Sun Ngăn Jing Klei Soh Jhat Ƀai – 21/4/2024

487

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:14-15; I Y-Yôhan 3:7-10

Êlan kliăng:Mnơ̆ng brei hŏng klei hgăm bi hlai klei ăl, leh anăn ngăn sun hŏng klei hgăm dưi bi hlao wăt klei ngêñ ktang.” (Klei Bi Hriêng 21:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Klei Aê Diê Blŭ mtô kơ klei sun ngăn leh anăn boh jhat mơ̆ng klei sun ngăn? Ya boh tŭ mơ̆ng phung ngă klei kpă ênô? Ya ngă phung đăo brei hdĭp kpă ênô?

“Mnơ̆ng brei” hlăm êlan Klei Bi Hriêng jing mnơ̆ng myơr hŏng klei hgăm, jing bruă ngă amâo kpă ênô, măk ƀai. Phung ƀai yua ngăn sun čiăng gĭt gai phung mă tŭ ngă soh hŏng klei kpă. Klei anei ba klei ênguôt hnĭng, amâo mtăp mđơr kơ phung ƀun ƀin hdĭp kpă ênô. Mă mnơ̆ng myơr hgăm mđrĭng hŏng klei sun ngăn jing klei jhat ƀai, ngă soh hŏng Aê Diê: “Đăm mă ôh mnơ̆ng sun ngăn, kyuadah mnơ̆ng sun ngăn bi bum ală phung khua, leh anăn bi mtah klei kđi phung kpă” (Klei Kbiă 23:8). Boh blŭ “hgăm” bi êdah klei hgăm phung ba sun ngăn ăt msĕ si phung ƀơ̆ng ngăn sun mơh. Klei soh mơ̆ng sun ngăn dưi bi êdah hŏng klei hgăm “bi mŭt hlăm ai tiê” huĭ arăng ƀuh.

Mklăk hŏng klei sun ngăn ba klei ênguôt hnĭng kơ phung kpă ênô, snăn “ngă klei kpă”, jing ngă klei kpă srăng ba klei mơak kơ phung kpă ênô. Tơdah ngă klei kpă ênô, phung kpă ênô srăng hơ̆k mơak kyua digơ̆ pô dưi mâo klei bhiăn kpă ênô răng mgang, bi phung ƀai srăng huĭ hyưt kyua klei bhiăn kpă ênô srăng hưn klei bi kmhal kơ phung ngă soh (êlan 15)

Hruê anei, lu phung khua gĭt gai dlăng bruă ƀơ̆ng ngăn sun jing klei hơăi mang, dlăng klei anăn jing sa hnư mơ̆ng mnga năng kơ diñu dưi dưn. Tơdah ƀơ̆ng ngăn sun leh, snăn ênưih snăk ngă klei soh, bi luč klei kpă ênô hlăm klei bhiăn, ba klei ênguôt hnĭng kơ lu mnuih. Klei năng ênguôt jing tơdah phung myơr mnơ̆ng hgăm mưng leh, srăng băl hĕ hŏng klei soh, hơ̆k mơak hŏng klei ƀai snăn diñu dlăng klei ƀơ̆ng ngăn sun jing bruă msĕ aguah tlam, ai tiê klei mĭn amâo hnĭng ênguôt ôh.

Aê Diê drei jing Pô kpă ênô snăn phung ƀuôn sang Aê Diê brei hdĭp kpă ênô, đăm ôh kyua khăp kơ prăk mah bi luč hĕ knuih yuôm bhăn mơ̆ng phung anak Aê Diê. Khua ƀĭng kna Y-Yôhan mtô leh: “Hlei pô ngă klei kpă jing kpă, msĕ si Krist jing kpă… Hŏng klei anei arăng dưi thâo kral hlei jing phung anak Aê Diê leh anăn hlei jing phung anak yang jhat: hlei pô amâo ngă klei kpă amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh, kăn rei pô amâo khăp kơ ayŏng adei ñu” (I Y-Yôhan  3:7, 10). Akâo kơ Khua Yang đru drei grăp hruê hdĭp msĕ si Khua Yang hĭn, krơ̆ng pô hlăm klei kpă ênô čiăng kơ klei mngač drei mtrang hlăm gŏ sang, Phung Sang Aê Diê leh anăn wăt hlăm ala ƀuôn jing anôk Aê Diê dưm drei hdĭp leh anăn mă bruă. Brei hdơr nanao klei mdrŏng hlăm lăn ala anei knŏng jing êjai, leh anăn srăng rai luč, ƀiădah ya klei Khua Yang brei hlăm klei hdĭp hlŏng lar jing lă lar.

Drei răng kriê pô hlăm knuih hdĭp kpă ênô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyua Ih khăp nanao kơ kâo. Akâo kơ Ih brei kơ kâo dưi hŏng jih jang klei mplư kơ prăk mah.  Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp kpă ênô hlue si klei Khua Yang bi hmô leh anăn dưi dưn klei êđăp ênang, jăk mơak lă lar. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXiab Nyiaj Yog Kev Txhaum – 21/4/2024
Bài tiếp theoHối Lộ Là Tội Ác – 21/4/2024