Tuav Sijhawm Ua Haujlwm Tamsim – 5/11/2023

2251

 

 

Tes Haujlwm 16:9-15

Nqe cim:

“Nej ib leeg yuav tsum zoo siab hlo hu ib leeg los tsev tsis txhob yws li” (I Petus 4:9).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus pab tub xa Txojmoo Zoo mus txog qhov twg thiab ua dabtsi?

–       Pog Lidias qhia tshwm kev ua haujlwm licas thaum los ntseeg Tswv Yexus?

–       Los ntawm yam dabtsi peb thiaj tau tus Tswv siv los ua haujlwm sib pab?

Tomqab uas ua yogtoog pom tus txivneej Makedaunias, Timthawj Paulus pab tub xa Moozoo nrhiav kev hla mus rau sab Yawlauv qhia Txojmoo Zoo. Lawv mus txog lub nroog Filipis, raws li pheej ua, hnub Xanpataus lawv mus rau tom ntug dej yog qhov chaw uas muaj neeg pheej mus thov Vajtswv, thiab lawv qhia Txojmoo zoo rau cov pojniam uas nyob tod. Nyob hauv cov pojniam no muaj ib tug npe hu ua Lidias, nws ua luam muag ntaub yajpwm. Nws coj cov Yudais txojkev ntseeg thiab nws hwm Vajtswv (nqe 14). Tomqab uas ua tibzoo mloog Timthawj Paulus qhia Txojmoo Zoo, tus Tswv qhib nws lub siab, nws yog thawjtug pojniam nyob sab hnub poob los ntseeg Tswv Yexus. Tomqab ntawd, nws thiab nws tsevneeg puavleej ntseeg thiab ua Kevcai Raus Dej.

Qhov tshwjxeeb ntawm pog Lidias yog tomqab uas los ntseeg kiag Tswv Yexus thiab ua Kevcai Raus Dej, nws paub tuav lub sijhawm, qhib siab txais tos cov tub xa Moozoo tamsim ntawd. Los ntawm Vaj Ntsujplig tshoov siab, nws paub txog qhov kev cheemtsum heev ntawm cov tub xa Txojmoo Zoo yog chaw noj chaw so kom tau xa Txojmoo Zoo, nws thiaj thov ua tus nrhiav chaw so rau lawv. Pog Lidias hais tias: “Yog nej pom hais tias kuv ntseeg Vajtswv tiag (nqe 15), txhais tau hais tias yog lawv saib nws yog ib tug ntseeg Yexus, ces cia li mus so hauv nws tsev. Ntawm no yog ib lo lus caw ntse heev ua rau tus uas tau caw yig tsis tau. Raws li kevcai tiam ntawd, cov neeg Yudais tsis lam mus so hauv lwm haivneeg tej tsev. Tshaj ntawd, tseem yog ib tug pojniam uas yog lwm haivneeg lub tsev thiab, ntawd yog ib tug ntsa thaiv loj heev. Tiamsis, pog Lidias zeem paub hais tias nimno nyob hauv Tswv Yexus lub npe, nws thiab cov tub xa  Moozoo yog nus muag nyob hauv lub tsevneeg loj sab ntsujplig lawm. Nws zeem paub txog txojkev sib raug zoo ntawm cov neeg uas yog tus Tswv tug, nws thiaj tuav lub sijhawm txais tos cov timthawj tamsim ntawd. Txij ntawm qhov uas txais tos cov tub xa Moozoo, nws lub tsevneeg dhau los ua ib qhov chaw pehawm uas tau koobhoov kawg li (Tes Haujlwm 16:40).

Niaj hnub nimno muaj ntau lub tsevneeg txaus siab hlo qiv lawv ib chav lossis tagnrho lawv lub tsev los ua chaw pehawm rau tus Tswv cov menyuam thaum nyuam qhuav tsim tsa Pawg Ntseeg, vim Pawg Ntseeg tsis tau muaj tsev pehawm. Ntawd yog tus cwjpwm paub tuav lub sijhawm ua haujlwm uas zoo kawg nkaus li. Thaum ib tug neeg txaus siab fij txhua yam ua tus Tswv tes haujlwm, ces tus Tswv yuav foom koobhmoov kom nws paub siv tej uas nws muaj los ua tus Tswv tes haujlwm. Qhov tseemceeb yog peb yuav tsum paub xav txog lwm tus tej kev cheemtsum, qhib peb lub siab lub ntsws, txaus siab siv sijhawm, nyiaj txiag, dag zog thiab maj nroos tuav lub sijhawm los ua tus Tswv haujlwm. Nws yuav foom koobhmoov thiab zoo siab siv peb los ua haujlwm ntau ntxiv pub rau Nws.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv thov zam txim rau nyuam yaus vim ntau zaug tsis quavntsej txog lwm tus tej kev cheemtsum. Thov pab nyuam yaus zeem paub cov neeg ibncig tej kev cheemtsum, qhib siab txais tos thiab sib pab nyob hauv Koj txojkev hlub. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas tau tuav lub sijhawm los ua haujlwm pub rau lwm tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Kaulauxais 2:4-3:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà CIL K’GLANG
Bài tiếp theoDjă Păn Mmông Găl Ngă Bruă Mtam – 5/11/2023