Sib Raug Zoo Hauv Kev Ntseeg – 3/6/2022

571

 

 

I.Yauhas 1:1-7

Nqe cim:

“Peb qhia tej uas peb pom thiab peb hnov lawm rau nej kom nej thiaj tau los nrog Leej Txiv thiab Nws tus Tub Yexus Khetos sib raug zoo ib yam li peb twb nrog Nws sib raug zoo lawm”(nqe 3).

Lus nug rau sawvdaws xav:

– Timthawj Yauhas hais licas txog “txojsia”?

–  Nyob hauv txojsia ntawd, Vajtswv cov menyuam muaj txojkev sib raug zoo licas?

–  Koj cheemtsum ua kom muaj txojkev sib raug zoo hauv Pawg Ntseeg licas?

Txojlus uas cawm neeg txojsia uas Timthawj Yauhas hais hauv ntu Vajluskub no yog Tswv Yexus, tus uas Yauhas twb tau hnov, twb pom, twb ntsib thiab txhais tes tau tuav lawm (nqe 1). Yauhas yog ib tug hauv Tswv Yexus cov thwjtim, yog li nws yeej paub Yexus zoo heev. Yauhas thiaj qhia qhov tseeb uas hais txog Tswv Yexus yog “Txojlus ntawd tau los yug ua neeg…Nws nrog peb nyob” (Yauhas 1:14) thiab“Txojlus ntawd ibtxwm nrog Vajtswv nyob” (Yauhas 1:1).

Timthawj Yauhas sau tsab ntawv no mus rau cov ntseeg nyob cheebtsam Efexus txheej thaum ub thiab tagnrho cov ntseeg Vajtswv uas nyob rau txhua tiam neeg, hauv cov ntawd muaj peb cov ntseeg nimno. Yog ib tug thwjtim nrog nraim Tswv Yexus, Yauhas pom tej haujlwm uas Nws ua, yog li tagnrho tej uas Yauhas qhia txog Tswv Yexus yog qhov tseeb thiab muaj nuj nqis. Yauhas hais tias: “Peb qhia tej uas peb pom thiab peb hnov lawm rau nej kom nej thiaj tau los nrog Leej Txiv thiab Nws tus Tub Yexus Khetos sib raug zoo ib yam li peb twb nrog Nws sib raug zoo lawm” (nqe 3). Peb muaj txojkev sib raug zoo nrog cov ntseeg thaum ub los ntawm qhov uas peb ntseeg Tswv Yexus, vim lawv twb nrog Nws sib raug zoo lawm. Qhov no yog txojkev sib raug zoo tshwjxeeb nyob hauv cov neeg koom tib txojkev ntseeg Vajtswv. Txawm yog peb tsis nyob rau tiam Timthawj Yauhas nyob, tiamsis los ntawm txojkev uas ntseeg Tswv Yexus peb tau nrog Yauhas thiab tagnrho cov ntseeg sib raug zoo. Ntawm no yog txojkev sib raug zoo uas muaj kev ntseeg ua chaw txawb, txhim tsa los ntawm txojlus uas cawm neeg txojsia thiab sib txuas ua ke hauv txojkev koom tib tug Vaj Ntsujplig uas yog tus niaj hnub ua haujlwm hauv tus ntseeg Yexus lub neej. Txojkev sib raug zoo no tshwjxeeb rau qhov txawm yog Vajtswv cov menyuam nyias nyob nyias ib qho, nyias muaj nyias haivneeg, nyias muaj nyias kablig kevcai lossis hnubnyoog tsis sib thooj… los peb yeej muaj txojkev sib raug zoo hauv tus Tswv, cov uas tsis ntseeg yeej tsis muaj qhov kev sib raug zoo no li.

Txuas ntxiv, Timthawj Yauhas hais txog “qhov pom kev” thiab qhia hais tias: “Vajtswv yog qhov pom kev; thiab tsis muaj ib qho tsaus nyob hauv Nws hlo li” (nqe 5). Yog peb hais tias peb twb nrog tus Tswv sib raug zoo lawm ces yuav tsum ua neej nyob hauv qhov pom kev thiab thaum nyob hauv qhov pom kev lawm ces peb ib leeg nrog ib leeg sib raug zoo (nqe 6-7). Los ntawm txojkev sib raug zoo no, peb tau kev zam txim los ntawm tus Tswv Yexus cov ntshav.

Ua Vajtswv tsaug, Nws cov menyuam muaj txojkev ib leeg nrog ib leeg sib raug zoo los ntawm kev ntseeg Tswv Yexus. Yog li ntawd, txhua tus ntseeg uas nyob hauv Pawg Ntseeg yuav tsum tuav rawv txojkev sib raug zoo no los ntawm txojkev hlub thiab kev ntseeg tus Tswv Yexus uas twb hlub yus.

Koj puas muaj kev sib raug zoo nrog koj cov kwvtij vivncaus kawg siab kawg ntsws thiab?

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus, nyuam yaus ua Koj tsaug vim nyob hauv Koj nyuam yaus muaj kev sib raug zoo nrog cov ntseeg hauv Pawg Ntseeg, thov Koj pab nyuam yaus ua kom tiav txojkev sib raug zoo no. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 52:1-54:7

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTương Giao Trong Đức Tin – 3/6/2022
Bài tiếp theoBi Mguôp Hlăm Klei Đăo – 3/6/2022