Xiab Nyiaj Yog Kev Txhaum – 21/4/2024

1505

 

 

Pajlug 21:14-15; 1 Yauhas 3:7-10

Nqe cim:

 “Yog muaj leejtwg chim rau koj, cia li muab ib yam khoom mus pub rau nws, yuav ua rau nws txojkev chim ploj mus”. (Pajlug 21 :14)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv Txojlus qhia li cas txog kev xiab nyiaj thiab nujnqis ntawm kev xiab nyiaj?

–       Nqi zog rau tus neeg ua ncaj yog dab tsi?

–       Vim li cas cov ntseeg yuavtsum ua neej ncaj ncees?

“Khoom” hauv nqe pajlug no yog yam khoom uas muab pub nraim nkoos, yog tes haujlwm ua tsis ncaj thiab phem qias. Tus neeg phem siv nyiaj xiab, kom tus yuav nyiaj xiab ua txhaum kev ncaj ncees. Qhov no ua muaj kev txomnyem thiab tsis ncaj rau tus neeg pluag uas ua neej ncaj ncees. Txais yam khoom uas nraim nkoos kuj ib yam li xiab nyiaj rau kev ncaj ncees, ntawd yog kev txhaum, thiab yog ua txhaum rau Vajtswv: “Tsis txhob yuav luag tej nyiaj xiab, rau qhov tej nyiaj ntawd ua rau cov nomtswv qhovmuag fam, txiav txim tsis ncaj thiab ua rau cov neeg ncaj ncees swb cai” (Khiavdim 23:8). Lolus “nraim nkoos” qhia tshwm tus uas pub thiab tus uas txais zais rawv tsis pub leejtwg paub. Txojkev ua phem xiab nyiaj yog tes haujlwm ua nraim nkoos hauv lub siab kom txojkev ncaj ncees saib tsis pom.

Kev xiab nyiaj ua kev mob kev txomnyem rau tus neeg ncaj ncees, tiamsis “thaum muaj txojkev ncaj ncees” yog kev zoo siab rau tus neeg ncaj ncees. Thaum uas muaj txoj kev ncaj ncees tus neeg ncaj ncees yuav zoo siab kawg li, vim yus tau txoj kev ncaj ncees tiv thaiv, tiamsis tus neeg siab phem yuav ntshai kawg li vim txoj kev ncaj ncees yuav rau txim rau nws vim nws ua tsis ncaj ncees (nqe 15).

Niaj hnub nimno, tej nom tswv saib kev xiab nyiaj zoo li khoom muab pub thiab xav hais tias yog yam uas lawv tsimnyog tau. Thaum txais nyiaj xiab lawm yoojyim ua ntau yam txhaum tsis raws li txoj kev ncaj ncees uas tau sau tseg, qhov ntawd yuav ua kev mob, kev txomnyem rau ntau tus. Qhov uas tsimnyog yog tu siab rau tus uas txais tej khoom pub nraim nkoos, vim nws yuav ua ntau yam kev txhaum thiab yuav zoo siab rau tej ntawd tsis paub ntshai tsis paub nyuaj siab li.

Peb tus Tswv yog tus uas ncaj ncees yog li ntawd cov uas yog Nws menyuam yuavtsum ua neej ncaj ncees, tsis txhob muaj ib tug twg vim ntshaw nyiaj es ua poob tus cwjpwm zoo ntawm Vajtswv tus menyuam. Timthawj Yauhas qhia hais tias: “Kuv cov menyuam, nej tsis txhob pub leejtwg dag ntxias tau nej! Tus uas ua zoo, tus ntawd yog tus uas ncaj ncees ib yam li Yexus Khetos yog tus ncaj ncees. Tus uas yog Vajtswv menyuam thiab tus uas yog dab Ntxwgnyoog menyuam sib txawv li no: Tus uas tsis nyiam ua ncaj ncees lossis tsis hlub nws kwv nws tij, tus ntawd tsis yog Vajtswv menyuam” (1 Yauhas 3:7, 10). Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus ib hnub zuj zus muaj lub neej zoo li Tswv Yexus, muaj kev ncaj ncees, yog lub teeb ci rau tsev neeg, Pawg Ntseeg, tebchaws thiab rau qhov txhia chaw uas peb ua haujlwm. Nco ntsoov hais tias txojkev npluanuj hauv lub ntiajteb no tsuas yog ib pliag xwb, txhua yam uas Vajtswv pub thiaj yuav nyob mus ib txhis.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj ib txwm hlub nyuam yaus. Thov pab kom nyuam yaus kov yeej nyiaj txiag txoj kev dag ntxias. Thiab pab kom nyuam yaus ua neej raws Tswv Yexus tus qauv kom muaj txojkev kaj siab thiab txaus siab uas nyob ib txhis. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb puas ceev peb rau hauv txojkev ncaj ncees?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: MUỐN PHƯỚC ĐỜI SAU
Bài tiếp theoSun Ngăn Jing Klei Soh Jhat Ƀai – 21/4/2024