Tej Lus Qhuab Ntuas Zoo Kawg Nkaus – 5/1/2023

352

 

Ntawv Nkauj 119:17-24

Nqe cim.

“Koj tej lus ua rau kuv muaj kev kaj siab; tej lus ntawd yog tej uas qhuab ntuas kuv.” (Ntawv Nkauj 119:24).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus sau zaj nkauj thov yam dabtsi hauv tshooj Ntawv Nkauj no?
  • Nws kawm tau dabtsi thaum ntsib kev ntxeev siab, kub ntxhov?
  • Peb pheej nrhiav kev pab qhov twg thaum ntsib kev sim siab?

Ntawm no yog tshooj pajlug tim 3 hauv 22 tshooj pajlug ntawm Ntawv Nkauj 119, pib raws li tus niam tsiaj ntawv Gimel nyob hauv lus Henplais, hais txog tus sau tej lus thov tus Tswv thaum ntsib kev sim siab hauv lub neej. Qhov xubthawj, nws thov tus Tswv ua zoo rau nws, kom nws muaj txojsia nyob mloog tus Tswv tej lus (nqe 17). Nws thov los ntawm nplooj siab txo hwjchim thiab zeem paub lub homphiaj ntawm nws lub neej yog ua rau tus Tswv tau koobmeej. Tsuas yog los ntawm tus Tswv txojkev hlub, peb thiaj muaj txojsia nyob. Vim li ntawd, yog tus Tswv tseem pub peb muaj sia nyob, peb yuav tsum coglus ua raws Nws Txojlus qhia thiab ua neej rau Nws tau koobmeej.

Txuas ntxiv, tus sau thov kom tus Tswv “qhib” nws ob lub qhovmuag, kom nws pom tus Tswv “txoj kevcai” thiab tus Tswv “tej txujci tseemceeb (nqe 18). Nws thov Vajtswv rhuav tshem tawm tej yam thaiv roos nws ob lub qhov muag mus kom nws pom tej yam tseemceeb hauv tus Tswv Txojlus uas ciaj sia (Henplais 4:12). Peb pheej cia peb lub siab xav thiab peb lub qhov muag sab ntsujplig raug ntau yam thaiv roos, ua rau peb digmuag thiaj tsis pom tej yam tseemceeb ntawm Vajtswv Txojlus. Yog li ntawd, yuav tsum thov tus Tswv “qhib” peb lub qhov muag sab ntsujplig kom totaub thiab ua raws Vajtswv Txojlus qhia.

Tus sau zeem paub hais tias nws tsuas yog ib tug qhua “ua neej nyob hauv ntiajteb ib vuag xwb”, yog li ntawd nws thov tus Tswv txhob muab tus Tswv “tej lus samhwm zais” tsis qhia nws paub (nqe 19). Nws paub tseeb hais tias nws lub neej vamkhom rau tus Tswv thiab nws xav paub tej uas tus Tswv qhia. Nws hais tias: “Kuv lub siab xav paub koj tej kevcai txhua lub sijhawm los ntev lawm” (nqe 20). Tus Tswv cov menyuam yuav tsum muaj nploojsiab xav paub Vajtswv Txojlus thiab ua lub neej raws li tus Tswv lub siab nyiam. Tus sau paub hais tias cov neeg khavtheeb yuav raug tus Tswv foom tsis zoo (nqe 21). Yog li ntawd, nws thiaj thov tus Tswv pab nws dim ntawm cov neeg saib tsis taus thiab thuam nws vim nws niaj hnub ua raws li tus Tswv tej kevcai (nqe 22). Nws hais khov kho hais tias, txawm yog yuav raug lwm tus ntxeev siab, raug thuam, los nws yuav ncaj ncees kawm tus Tswv tej lus qhia tsis tseg (nqe 23). Vim Vajtswv Txojlus ua rau nws muaj kev kaj siab thiab tus Tswv tej lus yog tej lus qhuab ntuas zoo kawg nkaus rau nws (nqe 24).

Peb txhua tus muaj Phau Vajluskub nyob ntawm tes, yuav tsum tseg sijhawm los kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub, vim Vajtswv Txojlus yog tej lus qhuab ntuas uas zoo kawg rau peb. Ntsib kev txomnyem lov? Cia li los cuag Vajtswv Txojlus! Nyuaj siab lov? Cia li los nrhiav kev kaj siab hauv tus Tswv Txojlus! Ntsib kev sim siab lov? Cia li los nrhiav tus Tswv tej lus qhuab ntuas hauv Vajtswv Txojlus! Cia li kawm Vajtswv Txojlus kom tau tus Tswv tej lus qhuab ntuas zoo kawg nkaus txhua lub tsamthawj.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov qhib nyuam yaus ob lub qhov muag, pub rau nyuam yaus pom Koj tej lus qhuab ntuas zoo kawg nkaus hauv Koj Txojlus thiab pab nyam yaus ua raws kom tau koob hmoov thiab kev kaj siab hauv lub neej raws koj qab. Amees.

Peb puas nrhiav pom tej lus qhuab ntuas uas zoo kawg nkaus hauv Vajtswv Txojlus rau yus tus kheej lawm tau?

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 52

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 01/2023
Bài tiếp theoPhung Kčĕ Yuôm Bhăn – 5/1/2023