Tu Lub Yeej Kom Huv – 19/8/2023

957

 

 

2 Kevcai 23:9-14

Nqe cim:

“Nej yuav tsum tu nej lub yeej kom huv si, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv nrog nraim nej nyob, tsomkwm nej thiab pab kom nej tua yeej nej cov yeebncuab. Tsis txhob ua ib yam dabtsi tsis huv uas ua rau tus TSWV tso nej tseg.” (2 Kevcai 23:14).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Vajtswv qhia kevcai li cas thaum cov Yixalayees tsuam yeej ntaus rog?

–  Lub homphiaj ntawm tej kevcai no yog dabtsi?

–  Koj kawm paub Vajtswv yog tus zoo li cas?

–  Koj yuav ua dabtsi kom lub neej sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huv?

         Tej kevcai hais hauv ntu Vajluskub no, tshwjxeeb yog hais txog lub yeej tubrog uas nyob deb vajtse. Cov neeg Yixalayees tsis hais nyob hauv tsev lossis tawm mus ntaus rog deb puavleej yuav tsum tu yus lub cev kom huv. Nyob rau hauv lub sijhawm uas mus nrog yeebncuab sib tuas, kevcai hais txog kev huv yuav tsum tau coj nruj, tsis hais tus neeg thiab lub yeej sab hauv sab nraud yuav tsum tsis muaj ib yam uas qias. Qhov ntawd qhia txog txoj kev dawbhuv rau Vajtswv, vim Vajtswv yog Tus Dawbhuv nyob nrog lawv hauv lub yeej thiab pab kom lawv kov yeej txhua npluav rog thaum uas lawv ua rog nrog yeebncuab.

Tiam hnub thaud yeej tsis muaj ib haivneeg twg lossis ib pab tubrog twg, uas lawv tus vajtswv thiab lawv cov thawj muaj txoj kevcai coj nruj txog qhov kev huv li haivneeg Yixayees thiab lawv pab tubrog ua. Thaum xav txog tej lub yeej tubrog hauv ntiajteb no, peb txhua tus yeej xav hauv hlwb hais tias, qhov chaw ntawd qias thiab tsw ntxhiab, yog chaw yoojyim kis mob kis nkees. Tiamsis Vajtswv haiv neeg cov tubrog lub yeej tsi zoo li ntawd, vim muaj kevcai coj nruj rau txhua tus tubrog. Qhov ntawd tsis yog qhia pom Vajtswv yog tus dawbhuv xwb, tiamsis Vajtswv kuj xav qhia kom Nws pab tubrog paub ua lub neej dawbhuv, tsis thooj li txhua pab tubrog uas yog lwm haivneeg. Dhau ntawd, peb kuj pom txog Vajtswv kev hlub tshua thiab tiv thaiv Nws cov tubrog txhua tus, tsis muaj mob, tsis pub kis mob kis nkees kom muaj dag zog khov kho rau txoj kev ntaus rog.

Niaj hnub nimno, peb cov ntseeg Yexus tsis raug tej kevcai no khi, vim tej qhov chaw nyob thiab kev noj haus tsis thooj li tiam Vajluskub qub thaud lawm. Tiamsis Vajtswv tsis yog xav kom Nws cov menyuam muaj lub neej dawbhuv rau sab ntsujplig xwb, tiamsis Vajtswv kuj xav kom peb paub tu lub neej sab nqaij tawv kom huv si thiab. Yog li ntawd, tsis hais nyob tiam twg, kev kawm kom paub tu lub neej noj qab haus huv rau yus tus kheej rau lub zej zos thiab lub tebchaws yeej yog qhov yuav tsum ua. Yam uas peb muaj peevxwm ua tau, peb kuj yuav tsum pab qhia tej qhov chaw tseem txomnyem kom lawv paub tu lub neej noj qab haus huv rau sab nqaij tawv thiab. Thaum ua li ntawd tsis yog peb sib pab kom tu tau peb tus kheej huv xwb, tiamsis kuj yog qhov uas peb sib pab tu qhov chaw uas peb nyob huv si kom Vajtswv Lub Npe tau txais qhuas dhau los hauv peb kev ua neej.

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas dawbhuv, Koj tau hu nyuam yaus los ua lub neej dawbhuv li Koj. Thov pab nyuam yaus kev ua neej txhua hnub, tsis yog muaj lub neej dawbhuv rau sab ntsujplig xwb, tiamsis paub tu lub neej sab nqaij tawv kom huv thiab. Amees.

Peb puas sib pab sawvdaws tu lub neej dawbhuv rau sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 4:32-5:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Trị: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa IV – Năm II
Bài tiếp theoRăng Kriê Klei Doh Jăk Hlăm Anôk Kahan Jưh – 19/8/2023