Tus Saib Xyuas Ncaj Ncees – 5/10/2023

1682

 

 

1 Petus 4:10-11

Nqe cim zaj kawm:

 “Vajtswv twb pub koob hmoov rau nej txhua tus lawm, yog li ntawd nej yuav tsum siv tej koob hmoov uas nej tau ntawd kom muaj nqis rau lwm tus” (I Petus 4:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Koob hmoov yog dabtsi?

–       Timthawj Petus qhia hais tias txhua tus uas saib xyuas Vajtswv tej koob hmoov, yuav siv tej koob hmoov ntawd li cas? Rau homphiaj dabtsi?

–       Koj koom tes rau tes haujlwm pab tswj saib Pawg Ntseeg li cas lawm?

Cia kom peb tswj tau Pawg Ntseeg zoo, Vajtswv yeej pub peb ib leeg tau ib txoj koob hmoov lossis ntau txoj koob hmoov sib txawv. Timthawj Paulus kuj tau qhia txog ntau txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau coob tus nyob hauv phau ntawv Loos 12:6-8; 1Kauleethaus 12:8-10, 27-28; thiab Efexus 4:11, tej ntawd yog qee yam koob hmoov xwb, tseem tshuav ntau yam koob hmoov sib txawv thiab. Xws li hauv Khiavdim 35:30-35 hais txog ob tus kws txawj ua ntau yam, “Vajtswv pub rau nws puv npo Vajtswv tus ntsujplig, muaj kev txawj, muaj peevxwm thiab totaub ua tau txhua yam”. Lawv yog cov uas txawjntse, muaj tswvyim txawj ua txhua yam kom sib pab ua tau lub Tsevntaub. Peb txhua tus ntseeg puavleej tau Vajtswv pub koob hmoov, tsawg tshaj yeej tau ib txoj koob hmoov twg (I Kauleethaus 12:11). Lub cev yeej muaj ntau yam sib koom, hauv Pawg Ntseeg kuj zoo ib yam li ntawd txhua tus nyias muaj nyias koob hmoov los sib koom, sib pab sib txhawb thiaj ua tau Vajtswv haujlwm.

Timthawj Petus qhia hais tias, “Vajtswv twb pub koob hmoov rau nej txhua tus lawm, yog li ntawd nej yuav tsum siv tej koob hmoov uas nej tau ntawd kom muaj nqis rau lwm tus” (nqe 10). Petus qhia meej hais tias peb txhua tus uas yog Vajtswv menyuam tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb, peb tsuas yog tus uas saib xyuas rau tus Tswv xwb. Yam uas Vajtswv xav tau ntawm tus saib xyuas yog nws yuavtsum ncaj ncees thiab txawjntse siv tej koob hmoov uas Vajtswv pub raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsis yog siv li yus siab ntshaw. Yuavtsum nco ntsoov hais tias Vajtswv lub homphiaj pub koob hmoov rau peb yog “sib pab” tsis yog siv rau yus ib leeg.

Timthawj Petus muab tej koob hmoov uas Pawg Ntseeg muaj faib ua ob yam li no: Tej lus hais thiab tes haujlwm ua. Tus uas tau txoj koob hmoov ntawm tej lus hais yog cov Xibhwb uas txawj qhuab qhia, cov uas cob qhia, cov mus qhia txoj Moo Zoo…, txhua tus yuavtsum ua tib zoo qhia, tsis qhia raws li yus lub siab nyiam tiamsis yuavtsum qhia raws li Vajtswv lub siab nyiam, hais tej uas Vajluskub hais, yuavtsum ntseeg li Vajluskub qhia, tsis txhob cia yus txoj kev ntshaw, kev xav ua rau yus qhia tsis raws Vajtswv Txojlus (I Thexalaunikes 2:13). Tus uas tau txoj koob hmoov ua haujlwm, nws yuavtsum tas siab pab lwm tus los ntawm nws lub dag lub zog uas Vajtswv pub rau nws (Filipis 4:13), ncaj ncees ua haujlwm “Tus uas pab ua haujlwm, nws yuav tsum siv nws lub dag lub zog uas Vajtswv pub rau nws, yog nej cov uas ntseeg Yexus Khetos ua li ntawd, nej yuav ua rau Vajtswv tau ntsejmuag” (nqe 11b).

Koob hmoov yog yam khoom plig uas Vajtswv muab pub dawb rau peb txhua tus ntseeg Yexus lawm, los sib pab tswj thiab saib xyuas Pawg Ntseeg kom Pawg Ntseeg loj hlob sab ntsujplig thiab nthuav dav Vajtswv lub tebchaws. Peb txhua tus uas ntseeg cia li siv tej koob hmoov uas peb muaj xws li: kev hu nkauj, ntaus suab taub, tsav tsheb… los mus ua Vajtswv haujlwm. Vaj Ntsujplig yuav pub koob hmoov los ntawm tej lus hais thiab kev ua haujlwm rau peb txhua tus, kom peb siv los pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv tes haujlwm.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus xam pom txog tej koob hmoov uas Koj twb pub rau nyuam yaus lawm kom nyuam yaus ncaj ncees saib xyuas koj tej koob hmoov kom sib pab tau Koj Pawg Ntseeg loj hlob rau sab ntsujplig thiab nthuav dav. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov. Amees. 

Peb siv tej koob hmoov uas Vajtswv pub li cas thiab rau homphiaj dabtsi?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: 1 Kauleethaus 6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcNgười Quản Lý Trung Tín – 5/10/2023
Bài tiếp theoPô Kiă Kriê Sĭt Suôr – 5/10/2023