƀuăn čiăng hdĭp mda, mâo Sang Yang čiăng kkuh mpŭ leh anăn hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ ƀiădah diñu hdĭp amâo gưt asăp nanao. Phung Rêkap knŏng mâo phung aê diñu bi hriăm sa blư̆ đuč ƀiădah diñu gưt asăp djă pioh amâo dưi wơr ôh giăm 300 thŭn êgao, hlăk êjai phung ƀuôn sang Aê Diê mâo Aê Diê pô khăng “kgŭ ưm” bi hriăm diñu, amâo djŏ knŏng dŭm năn ôh, Aê Diê lŏ lu blư̆ tiŏ nao phung khua pô hưn êlâo nao čiăng hưn brei răng, bi hriăm ƀiădah diñu ăt “amâo tuôm mđing knga dôk hmư̆ kâo ôh” (êlan 14-15). Klei tŭ jing Aê Diê hơêč hmưi kơ phung Rêkap: “…Y‑Jônadap anak êkei Y‑Rêkap amâo srăng kƀah sa čô mnuih ôh dôk dơ̆ng ti anăp kâo” (êlan 19b); bi phung ƀuôn sang Israel snăn tŭ klei Aê Diê bi kmhal (êlan 17).

Khua Yang Yêsu tuôm êmuh phung dôk hmư̆ Ñu mtô bi hriăm snei, “Si ngă diih pia kâo ‘Khua Yang, Khua Yang,’ ƀiădah amâo ngă ôh tui si kâo lač kơ diih?” (Y‑Luk 6:46). Hruê anei, drei mă leh lu snăk klei Aê Diê bi hriăm. Brei drei hdơr klei bi hmô kơ phung Rêkap gưt asăp leh anăn klei phung ƀuôn sang Aê Diê amâo gưt asăp hlăk đưm hŏng klei tŭ diñu mă čiăng drei hdĭp sĭt suôr gưt asăp Aê Diê nanao. Čang hmăng klei phung Rêkap gưt asăp jing klei mđĭ ai drei hriăm mjuăt gưt asăp Aê Diê.

Drei sĭt suôr hŏng Pô iêô leh drei mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Myang Êdimi! Akâo kơ Ih pap brei hlăk êjai kâo ngă soh amâo gưt asăp Ih, akâo kơ Ih đru kâo bi mơak kơ Ih hlăm klei hdĭp kâo gưt asăp mơ̆ng klei điêt hĭn hlăm hruê anei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 87:1-7; 88:1-18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Neej Mloog Tus Tswv Lus – 22/6/2022
Bài tiếp theoSống Đời Vâng Phục Chúa – 22/6/2022